Crevillent aprova la seua primera ordenança d’Habitatge amb la finalitat d’activar el mercat del lloguer a la localitat

  • L’Ajuntament dotarà els propietaris d’una assegurança per a cobrir impagaments per lloguer i assistència jurídica en cas que s’haja de recórrer a la via judicial i els inquilins podran beneficiar-se de la tramitació de les ajudes al lloguer i el bo jove, així com d’un servei de mediació

l L’Ajuntament dotarà els propietaris d’una assegurança per a cobrir impagaments per lloguer i assistència jurídica en cas que s’haja de recórrer a la via judicial i els inquilins podran beneficiar-se de la tramitació de les ajudes al lloguer i el bo jove, així com d’un servei de mediació

Crevillent (31/03/2022).- L’Ajuntament de Crevillent va aprovar en el ple ordinari del mes de març l’Ordenança Reguladora de les Ajudes per al Foment de l’Oferta d’Habitatge en Arrendament, impulsada des de la Regidoria d’Habitatge amb l’objectiu d’activar el mercat del lloguer a la localitat.

La proposta d’aquesta ordenança és dotar els propietaris i propietàries d’una assegurança que cobrisca impagaments per lloguer i assistència jurídica, un import que serà a càrrec de la Regidoria d’Habitatge al 100%. Al mateix temps, els inquilins i inquilines que s’acullen als habitatges d’aquesta ordenança tramitaran de manera integral les ajudes al lloguer en la regidoria, a través del Pla Nacional d’Habitatge o el Bo Jove de Lloguer, i es comprometran a acudir-hi per a la mediació en cas de conflicte d’arrendament. L’ordenança regula que aquesta ajuda s’ampliarà durant tota la vigència del contracte d’arrendament tant a propietaris com a inquilins.

Segons indica la regidora de l’àrea, Gema Candelaria Asencio, “l’ordenança ha sigut fruit d’una estudi realitzat des de la Regidoria d’Habitatge i de les reunions mantingudes amb les immobiliàries més destacades del sector a Crevillent i pretén incentivar els propietaris que tenen algun habitatge tancat al fet que la posen en lloguer i poder negociar amb els fons d’inversió”. L’ordenança també està oberta per a aquelles persones que perceben l’Ingrés Mínim Vital i la Renda Valenciana d’Inserció, ja que són les famílies a les quals més els costa llogar habitatges.

Per a entendre aquesta ordenança cal entendre com es troba l’assumpte de l’habitatge a Crevillent. Des de la crisi de la rajola més de 125 famílies de Crevillent es van trobar amb una execució hipotecària per no poder pagar la hipoteca. El 90% d’aquestes famílies van optar a un lloguer denominat “social“, que en la majoria de casos, de social només en tenia el nom. Aquests habitatges es troben en l’actualitat en mans de fons d’inversió o com se’ls coneix de manera popular “fons voltors”, que no tenen entre les seues prioritats renovar el lloguer a aquestes famílies que van perdre els seus habitatges, per la qual cosa ens trobem que més de 80 habitatges executats hipotecàriament es troben en mans del major fons d’inversió que opera a Espanya, la resta d’habitatges en altres fons que van apareixent en la localitat“, assenyala Asencio.

D’altra banda, la regidora d’Habitatge afirma que s’han detectat persones i famílies que treballen el lloguer a Crevillent que són grans forquetes (així és com es denomina en conceptes d’habitatge els que tenen més de 10 habitatges), i un grup bastant important de famílies que tenen entre dos i tres habitatges, que no els lloguen a causa d’experiències negatives en el lloguer.

Per tant, això ens porta a tindre un mercat del lloguer a Crevillent, completament estancat. Tenim demanda per part de famílies que van perdre el seu habitatge a través d’execucions hipotecàries i que busquen una alternativa a la no renovació per part dels fons d’inversió i, d’altra banda, ens trobem amb un important nombre de joves que volen emancipar-se, així com de persones divorciades i separades que necessiten un habitatge. Com que l’oferta és escassa, el preu del lloguer apuja considerablement”, precisa Gema Candelaria.

Un altre dels problemes que planteja la regidoria d’Habitatge són els desnonaments, generalment provocats pels fons d’inversió en no voler renovar el lloguer. Només en el que portem de 2022 s’ha hagut de fer front a 15 desnonaments (5 al gener, 6 al febrer i 4 al març), i hi ha 3 previstos ja per a abril, cosa que suposa un augment considerable. Aquests desnonaments –explica Asencio- han sigut paralitzats per a aconseguir, en el millor dels casos, poder negociar amb els fons d’inversió.

Per a Gema Candelaria Asencio “era important posar una mesura per a fomentar el lloguer a Crevillent i treballar perquè els preus es vagen estabilitzant, així com intentar obrir i potenciar un mercat del lloguer que tant necessiten les famílies crevillentines”. I afig que si alguna persona està interessada a llogar a través d’aquestes mesures, es pot posar en contacte amb les immobiliàries de Crevillent, ja que ara falta la publicació en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i tirar avant el reglament. “Previsiblement estiga ja tot en marxa a principis del mes de maig” conclou l’edil.

 

Crevillent aprueba su primera ordenanza de Vivienda con el fin de activar el mercado del alquiler en la localidad

  • El Ayuntamiento dotará a los propietarios de un seguro para cubrir impagos por alquiler y asistencia jurídica en caso de que se tenga que recurrir a la vía judicial y los inquilinos podrán beneficiarse de la tramitación de las ayudas al alquiler y bono joven, así como de un servicio de mediación

Crevillent (31/03/2022).- El Ayuntamiento de Crevillent aprobó en el pleno ordinario del mes de marzo la Ordenanza Reguladora de las Ayudas para el Fomento de la Oferta de Vivienda en Arrendamiento, impulsada desde la Concejalía de Vivienda con el objetivo de activar el mercado del alquiler en la localidad.

La propuesta de esta ordenanza es dotar a los propietarios y propietarias de un seguro que cubra impagos por alquiler y asistencia jurídica, un importe que correrá a cargo de la Concejalía de Vivienda al 100%. Al mismo tiempo, los inquilinos e inquilinas que se acojan a las viviendas de esta ordenanza tramitarán de forma integral las ayudas al alquiler en la concejalía, a través del Plan Nacional de Vivienda o el Bono Joven de Alquiler, y se comprometerán a acudir a la misma para la mediación en caso de conflicto de arrendamiento. La ordenanza regula que esta ayuda se ampliará durante toda la vigencia del contrato de arrendamiento tanto a propietarios como a inquilinos.

Según indica la concejala del área, Gema Candelaria Asencio, “la ordenanza ha sido fruto de una estudio realizado desde la Concejalía de Vivienda y de las reuniones mantenidas con las más destacadas inmobiliarias del sector en Crevillent y pretende incentivar a los propietarios que tienen alguna vivienda cerrada a que la pongan en alquiler y poder negociar con los fondos de inversión”. La ordenanza también está abierta para aquellas personas que perciben el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Valenciana de Inserción, ya que son las familias que más les cuesta alquilar viviendas.

Para entender esta ordenanza hay que entender cómo se encuentra el tema de vivienda en Crevillent. Desde la crisis del ladrillo más de 125 familias de Crevillent se encontraron frente a una ejecución hipotecaria por no poder pagar la hipoteca. El 90% de estas familias optaron a un alquiler denominado “social“, que en la mayoría de casos, de social solo tenía el nombre. Estas viviendas se encuentran en la actualidad en manos de fondos de inversión o como se les conoce de forma popular “fondos buitres”, que no tienen entre sus prioridades renovar alquiler a estas familias que perdieron sus viviendas, por lo que nos encontramos que más de 80 viviendas ejecutadas hipotecariamente se encuentran en manos del mayor fondo de inversión que opera en España, el resto de viviendas en otros fondos que van apareciendo en la localidad“, señala Asencio.

Por otra parte, la concejala de Vivienda afirma que se han detectado personas y familias que trabajan el alquiler en Crevillent que son grandes tenedores (así es como se denomina en conceptos de vivienda a los que tienen más de 10 viviendas), y a un grupo bastante importante de familias que tienen entre dos y tres viviendas, que no las alquilan debido a experiencias negativas en el alquiler.

Por lo tanto, esto nos lleva a tener un mercado del alquiler en Crevillent, completamente estancado. Tenemos demanda por parte de familias que perdieron su vivienda a través de ejecuciones hipotecarias y que buscan una alternativa a la no renovación por parte de los fondos de inversión y, por otra parte, nos encontramos con un importante número de jóvenes que quieren emanciparse, así como de personas divorciadas y separadas que necesitan una vivienda. Como la oferta es escasa hace que el precio del alquiler suba considerablemente”, precisa Gema Candelaria.

Otro de los problemas que plantea la concejalía de Vivienda son los desahucios, generalmente provocados por los fondos de inversión al no querer renovar alquiler. Solo en lo que llevamos de 2022 se ha tenido que hacer frente a 15 desahucios (5 en enero, 6 en febrero y 4 en marzo), y hay 3 previstos ya para abril, suponiendo un aumento considerable. Estos desahucios –explica Asencio- han sido paralizados para conseguir, en el mejor de los casos, poder negociar con los fondos de inversión.

Para Gema Candelaria Asencio “era importante poner una medida para fomentar el alquiler en Crevillent y trabajar para que los precios se vayan estabilizando, así como intentar abrir y potenciar un mercado del alquiler que tanto necesitan las familias crevillentinas”. Y añade que si alguna persona está interesada en alquilar a través de estas medidas, se puede poner en contacto con las inmobiliarias de Crevillent, ya que ahora falta la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y sacar adelante el reglamento. “Previsiblemente esté ya todo en marcha a principios del mes de mayo” concluye la edil.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• En el día de ayer falló el Premio Cebrián en el que estuvo presente el concejal de Educación Antonio Candel Rives

• El autor, bajo el pseudónimo de Arena Brown, en principio no quiere desvelar su verdadera identidad, pero se sabe que es un empresario valenciano con mucha experiencia y mucha pasión por la historia de la economía y cómo circula el dinero

19 julio 2024

• El cierre se producirá para mañana sábado 20 de julio, ya que la alerta de riesgo importante es desde las 13:00 hasta las 20:00 horas de este día, por temperaturas que podrían alcanzar los 42ºC

• Entre las medidas adoptadas se encuentran el cierre del cementerio municipal, el cierre del Parque de Montaña de San Cayetano y el cierre del área recreativa de la Palaya. Además se recomienda encarecidamente no realizar actividades físicas, ni deportivas al aire libre así como extremar la precaución especialmente en las personas mayores y los niños por ser más propensos a sufrir golpes de calor

19 julio 2024

• La edil del área, Pilar Mas Mas, ha afirmado que también se han desarrollado las webs departamentales de Deportes, Turismo y Transparencia

• Los trabajos informáticos han contado con la financiación de los fondos Next Generation Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea por un valor de 49.610 euros

19 julio 2024