Una Junta Local de Seguretat que es conjura contra el perill de rebrots a Crevillent

Entre els temes a tractar en la Junta Local de Seguretat celebrada ahir va estar la millora dels índexs de seguretat en el municipi i la implantació de mesures davant un possible rebrot de Covid-19

Crevillent (15/07/2020).- Este dilluns ha tingut lloc una Junta Local de Seguretat a Crevillent, la qual ha estat presidida per la Subdelegada del Govern, M. Araceli Poblador, i amb la presència del Coronel cap de la Guàrdia Civil d’Alacant, Jose Hernández Mosquera, el Comandant José Luis Morillo, el Tinent Comandant de la Guardia Civil de Crevillent, Ricardo David Sánchez, l’Oficial de la Policia Autonòmica, Daniel Tomás Cortés i el cap de la Policia Local, Victor Montoya.

La Junta Local de Seguretat serveix per analitzar les dades de delinqüència així com la problemàtica que puga sorgir en cada població. En este cas, la primera temàtica obligatòria que es va tractar va ser l’estat de la pandèmia i les mesures a implementar davant d’un possible rebrot. La Subdelegada del Govern va destacar la importància dels Ajuntaments en esta tasca ja que són l’administració més propera al ciutadà i la que millor pot fer pedagogia davant el relaxament que s’està produint per una part de la població.

El Tinent de la Guardia Civil de Crevillent, va exposar les dades de delinqüència, un factor que es calcula en la relació entre infraccions penals per nombre d’habitants. Este indicador demostra que la delinqüència a Crevillent seguix baixant. El càlcul fet amb el que portem d’any demostra que l’índex delinqüencial de Crevillent està en un 9’26% quan la mitjana de la província d’Alacant està en un 12’48%, si contraposem les dades amb les de l’any passat veiem com també ha baixat per a este període d’un 11’12 % a eixe 9’26%.

Això, indicava el Coronel Hernández Mosquera, fa de Crevillent una ciutat amb baixa conflictivitat si ho comparem amb ciutats properes a la nostra. Per altra banda, deixant de costat les denúncies penals, pel que fa a denúncies administratives sí que ha hagut un augment considerable, un 228% més en estos mesos, i té la seua explicació en que aquí és on es comptabilitzen les infraccions pel Covid-19.

Pel que fa a la Violència de Gènere, el Tinent informà de que actualment hi ha 82 casos actius en Crevillent, la majoria d’ells de baix risc i el que és 7 casos menys que l’any 2019. Estos casos estan repartits amb l’acord de Viogen per a fer el seu seguiment entre Guardia Civil i Policia Local. Per últim, també s’ha destacat les últimes operacions fetes per a desarticular bandes criminals de tràfic d’estupefaents.

L’Oficial de la Policia Autonòmica va destacar les inspeccions fetes per al compliment de l’Estat d’Alarma on es va arribar a tancar una empresa de calçat o les 52 inspeccions fetes a establiments per al compliment de la normativa, amb el tancament per exemple d’un establiment d’alimentació per infracció de les condicions sanitàries. Així com el seguiment que es fa per a protegir les restes arqueològiques existents a la localitat.

Pel que fa a la Policia Local, es va destacar, les 3.419 actuacions que s’han realitzat atenent a les demandes de la població, on cal destacar que els avisos més recurrents han sigut amb un 34’5 % els de caràcter sanitari seguits per un 26’7% els de pròpiament de seguretat. Cosa que explica la situació d’estat d’alarma sanitari que hem viscut en estos primers mesos de l’any. Així com també es va posar en valor els protocols seguits per part del departament de Policia Local per protegir-se del Covid i abastir amb els recursos de l’Ajuntament a totes les instal·lacions residencials de Crevillent, i inclòs de la comarca, amb l’assistència en les pitjors setmanes de la pandèmia als hospitals d’Elx. Per últim, el cap de la Policia Local destacà la bona dinàmica que s’ha seguit per a coordinar-se entre Guardia Civil i Policia Local a la localitat.

L’Alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, va posar damunt la taula la preocupació en algunes matèries com la proliferació de residus incontrolats en partides rurals del municipi o la conservació de les pistes forestals per la utilització inadequada de col·lectius ciclistes vinguts també d’altres poblacions. Qüestions en les que s’incidirà i es convocarà meses de coordinació per a tractar-ho de manera específica.

En paraules de Josep Candela, regidor de Protecció Ciutadana, “en la Junta Local de Seguretat s’ha posat de manifest la coordinació que en un any tan convuls ha hagut entre forces i cossos de seguretat a Crevillent. S’ha actuat d’una manera precisa i contundent per a salvaguardar l’estat d’alarma del nostre municipi. La xifra total d’infraccions denunciades entre els tres cossos de seguretat per COVID, una vegada recopilades i unides, s’eleva a les 833 denúncies només a Crevillent. Una xifra que indica de manera clara que s’ha estat garantint la salut de les veïnes i veïns perquè des de l’estament sanitari pogueren seguir fent la seua feina en les millors condicions possibles”.

Pel que fa a les xifres generals, el regidor ha destacat que “les infraccions de caràcter penal seguixen baixant com ja ho feia l’any passat, un indicador molt positiu i que demostra que Crevillent viu un moment tranquil pel que fa a la convivència. Tot i això, haurem d’esperar a xifres més àmplies i en un segment de temps més prolongat ja que este any podem dir que és totalment anormal a l’hora de fer comparatives. Encara que existint esta anormalitat, si ho comparem amb les ciutats més properes, sí que s’evidencia de manera claríssima esta tendència a ser un dels municipis més segurs de la nostra zona”.

Per últim, el regidor de Protecció Ciutadana ha volgut comunicar que casualment esta Junta Local de Seguretat ha coincidit amb la publicació en el DOGV de les primeres oposicions en 14 anys per a la plantilla de Policia Local de Crevillent, una de les metes que es va marcar el nou govern només assumir les seues competències.

 

Una Junta Local de Seguridad que se conjura contra el peligro de rebrotes en Crevillent

  • Entre los temas a tratar en la Junta Local de Seguridad celebrada ayer estuvo la mejora de los índices de seguridad en el municipio y la implantación de medidas ante un posible rebrote de Covid-19

Crevillent (15/07/2020).- Este lunes ha tenido lugar una Junta Local de Seguridad en Crevillent, la cual ha sido presidida por la Subdelegada del Gobierno, M. Araceli Poblador, y ha contado con la presencia del Coronel de la Guardia Civil de Alicante, José Hernández Mosquera, el Comandante José Luis Morillo, el Teniente Comandante de la Guardia Civil de Crevillent, Ricardo David Sánchez, el Oficial de la Policía Autonómica, Daniel Tomás Cortés y el Jefe de la Policía Local, Víctor Montoya.

La Junta Local de Seguridad sirve para analizar los datos de delincuencia así como la problemática que pueda surgir en cada población. En este caso, la primera temática obligatoria que se trató fue el estado de la pandemia y las medidas a implementar ante un posible rebrote. La Subdelegada del Gobierno destacó la importancia de los ayuntamientos en esta tarea, puesto que son la administración más próxima al ciudadano y la que mejor puede hacer pedagogía ante la relajación que se está produciendo por una parte de la población.

El Teniente de la Guardia Civil de Crevillent expuso los datos de delincuencia, un factor que se calcula con la relación de infracciones penales por número de habitantes, un indicador que demuestra que la delincuencia en Crevillent sigue bajando. Este cálculo pone de manifiesto que en lo que llevamos de año el índice delincuencial de Crevillent está en un 9’26% respecto a la media de la provincia de Alicante que está en un 12’48%. Si contraponemos estos datos con los del año pasado, vemos como el porcentaje también ha bajado para este periodo, de un 11’12% a este 9’26%.

Esto, indicaba el Coronel Hernández Mosquera, hace de Crevillent una ciudad con baja conflictividad si lo comparamos con ciudades próximas a la nuestra. Por otro lado, dejando de lado las denuncias penales, sí ha habido un aumento considerable en cuanto a denuncias administrativas, un 228% más en estos meses, y tiene su explicación en que aquí es donde se contabilizan las infracciones por el Covid-19.

En cuanto a la Violencia de Género, el Teniente informó que actualmente hay 82 casos activos en Crevillent, la mayoría de ellos de bajo riesgo, suponiendo 7 casos menos que en 2019. El seguimiento de estos casos está repartido, con el acuerdo de Viogen, entre Guardia Civil y Policía Local. Por último, también se han destacado las últimas operaciones realizadas para desarticular bandas criminales de tráfico de estupefacientes.

El Oficial de la Policía Autonómica destacó las inspecciones hechas para el cumplimiento del Estado de Alarma donde se llegó a cerrar una empresa de calzado o las 52 inspecciones hechas a establecimientos para el cumplimiento de la normativa, con el cierre por ejemplo de un establecimiento de alimentación por infracción de las condiciones sanitarias. Así como el seguimiento que se hace para proteger los restos arqueológicos existentes en la localidad.

En cuanto a la Policía Local, se destacó las 3.419 actuaciones que se han realizado atendiendo a las demandas de la población, donde hay que destacar que los avisos más recurrentes han sido con un 34’5% los de carácter sanitario seguidos por un 26’7% los correspondientes a seguridad. Algo que se explica con la situación de estado de alarma sanitaria que hemos vivido durante estos primeros meses del año. También se puso en valor los protocolos seguidos por parte del departamento de Policía Local para protegerse del coronavirus y alcanzar con los recursos del Ayuntamiento todas las instalaciones residenciales de Crevillent, incluyendo a la comarca, con su asistencia en los hospitales de Elche en las semanas más críticas de la pandemia. Por último, el jefe de la Policía Local destacó la buena dinámica que se ha seguido respecto a la coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Local en la localidad.

El Alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, puso encima de la mesa la preocupación en algunas materias como la proliferación de residuos incontrolados en las partidas rurales del municipio o la conservación de las pistas forestales por la utilización inadecuada de colectivos ciclistas venidos también desde otras poblaciones. Cuestiones en las que se incidirá y se convocará mesas de coordinación para su tratamiento de manera específica.

En palabras de Josep Candela, concejal de Protección Ciudadana, “en la Junta Local de Seguridad se ha puesto de manifiesto la coordinación que en un año tan convulso ha habido entre fuerzas y cuerpos de seguridad en Crevillent. Se ha actuado de una manera precisa y contundente para salvaguardar el estado de alarma de nuestro municipio. La cifra total de infracciones denunciadas entre los tres cuerpos de seguridad por COVID, una vez recopiladas y unidas, se eleva a 833 denuncias solo en Crevillent. Una cifra que indica de manera clara que se ha estado garantizando la salud de las vecinas y vecinos para que desde el estamento sanitario pudieran seguir haciendo su trabajo en las mejores condiciones posibles”.

En cuanto a las cifras generales, el edil ha destacado que “las infracciones de carácter penal siguen bajando como ya lo hacían el año pasado, un indicador muy positivo y que demuestra que Crevillent vive un momento tranquilo en cuanto a la convivencia. Aun así, tendremos que esperar a cifras más amplias y en un segmento de tiempo más prolongado puesto que este año podemos decir que está siendo totalmente anormal a la hora de hacer comparativas. Aunque aún existiendo esta anormalidad, si lo comparamos con las ciudades más próximas, sí que se evidencia de manera clarísima esta tendencia a ser uno de los municipios más seguros de nuestra zona”.

Por último, el regidor de Protección Ciudadana ha querido comunicar que, casualmente, esta Junta Local de Seguridad ha coincidido con la publicación en el DOGV de las primeras oposiciones en 14 años para la plantilla de Policía Local de Crevillent, una de las metas que se marcó el nuevo gobierno nada más asumir sus competencias.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El concurso, organizado también por la Asociación de Creadores de Crevillent, se llevará a cabo el próximo sábado 20 de julio en horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en la Plaza de la Comunidad Valenciana

• La concejala del área, Mónica San Emeterio, manifiesta que “es un evento creativo y emocionante, destinado a reunir a personas de todas las edades apasionadas por el arte y la naturaleza. En este día especial, celebraremos la belleza del entorno al aire libre y fomentamos la expresión artística en un ambiente inspirador”

12 julio 2024

• Durante el mes de julio y primeros días de agosto tienen lugar los actos de presentación de los capitanes y bellezas de las doce comparsas de Moros y Cristianos de la localidad, donde el Archivo conserva una importante documentación con más de 400 programas de fiestas y actos

11 julio 2024

• Esta iniciativa, orientada a niños y niñas de 4 a 12 años, se llevará a cabo del 2 al 6 de septiembre con un horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en el Centre Jove “Juan Antonio Cebrián”

• El concejal de Igualdad, Paco Verdú Ros, ha destacado que “la idea de esta escuela de verano que abarca la primera semana de septiembre tiene como objetivo facilitar la conciliación de padres y madres de la localidad, ya que tenemos en cuenta que durante los primeros días del mes de septiembre es cuando muchos padres y madres vuelven a sus trabajos y, en cambio, sus hijos e hijas se incorporan a las clases más tarde”

11 julio 2024