Torna la normalitat a l’ocupació de la via pública de Crevillent

  • Es reprén la delimitació de l’espai destinat a les terrasses així com la taxa municipal per ocupació de la via pública amb taules i cadires i per a la venda no sedentària (mercat ambulant), que l’Ajuntament va decidir suprimir durant l’any 2021 i el primer trimestre del 2022 amb l’objectiu de servir d’impuls a l’economia local

Crevillent (21/03/2022).- L’Ajuntament de Crevillent informa sobre el retorn a la normalitat en matèria d’ocupació de la via pública de cara al mes d’abril, que posarà fi a les mesures preses pel Consistori per a fer costat a l’economia local durant l’any 2021 i el primer trimestre del 2022 amb motiu de la pandèmia.

El regidor de Bon Govern i Hisenda, Gregorio Díaz-Marta, ha explicat que, tal com s’estableix en la disposició transitòria segona de la vigent Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per ocupació de terrenys d’ús públic per a la venda no sedentària (mercat ambulant), així com en la disposició transitòria de la vigent Ordenança Fiscal reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, el pròxim 1 d’abril de 2022 acaba la suspensió de l’aplicació d’aquestes ordenances.

Des de la regidoria comuniquen que el termini de cobrament de les taxes és el regulat en el Calendari del Contribuent 2022, publicat mitjançant Edicte en el BOP d’Alacant número 194 de data 11 d’octubre de 2021 i que es troba disponible en la web municipal, així com en el tauler d’anuncis de la seu electrònica, sent el període voluntari des de l’1 d’octubre fins al 21 de desembre per a la taxa d’ocupació de la via pública. Mentre que la forma de pagament de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic per a la venda no sedentària és trimestral, vencent el dia 20 de juny, 20 de setembre i 20 de desembre.

D’altra banda, amb motiu de la resolució de la Conselleria de Sanitat que permet l’ocupació del 100% sense necessitat de distància de seguretat, des de l’àrea d’Espais Públics apunten que també tornarà a la normalitat la superfície destinada a terrassa, i es tornarà a ocupar l’espai en metres pel qual es té autorització municipal, tot finalitzant així l’ampliació temporal que es va concedir als establiments d’hostaleria per a compensar les restriccions tant horàries com d’aforament degut a la Covid.

Marcelino Giménez, regidor d’Espais Públics, ha especificat que per a qualsevol ampliació de l’espai en terrassa destinat a cadires i taules cal comptar amb una autorització prèvia. Per a això s’ha de realitzar una sol·licitud per escrit o bé de manera presencial en Registre o a través de la seu electrònica: https://crevillent.sedipualba.es .

 

Vuelve la normalidad a la ocupación de la vía pública de Crevillent

  • Se retoma la delimitación del espacio destinado a las terrazas así como la tasa municipal por ocupación de la vía pública con mesas y sillas y para la venta no sedentaria (mercadillo), que el Ayuntamiento decidió suprimir durante el año 2021 y el primer trimestre del 2022 con el objetivo de servir de impulso a la economía local

Crevillent (21/03/2022).- El Ayuntamiento de Crevillent informa sobre el regreso a la normalidad en materia de ocupación de la vía pública de cara al mes de abril, que pondrá fin a las medidas tomadas por el Consistorio para apoyar a la economía local durante el año 2021 y el primer trimestre del 2022 con motivo de la pandemia.

El concejal de Buen Gobierno y Hacienda, Gregorio Díaz-Marta, ha explicado que, tal y como se establece en la disposición transitoria segunda de la vigente Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por ocupación de terrenos de uso público para la venta no sedentaria (mercadillo), así como en la disposición transitoria de la vigente Ordenanza Fiscal reguladora de la ocupación de la vía pública con mesas y sillas, el próximo 1 de abril de 2022 termina la suspensión de la aplicación de dichas ordenanzas.

Desde la concejalía comunican que el plazo de cobro de las tasas es el regulado en el Calendario del Contribuyente 2022, publicado mediante Edicto en el BOP de Alicante número 194 de fecha 11 de octubre de 2021 y que se encuentra disponible en la web municipal, así como en el tablón de anuncios de la sede electrónica, siendo el periodo voluntario desde el 1 de octubre hasta el 21 de diciembre para la tasa de ocupación de la vía pública. Mientras que la forma de pago de la tasa por ocupación de terrenos de uso público para la venta no sedentaria es trimestral, venciendo el día 20 de junio, 20 de septiembre y 20 de diciembre.

Por otra parte, con motivo de la resolución de la Conselleria de Sanitat que permite la ocupación del 100% sin necesidad de distancia de seguridad, desde el área de Espacios Públicos apuntan que también regresará a la normalidad la superficie destinada a terraza, volviéndose a ocupar el espacio en metros por el cual se tiene autorización municipal y finalizando así la ampliación temporal que se concedió a los establecimientos de hostelería para compensar las restricciones tanto horarias como de aforo debido a la Covid.

Marcelino Giménez, concejal de Espacios Públicos, ha especificado que para cualquier ampliación del espacio en terraza destinado a sillas y mesas es preciso contar con una autorización previa. Para ello se debe realizar una solicitud por escrito o bien de forma presencial en Registro o a través de la sede electrónica: https://crevillent.sedipualba.es.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar