Suspesa la portabilitat en telèfons fixos i mòbils durant l’estat d’alarma pel coronavirus

La Regidoria de Consum de Crevillent explica que el Govern central, durant l’estat d’alarma, només permetrà la portabilitat numèrica en cas de no ser necessaris els desplaçaments físics dels tècnics als domicilis ni a les companyies

Crevillent (02/04/2020).- Des de les regidories d’Habitatge i Consum es continua informant la població crevillentina sobre la bateria de mesures i ajudes aprovades arran de la declaració de l’estat d’alarma.

En aquesta ocasió, i tenint en compte que Espanya és el país d’Europa on els usuaris més canvien d’operador, l’edil Gema Candelaria Asencio ha volgut explicar a la ciutadania les mesures establides en el Reial decret llei 11/2020 de 31 de març en relació a la portabilitat numèrica:

1.- Se suspenen totes les operacions de portabilitat de numeració fixa i mòbil que no estiguen en curs per a la materialització del qual siga necessària la presència d’operadors involucrats o els seus agents. En cas d’haver-se iniciat una operació de portabilitat que haja sigut suspesa per requerir la realització d’alguna actuació presencial, els operadors involucrats hauran de garantir que aquesta operació de portabilitat no es complete i que en cap moment s’interrompa el servei a l’usuari.

2.- Mentre estiga en vigor l’estat d’alarma, no es podran incrementar els preus dels serveis en els contractes ja celebrats, ja siga d’abonament o de prepagament, sempre que aquests serveis necessiten operacions de portabilitat numèrica durant l’estat d’alarma.

3.- El Reial decret estableix com a despeses i subministraments bàsics els serveis de telecomunicació fixa i mòbil. Per aquest motiu, es tindran en compte aquestes despeses en les sol·licituds d’ajudes pel que fa a la vulnerabilitat econòmica.

Gema Candelaria Asencio, regidora de Consum, Habitatge i Omac, qualifica de “molt complex” el Reial decret llei 11/2020 i comenta que estableix nombroses mesures urgents relacionades amb les seues regidories (modificacions en la moratòria d’hipoteca, ajudes al lloguer, ajudes al pagament de subministraments com a llum, aigua o gas per a autònoms i per a persones en vulnerabilitat econòmica, etc). Per aquest motiu -afirma-, des de les regidories d’Habitatge i Consum s’anirà explicant aquesta informació als crevillentins perquè puguen conéixer de primera mà aquests paquets d’ajudes i puguen sol·licitar-les i els ajude a solucionar la crisi econòmica que estan patint per culpa del Covid-19.

 

Suspendida la portabilidad en teléfonos fijos y móviles durante el estado de alarma por el coronavirus

La Concejalía de Consumo de Crevillent explica que el Gobierno central durante el estado de alarma solo permitirá la portabilidad numérica en caso de no ser necesarios los desplazamientos físicos de los técnicos a los domicilios ni a las compañías

Crevillent (02/04/2020).- Desde las concejalías de Vivienda y Consumo se continúa informando a la población crevillentina sobre la batería de medidas y ayudas aprobadas a raíz de la declaración del estado de alarma.

En esta ocasión, y teniendo en cuenta que España es el país de Europa donde los usuarios más cambian de operador, la edil Gema Candelaria Asencio ha querido explicar a la ciudadanía las medidas establecidas en el Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo en relación a la portabilidad numérica:

1.- Se suspenden todas las operaciones de portabilidad de numeración fija y móvil que no estén en curso para cuya materialización sea necesaria la presencia de operadores involucrados o sus agentes. En caso de haberse iniciado una operación de portabilidad que haya sido suspendida por requerir la realización de alguna actuación presencial, los operadores involucrados deberán garantizar que dicha operación de portabilidad no se complete y que en ningún momento se interrumpa el servicio al usuario.

2.- Mientras esté en vigor el estado de alarma, no se podrán incrementar los precios de los servicios en los contratos ya celebrados, ya sea de abono o de prepago, siempre que dichos servicios necesiten operaciones de portabilidad numérica durante el estado de alarma.

3.- El Real Decreto establece como gastos y suministros básicos los servicios de telecomunicación fija y móvil. Por este motivo se tendrán en cuenta estos gastos en las solicitudes de ayudas en lo que respecta a la vulnerabilidad económica.

Gema Candelaria Asencio, concejal de Consumo, Vivienda y Omac, califica de “muy complejo” el Real Decreto ley 11/2020 y comenta que establece numerosas medidas urgentes relacionadas con sus concejalías (modificaciones en la moratoria de hipoteca, ayudas al alquiler, ayudas al pago de suministros como luz, agua o gas para autónomos y para personas en vulnerabilidad económica, etc). Por este motivo -afirma- desde las concejalías de Vivienda y Consumo se irá explicando esta información a los crevillentinos para que puedan conocer de primera mano este paquetes de ayudas y puedan solicitarlas y les ayude a solventar la crisis económica que están sufriendo por culpa del Covid-19.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar