Pla de xoc de l’Ajuntament per a minorar l’impacte econòmic de l’emergència sanitària

L’alcalde de Crevillent anuncia que demà es donarà a conéixer el conjunt d’ajudes i mesures fiscals per a alleujar les conseqüències negatives del tancament de negocis i els ERTES, dins de les possibilitats i competències que té l’Ajuntament

Crevillent (29/03/2020).- Divendres passat, l’alcalde, el regidor de Bon Govern, el Tresorer Municipal i el Secretari General, van mantindre una reunió per videoconferència per a treballar sobre un conjunt de mesures fiscals i d’ajudes, que tenen com a objectiu alleujar la càrrega fiscal dels negocis, comerços, restauració i ciutadania afectada per l’emergència sanitària del COVID-19 i l’estat d’alarma.

“Som conscients de les limitacions jurídiques que els ajuntaments tenen quant a les possibilitats d’exempcions i bonificacions, ja que només poden realitzar-se aquelles que estan establides en la Llei d’Hisendes Locals, així com de les limitacions que estableix la Llei General de Subvencions. No obstant això, des de l’Ajuntament estem treballant i fent tot el possible per a col·laborar a minorar les dificultats per les quals està passant la ciutadania en general”, afirma l’alcalde de Crevillent.

José Manuel Penalva afig que en aquests moments s’està treballant en dos plans, un dels quals sobre la fiscalitat (impostos i taxes) per al conjunt de la ciutadania i per als comerços i negocis afectats per les restriccions de l’estat d’alarma, i un altre d’ajudes i subvencions directes a autònoms i PIMES.

En matèria fiscal, i dins del marc normatiu que permet la llei i les possibilitats d’aquesta administració, s’està treballant en quatre objectius:

  1. Ampliar els terminis de pagament de les taxes i impostos municipals de manera general.

  2. Facilitar el fraccionament dels impostos i taxes municipals.

  3. Mesures d’exempcions, bonificació o reducció, segons siga procedent, d’aquelles taxes i preus públics vinculades a un servei o dret que no ha pogut prestar-se com a conseqüència de les mesures de restricció imposades per l’estat d’alarma, com són l’ocupació de via pública (terrasses), la taxa de recollida de fem o les taxes per l’ús d’instal·lacions esportives, culturals, escoles municipals, etc.

  4. Programa de subvencions i ajudes als col·lectius més vulnerables o que com a conseqüència de les mesures restrictives hagen minorat substancialment el seu nivell d’ingressos. Aquestes subvencions i ajudes tindrien com a objectiu minorar la seua càrrega fiscal municipal.

Sobre la base d’aquests quatre objectius s’encomanarà als Serveis Econòmics de l’Ajuntament que establisquen les mesures operatives i plans concrets per a dur-los a terme.

El regidor de Bon Govern, Gregorio Díaz-Marta, explicarà a la ciutadania les mesures concretes, una vegada s’haja informat prèviament la Corporació. Algunes d’aquestes mesures són similars a les d’altres ajuntaments pel fet que totes les administracions locals es regeixen per les mateixes normes.

L’alcalde ha avançat que demanarà al president de la Diputació, com a màxim responsable de SUMA Gestió Tributària, que amplie els terminis de cobrament dels impostos i taxes municipals, ja que -segons comenta- la mesura inicialment adoptada d’ampliar el pagament a juny és manifestament insuficient a causa de la prolongació de l’estat d’alarma.

També se sol·licitarà a la concessionària d’aigua potable (Hidraqua) i a la Cooperativa Elèctrica que facen un esforç addicional en aquests moments de crisis, dirigit a flexibilitzar i personalitzar el pagament de l’aigua i la llum, i també a reduir les tarifes i les factures, tenint en compte que el confinament genera més despesa a les famílies en aquests serveis bàsics.

Adverteix José Manuel Penalva que, atés que la informació i les mesures que s’estan adoptant per altres administracions són canviants i ràpides, l’Ajuntament de Crevillent anirà adaptant aquestes mesures i plans proposats a mesura que evolucionen.

D’altra banda, informa que s’està esperant que els serveis econòmics finalitzen la liquidació dels comptes municipals del 2019 per a poder concretar un altre tipus de mesures de suport a l’economia local i als col·lectius més colpejats per la crisi.

“Que no tinga cap dubte a la ciutadania que el seu govern està compromés que cap crevillentí i crevillentina es quede arrere en aquesta crisi. Adaptarem el nostre pressupost a les actuals circumstàncies i bolcarem tot el nostre esforç pressupostari en la recuperació econòmica a nivell local, de manera complementària a aquelles mesures que determine l’administració central i autonòmica”, afirma Penalva.

 

Plan de choque del Ayuntamiento para aminorar el impacto económico de la emergencia sanitaria

El alcalde de Crevillent anuncia que mañana se dará a conocer el conjunto de ayudas y medidas fiscales para aliviar las consecuencias negativas del cierre de negocios y los ERTES, dentro de las posibilidades y competencias que tiene el Ayuntamiento

Crevillent (29/03/2020).- El pasado viernes, el alcalde, el concejal de Buen Gobierno, el Tesorero Municipal y el Secretario General, mantuvieron una reunión por videoconferencia para trabajar sobre un conjunto de medidas fiscales y de ayudas, que tienen como objetivo aliviar la carga fiscal de los negocios, comercios, restauración y ciudadanía afectada por la emergencia sanitaria del COVID-19 y el estado de alarma.

“Somos conscientes de las limitaciones jurídicas que los ayuntamientos tienen en cuanto a las posibilidades de exenciones y bonificaciones, ya que sólo pueden realizarse aquellas que están establecidas en la Ley de Haciendas Locales, así como de las limitaciones que establece la Ley General de Subvenciones. No obstante, desde el Ayuntamiento estamos trabajando y haciendo todo lo posible para colaborar en aminorar las dificultades por las que está pasando la ciudadanía en general”, afirma el alcalde de Crevillent.

José Manuel Penalva añade que en estos momentos se está trabajando en dos planes, uno de ellos sobre la fiscalidad (impuestos y tasas) para el conjunto de la ciudadanía y para los comercios y negocios afectados por las restricciones del estado de alarma, y otro de ayudas y subvenciones directas a autónomos y PYMES.

En materia fiscal, y dentro del marco normativo que permite la ley y las posibilidades de esta administración, se está trabajando en cuatro objetivos:

  1. Ampliar los plazos de pago de las tasas e impuestos municipales de forma general.

  2. Facilitar el fraccionamiento de los impuestos y tasas municipales.

  3. Medidas de exenciones, bonificación o reducción, según proceda, de aquellas tasas y precios públicos vinculadas a un servicio o derecho que no ha podido prestarse como consecuencia de las medidas de restricción impuestas por el estado de alarma, como son la ocupación de vía pública (terrazas), la tasa de recogida de basura o las tasas por el uso de instalaciones deportivas, culturales, escuelas municipales, etc.

  4. Programa de subvenciones y ayudas a los colectivos más vulnerables o que como consecuencia de las medidas restrictivas hayan aminorado sustancialmente su nivel de ingresos. Estas subvenciones y ayudas tendrían como objetivo aminorar su carga fiscal municipal.

En base a estos cuatro objetivos se va a encomendar a los Servicios Económicos del Ayuntamiento que establezcan las medidas operativas y planes concretos para llevarlos a cabo.

El concejal de Buen Gobierno, Gregorio Díaz-Marta, explicará a la ciudadanía las medidas concretas, una vez se haya informado previamente a la Corporación. Algunas de estas medidas son similares a las de otros ayuntamientos debido a que todas las administraciones locales se rigen por las mismas normas.

El alcalde ha adelantado que pedirá al presidente de la Diputación, como máximo responsable de SUMA Gestión Tributaria, que amplíe los plazos de cobro de los impuestos y tasas municipales, ya que -según comenta- la medida inicialmente adoptada de ampliar el pago a junio es manifiestamente insuficiente debido a la prolongación del estado de alarma.

También se solicitará a la concesionaria de agua potable (Hidraqua) y a la Cooperativa Eléctrica que hagan un esfuerzo adicional en estos momentos de crisis, dirigido a flexibilizar y personalizar el pago del agua y la luz, y también a reducir las tarifas y las facturas, teniendo en cuenta que el confinamiento genera más gasto a las familias en estos servicios básicos.

Advierte José Manuel Penalva que, dado que la información y las medidas que se están adoptando por otras administraciones son cambiantes y rápidas, el Ayuntamiento de Crevillent irá adaptando estas medidas y planes propuestos conforme evolucionen.

Por otra parte, informa que se está esperando que los servicios económicos finalicen la liquidación de las cuentas municipales del 2019 para poder concretar otro tipo de medidas de apoyo a la economía local y a los colectivos más golpeados por la crisis.

“Que no le quepa ninguna duda a la ciudadanía que su gobierno está comprometido con que ningún crevillentino y crevillentina se quede atrás en esta crisis. Adaptaremos nuestro presupuesto a las actuales circunstancias y vamos a volcar todo nuestro esfuerzo presupuestario en la recuperación económica a nivel local, de forma complementaria a aquellas medidas que determine la administración central y autonómica”, afirma Penalva.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar


• La alcaldesa Lourdes Aznar Miralles destaca en su exposición que “estamos gobernando para todos con el objetivo de conseguir un Crevillent de futuro, amable, moderno, con vida y humano”

• La primera edil ha subrayado la apuesta por conseguir un municipio con nuevas zonas industriales, cuidando las cosas del día a día con el arreglo de calles y caminos rurales, el mantenimiento de edificios e instalaciones deportivas municipales, el impulso del turismo y de grandes eventos deportivos, el refuerzo de la plantilla de la Policía Local con mayor número de efectivos y más formada que nunca, un plan de arbolado con más de 100 árboles plantados en un año, un plan de renovación de zonas de juegos infantiles, la mejora de la web municipal e introducción de procedimientos electrónicos para facilitar los trámites al ciudadano, la apuesta por nuevas zonas de aparcamiento, la apertura de cantinas y kioscos en espacios municipales, el embellecimiento de calles a través de arte urbano, así como actividades culturales y festivas que inyectan vida a Crevillent

• La alcaldesa ha manifestado que no se olvidan de grandes proyectos como la recuperación de la circunvalación de la N-340, el Teatro Chapí, un ambicioso proyecto de piscina municipal y la modernización del Mercado de Abastos con la reurbanización de su entorno

23 julio 2024

• Las entidades interesadas disponen de plazo hasta el próximo 16 de agosto para formalizar su solicitud de subvención para proyectos o actividades relacionadas con la acción social

23 julio 2024

• Esta imagen pertenece al calendario fotográfico editado por el Archivo correspondiendo así a las instalaciones deportivas construidas por el Ayuntamiento de Crevillent en la pedanía de El Realengo

23 julio 2024