Un traspàs de poder amb normalitat, com es mereix el nostre poble

 • L’alcalde en funcions de Crevillent, José Manuel Penalva, qualifica d’exemplar la transferència de les competències i deixa els comptes sanejats i un gran nombre de projectes en tràmit, els quals espera que siguen continuats pel nou Equip de Govern

Crevillent (16/06/2023).- En la reunió mantinguda en Alcaldia entre l’actual alcalde en funcions, José Manuel Penalva, al costat d’altres membres del Govern del Canvi, i l’equip de la que presumiblement demà serà investida alcaldessa de Crevillent, després del seu pacte amb VOX, la candidata del PP Lourdes Aznar, s’ha realitzat el traspàs d’informació de tots els projectes i assumptes pendents rellevants amb l’objectiu que el nou Govern Municipal puga disposar d’informació sobre el desenvolupament dels mateixos i la bona situació econòmica del Consistori.

El fins ara alcalde de Crevillent va sol·licitar fa diverses setmanes els informes als diferents departaments i regidories perquè poguera realitzar-se un traspàs de poders “exemplar i amb total normalitat”, ja que en la passada legislatura, quan va ser triat José Manuel Penalva i es va configurar el Govern del Canvi, l’anterior equip de Govern del PP, liderat per César Augusto, no va traslladar cap informació al nou, ni es va realitzar cap traspàs de poders, a excepció d’alguna anotació de la regidoria que ostentava la que va ser edil Laura Gomis.

José Manuel Penalva ha afirmat que espera que condisca l’exemple en un futur i es continue adoptant pel respecte i la cortesia. “Per damunt de totes i tots els que ostentem temporalment un càrrec públic està la institució, en aquest cas una tan important i especial com és l’Ajuntament, que resulta ser la més pròxima a la ciutadania, per això s’espera que en pròxims canvis de Corporació es realitzen aquest tipus de trobades per al traspàs de poders amb absoluta normalitat” afegeix Penalva.

L’administració i el Govern Municipal que he tingut l’honor de dirigir en aquests quatre anys, en una legislatura complicada i difícil, deixa uns comptes totalment sanejats i tramitats molts projectes. Segons l’arqueig realitzat per la tresoreria municipal de final de legislatura queden en les arques municipals més de 15 milions d’euros. Com apareix en tots els informes dels serveis econòmics, en aquests quatre anys s’ha saldat la liquidació amb superàvit i s’ha reinvertit en infraestructures i serveis municipals. Comptes que han servit per a finançar molts projectes i revitalitzar el municipi i ajudar amb més de 2 milions d’euros a xicotetes empreses, autònoms i professionals i contractar a més de 300 persones desocupades”, afirma l’alcalde de Compromís.

Així mateix, es deixa a la següent Corporació més de 8,5 milions d’euros en inversions que ja estan en marxa, unes executant-se i altres en procés de contractació. Entre les quals destaquen:

El Complex de Piscines Municipals d’estiu per a l’oci i activitats esportives.

El Projecte Museogràfic en el Museu Arqueològic i la Casa-Museu del Parc Nou.

Les obres de reparació i estabilització estructural de la Casa-Cova del Parc Nou.

La urbanització de la Plaça del Teatre Chapí, que actualment està executant-se.

La primera fase de l’adequació de l’Escola Teatre Chapí com a teatre polivalent.

La reforma del CRIS per a posar-lo en servei.

La reforma de l’Oficina de Turisme.

La Instal·lació del Skatepark en el Félix Candela.

Actuacions en els polígons FAIMA i Crevillent Industrial, amb una inversió de més de mig milió d’euros.

Col·lector en San Felipe de Neri.

Substitució de la gespa artificial del Camp Municipal de Futbol Enrique Miralles.

També està tramitant-se per part dels serveis tècnics municipals el Pla Edificant per a la reforma i l’execució de millores en pràcticament tots els centres educatius de la localitat, destacant l’adequació d’aules d’infantil, del gimnàs, menjador i de l’accessibilitat en el CEIP Párroco Francisco Mas, del nou gimnàs en Escoles Noves, i en el Miguel Hernández, a més de més aules d’Educació Infantil, un Pla Edificant que suposarà una inversió de més de 8 milions d’euros per part de la Conselleria de Cultura.

A més, és finançada amb més de 300 mil euros la reparació i construcció de dos col·lectors en Gutiérrez de Cardenas, en San Felipe de Neri.

D’altra banda, pròximament començaran les obres d’asfaltats en vies públiques als carrers Font, Salitre i Bolivia. De la mateixa manera, es queda finançada la cambra de captació i adequació d’eixida del Col·lector General de Pluvials de la Rambla que estava donant problemes, amb 200 mil euros.

També, a través de Vega Renhace, en la Pedania de Rincón de los Pablos, la Fase I i el Pla Director enfront d’inundacions i drenatge sostenible per a Crevillent per un import de 450 mil euros.

D’altra banda, també ha quedat finançat a través del pressupost l’adquisició de nous vehicles per a Protecció civil.

Cal destacar que està en marxa el procés de contractació de 25 aturats en dos programes d’ocupació de LABORA, EMPUJU i EXPLUS, que són totalment finançats.

Com es poden veure, són temes pendents i es disposa d’un pressupost amb les modificacions oportunes en el qual permetrà a la pròxima Corporació continuar treballant per a millorar el nostre municipi.

Finalment, José Manuel ha volgut acomiadar-se donant les gràcies a totes les empleades i empleats públics que han treballat intensament en aquesta legislatura i que per a ell tenen un vertader compromís amb aquest poble i són la gran majoria.

En les seues pròpies paraules, “vull donar les gràcies especialment al poble de Crevillent, que m’ha donat l’oportunitat d’haver sigut el seu Alcalde i, com no, a tots aquells que han donat suport a la meua candidatura en aquestes eleccions passades, que si bé ha suposat ser la candidatura més votada no ha sigut suficient per a retindre el Govern i l’Alcaldia”.

Així mateix, està convençut que els que es queden faran una gran oposició, como la que es mereix el nostre poble, perquè ja han demostrat experiència en el govern, treballant per a tots i totes.

Al futur govern, li demane que pense en primer lloc que la majoria del poble va decidir continuar el projecte polític de canvi del govern que he presidit durant quatre anys, obtenint la majoria progressista més vots que la dreta i l’extrema dreta junts i que només una llei electoral no ha fet possible eixe canvi en la distribució de regidories. Únicament si saben entendre això, compliran amb el mandat de la majoria” ha afegit.

Finalment, no ha deixat escapar aquesta ocasió per a assegurar que la nova Corporació heretarà uns comptes i unes inversions finançades que els permetrà treballar sense sobresalts i amb tranquil·litat. A més, els desitja molta sort i el menor dels errors possibles, perquè tots i totes tenim. També espera que no hagen mai de patir situacions excepcionals com una pandèmia o una Dana, i que, en les seues paraules “la legislatura siga el més tranquil·la possible i que les nuvolades de la guerra d’Ucraïna i en altres pobles del planeta s’aclarisquen i torne la pau i la prosperitat independentment del lloc de naixement i del color de la pell”.

 

Un traspaso de poderes con normalidad, como merece nuestro pueblo

 • El alcalde en funciones de Crevillent, José Manuel Penalva, califica de ejemplar la transferencia de las competencias y deja las cuentas saneadas y un gran número de proyectos en trámite, los cuales espera que sean continuados por el nuevo Equipo de Gobierno

Crevillent (16/06/2023).- En la reunión mantenida en Alcaldía entre el actual alcalde en funciones, José Manuel Penalva, junto a otros miembros del Govern del Canvi, y el equipo de la que presumiblemente mañana será investida alcaldesa de Crevillent tras su pacto con VOX, la candidata del PP Lourdes Aznar, se ha realizado el traspaso de información de todos los proyectos y asuntos pendientes relevantes con el objetivo de que el nuevo Gobierno Municipal pueda disponer de información sobre el desarrollo de los mismos y la buena situación económica del Consistorio.

El hasta ahora alcalde de Crevillent solicitó hace varias semanas los informes a los distintos departamentos y concejalías para que pudiese realizarse un traspaso de poderes “ejemplar y con total normalidad”, ya que en la pasada legislatura, cuando fue elegido José Manuel Penalva y se configuró el Govern del Canvi, el anterior equipo de Gobierno del PP, liderado por César Augusto, no trasladó información alguna al nuevo, ni se realizó traspaso de poderes alguno, a excepción de alguna anotación de la concejalía que ostentaba la entonces edil Laura Gomis.

José Manuel Penalva ha afirmado que espera que cunda el ejemplo en un futuro y se continúe adoptando por el respeto y la cortesía. “Por encima de todas y todos los que ostentamos temporalmente un cargo público está la institución, en este caso una tan importante y especial como es el Ayuntamiento, que resulta ser la más próxima a la ciudadanía, por ello se espera que en próximos cambios de Corporación se realicen este tipo de encuentros para el traspaso de poderes con absoluta normalidad” añade Penalva.

La administración y el Gobierno Municipal que he tenido el honor de dirigir en estos cuatro años, en una legislatura complicada y difícil, deja unas cuentas totalmente saneadas y tramitados muchos proyectos. Según el arqueo realizado por la tesorería municipal de final de legislatura quedan en las arcas municipales más de 15 millones de euros. Como aparece en todos los informes de los servicios económicos, en estos cuatro años se ha saldado la liquidación con superávit y se ha reinvertido en infraestructuras y servicios municipales. Cuentas que han servido para financiar muchos proyectos y revitalizar el municipio y ayudar con más de 2 millones de euros a pequeñas empresas, autónomos y profesionales y contratar a más 300 personas desempleadas”, afirma el alcalde de Compromís.

Asimismo, se deja a la siguiente Corporación más de 8,5 millones de euros en inversiones que ya están en marcha, unas ejecutándose y otras en proceso de contratación. Entre las que destacan:

 • El Complejo de Piscinas Municipales de verano para el ocio y actividades deportivas.

 • El Proyecto Museográfico en el Museo Arqueológico y la Casa-Museo del Parc Nou.

 • Las obras de reparación y estabilización estructural de la Casa-Cueva del Parc Nou.

 • La urbanización de la Plaza del Teatro Chapí, que actualmente está ejecutándose.

 • La primera fase de la adecuación de la Escuela Teatro Chapí como teatro polivalente.

 • La reforma del CRIS para ponerlo en servicio.

 • La reforma de la Oficina de Turismo.

 • La Instalación del Skatepark en el Félix Candela.

 • Actuaciones en los polígonos FAIMA y Crevillent Industrial, con una inversión de más de medio millón de euros.

 • Colector en San Felipe de Neri.

 • Sustitución del césped artificial del CampoMunicipal de Fútbol Enrique Miralles.

También está tramitándose por parte de los servicios técnicos municipales el Plan Edificant para la reforma y la ejecución de mejoras en prácticamente todos los centros educativos de la localidad, destacando la adecuación de aulas de infantil, del gimnasio, comedor y de la accesibilidad en el CEIP Párroco Francisco Mas, del nuevo gimnasio en Escoles Noves, y en el Miguel Hernández, además de más aulas de Educación Infantil, un Plan Edificant que supondrá una inversión de más de 8 millones de euros por parte de la Conselleria de Cultura.

Además, está financiada con más de 300 mil euros la reparación y construcción de dos colectores en Gutiérrez de Cardenas, en San Felipe de Neri.

Por otro lado, próximamente comenzarán las obras de asfaltados en vías públicas en las calles Font, Salitre y Bolivia. De la misma manera, se queda financiada la cámara de captación y adecuación de salida del Colector General de Pluviales de la Rambla que estaba dando problemas, con 200 mil euros.

También, a través de Vega Renhace, en la Pedanía de Rincón de los Pablos, la Fase I y el Plan Director frente a inundaciones y drenaje sostenible para Crevillent por un importe de 450 mil euros.

Por otro lado, también ha quedado financiado a través del presupuesto la adquisición de nuevos vehículos para Protección civil.

Cabe destacar que está en marcha el proceso de contratación de 25 desempleados en dos programas de empleo de LABORA, EMPUJU y EXPLUS, que se están totalmente financiados.

Como se pueden ver, son temas pendientes y se dispone de un presupuesto con las modificaciones oportunas en el que va a permitir a la próxima Corporación seguir trabajando para mejorar nuestro municipio.

Por último, José Manuel ha querido despedirse dando las gracias a todas las empleadas y empleados públicos que han trabajado duro en esta legislatura y que para él tienen un verdadero compromiso con este pueblo y son la gran mayoría.

En sus propias palabras, “quiero dar las gracias especialmente al pueblo de Crevillent, que me ha dado la oportunidad de haber sido su Alcalde y, cómo no, a todos aquellos que han apoyado mi candidatura en estas elecciones pasadas, que si bien ha supuesto ser la candidatura más votada no ha sido suficiente para retener el Gobierno y la Alcaldía”.

Asimismo, está convencido de que los que se quedan harán una gran oposición, comola que se merece nuestro pueblo, puesto que ya han demostrado experiencia en el gobierno, trabajando para todos y todas.

Al futuro gobierno, le pido que piense en primer lugar que la mayoría del pueblo decidió continuar el proyecto político de cambio del gobierno que he presidido durante cuatro años, obteniendo la mayoría progresistas más votos que la derecha y la extrema derecha juntos y que solo una ley electoral no ha hecho posible ese cambio en la distribución de concejalías. Únicamente si saben entender esto, cumplirán con el mandato de la mayoría” ha añadido.

Por último, no ha dejado escapar esta ocasión para asegurar que la nueva Corporación va a heredar unas cuentas y unas inversiones financiadas que les permitirá trabajar sin sobresaltos y con tranquilidad. Además, les desea mucha suerte y el menor de los errores posibles, porque todos y todas tenemos. También espera que no tengan nunca que sufrir situaciones excepcionales como una pandemia o una Dana, y que, en sus palabras “la legislatura sea lo más tranquila posible y que los nubarrones de la guerra de Ucrania y en otros pueblos del planeta se aclaren y vuelva la paz y la prosperidad independientemente del lugar de nacimiento y del color de la piel”.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El concurso, organizado también por la Asociación de Creadores de Crevillent, se llevará a cabo el próximo sábado 20 de julio en horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en la Plaza de la Comunidad Valenciana

• La concejala del área, Mónica San Emeterio, manifiesta que “es un evento creativo y emocionante, destinado a reunir a personas de todas las edades apasionadas por el arte y la naturaleza. En este día especial, celebraremos la belleza del entorno al aire libre y fomentamos la expresión artística en un ambiente inspirador”

12 julio 2024

• Durante el mes de julio y primeros días de agosto tienen lugar los actos de presentación de los capitanes y bellezas de las doce comparsas de Moros y Cristianos de la localidad, donde el Archivo conserva una importante documentación con más de 400 programas de fiestas y actos

11 julio 2024

• Esta iniciativa, orientada a niños y niñas de 4 a 12 años, se llevará a cabo del 2 al 6 de septiembre con un horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en el Centre Jove “Juan Antonio Cebrián”

• El concejal de Igualdad, Paco Verdú Ros, ha destacado que “la idea de esta escuela de verano que abarca la primera semana de septiembre tiene como objetivo facilitar la conciliación de padres y madres de la localidad, ya que tenemos en cuenta que durante los primeros días del mes de septiembre es cuando muchos padres y madres vuelven a sus trabajos y, en cambio, sus hijos e hijas se incorporan a las clases más tarde”

11 julio 2024