Obert el termini per a sol•licitar les subvencions de millora de l’accessibilitat en els habitatges

Es destinarà 37.000€ a ajudes per a eliminar barreres arquitectòniques i facilitar l’accés als habitatges a persones amb problemes de mobilitat

Crevillent (06/11/2019).- La Regidoria de Drets Socials i Desenvolupament Humà de Crevillent ha convocat les subvencions per a la promoció de l’accessibilitat a l’interior de l’habitatge de l’exercici de 2019. L’Ajuntament de Crevillent destinarà 37.000 euros al Pla de Rehabilitació d’ Habitatge amb la finalitat que els habitatges de la localitat compten amb ajudes per a possibilitar l’eliminació de les barreres arquitectòniques existents i facilitar així l’accés a les persones amb algun problema de mobilitat.

La sol·licitud de les subvencions es podrà realitzar fins al dia 15 de desembre de 2019 i s’haurà de presentar tota la documentació relativa a la justificació de la subvenció, la qual haurà d’estar completa i ajustada als annexos que s’adjunten en les bases reguladores. La concessió de les subvencions estan limitades a l’esgotament de la partida pressupostària, corresponent al Pressupost Municipal prorrogat de 2018.

La regidora de Drets Socials i Desenvolupament Humà de Crevillent ha comunicat que, pel fet que es compta amb temps molt limitats, el termini de sol·licitud s’ha ampliat fins al 15 de desembre d’enguany. L’edil ha traslladat la seua intenció d’avançar l’aprovació de les bases reguladores de la pròxima ajuda a principis de l’any que ve, per a facilitar als crevillentins la preparació dels documents i tràmits necessaris per a la petició de les subvencions.

Montserrat Pineda ha recalcat que l’import d’aquestes ajudes és inferior al del passat exercici degut a la prorrogació del Pressupost Municipal realitzada per l’anterior govern, però que “l’import total de la subvenció per a la promoció de l’accessibilitat dels habitatges augmentarà de cara a l’any que ve”.

Destinataris de les subvencions

Els destinataris d’aquestes ajudes són els propietaris d’edificis, comunitats de propietaris i comunitats de béns d’edificis d’habitatge col·lectiu en altura i, excepcionalment, dels edificis d’habitatge no col·lectius, situats a Crevillent i amb més de quinze anys d’antiguitat que tinguen barreres arquitectòniques o de comunicació, i en els quals residisca de forma habitual almenys una persona que tinga la condició de discapacitat derivada  de  una discapacitat sensorial.

Els edificis d’habitatge no col·lectius només podran contemplar-se si es troben situats en el terme municipal  i sempre que en ells residisca de forma habitual una persona amb seixanta-cinc anys o més o en situació de mobilitat reduïda permanent, sempre que tinga la condició de minusvàlid.

Objecte de les subvencions

Les subvencions per a la promoció de l’accessibilitat a l’interior de l’habitatge pretén eliminar les barreres arquitectòniques i millorar l’accessibilitat en els habitatges on l’itinerari que comunica l’exterior de l’edifici, l’accés al mateix o als habitatges i el pla d’arrencada de l’ascensor estiguen a diferent cota i existisquen, en el seu recorregut, trams d’escala o esglaons aïllats sense possibilitat d’itinerari alternatiu.

A més es podrà subvencionarà la instal·lació de dispositius mecànics i electrònics que afavorisquen la comunicación amb l’exterior, per a eliminar les barreres de comunicació i les obres d’accessibilitat a l’interior dels habitatges  familiars, així com el  canvi de banyera per plat de dutxa o l’habilitació de l’habitatge per a ús de cadira de rodes, entre altres.

Quantia de les ajudes

Mitjançant les subvencions s’aportarà el 70 per 100 del cost de cada actuació a desenvolupar en l’edifici o habitatge, amb un límit màxim de 7.000 euros per cadascuna d’elles. En  cas d’habitatge no col·lectiu, se subvencionaran les actuacions desenvolupades, en un rang que oscil·la entre el 70%, 50% i 30%, en funció dels ingressos i el número dels seus membres, i amb un límit màxim de 5.000 euros.

L’import màxim de subvenció per a la instal·lació d’elements mecànics serà de 7.000 euros, mentre que el màxim aportat per a la instal·lació de rampes i el canvi de banyera a plat de dutxa serà de 3.000 i 1.000 euros respectivament.

 

Abierto el plazo para solicitar las subvenciones de mejora de la accesibilidad en las viviendas

Se destinará 37.000€ a ayudas para eliminar barreras arquitectónicas y facilitar el acceso a las viviendas a personas con problemas de movilidad

Crevillent (06/11/2019).- La Concejalía de Derechos Sociales y Desarrollo Humano de Crevillent ha convocado las subvenciones para la promoción de la accesibilidad en el interior de la vivienda del ejercicio de 2019. El Ayuntamiento de Crevillent destinará 37.000 euros al Plan de Rehabilitación de Vivienda con el fin de que las viviendas de la localidad cuenten con ayudas para posibilitar la eliminación de las barreras arquitectónicas existentes y facilitar así el acceso a las personas con algún problema de movilidad.

La solicitud de las subvenciones se podrá realizar hasta el día 15 de diciembre de 2019 y se deberá presentar toda la documentación relativa a la justificación de la subvención, la cual deberá estar completa y ajustada a los anexos que se adjuntan en las bases reguladoras. La concesión de las subvenciones están limitadas al agotamiento de la partida presupuestaria, correspondiente al Presupuesto Municipal prorrogado de 2018.

La concejala de Derechos Sociales y Desarrollo Humano de Crevillent ha comunicado que, debido a que se cuenta con tiempos muy limitados, el plazo de solicitud se ha ampliado hasta el 15 de diciembre de este año. La edil ha trasladado su intención de adelantar la aprobación de las bases reguladoras de la próxima ayuda a principios del año que viene para facilitar a los crevillentinos la preparación de los documentos y trámites necesarios para la petición de las subvenciones.

Montserrat Pineda ha recalcado que el importe de estas ayudas es inferior al del pasado ejercicio debido a la prorrogación del Presupuesto Municipal realizada por el anterior gobierno, pero que “el importe total de la subvención para la promoción de la accesibilidad de las viviendas aumentará de cara al año que viene”.

Destinatarios de las subvenciones

Los destinatarios de estas ayudas son los propietarios de edificios, comunidades de propietarios y comunidades de bienes de edificios de vivienda colectiva en altura y, excepcionalmente, de los edificios de vivienda no colectivos, situados en Crevillent y con más de quince años de antigüedad que tengan barreras arquitectónicas o de comunicación, y en los que resida de forma habitual al menos una persona que tenga la condición de discapacitado derivada  de  una  discapacidad sensorial.

Los edificios de vivienda no colectivos solo podrán contemplarse si se encuentran ubicados en el término municipal  y siempre que en ellos resida de forma habitual una persona con sesenta y cinco años o más o en situación de movilidad reducida permanente, siempre que tenga la condición de minusválido.

Objeto de las subvenciones

Las subvenciones para la promoción de la accesibilidad en el interior de la vivienda pretende eliminar las barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad en las viviendas donde el itinerario que comunica el exterior del edificio, el acceso al mismo o a las viviendas y el plano  de  arranque  del  ascensor estén a distinta cota y existan, en su recorrido, tramos de escalera o peldaños aislados sin posibilidad de itinerario alternativo.

Además se podrá subvencionará la instalación  de  dispositivos  mecánicos  y  electrónicos  que  favorezcan  la comunicación con el exterior, para eliminar las barreras de comunicación y las obras de accesibilidad en el interior de las viviendas  familiares, así como  el  cambio  de  bañera  por  plato  de  ducha  o la habilitación de la vivienda para uso de silla de ruedas, entre otras.

Cuantía de las ayudas

Mediante las subvenciones se aportará el 70 por 100 del coste de cada actuación a desarrollar en el edificio o vivienda, con un límite máximo de 7.000 euros por cada una de ellas. En  caso  de  vivienda  no  colectiva,  se  subvencionarán  las  actuaciones desarrolladas, en un rango que oscila entre el 70%, 50% y 30%, en función de los ingresos y el número de sus miembros, y con un límite máximo de 5.000 euros.

El importe máximo de subvención para la instalación de elementos mecánicos será de 7.000 euros, mientras que el máximo aportado para la instalación de rampas y el cambio de bañera a plato de ducha será de 3.000 y 1.000 euros respectivamente.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar


• La alcaldesa Lourdes Aznar Miralles destaca en su exposición que “estamos gobernando para todos con el objetivo de conseguir un Crevillent de futuro, amable, moderno, con vida y humano”

• La primera edil ha subrayado la apuesta por conseguir un municipio con nuevas zonas industriales, cuidando las cosas del día a día con el arreglo de calles y caminos rurales, el mantenimiento de edificios e instalaciones deportivas municipales, el impulso del turismo y de grandes eventos deportivos, el refuerzo de la plantilla de la Policía Local con mayor número de efectivos y más formada que nunca, un plan de arbolado con más de 100 árboles plantados en un año, un plan de renovación de zonas de juegos infantiles, la mejora de la web municipal e introducción de procedimientos electrónicos para facilitar los trámites al ciudadano, la apuesta por nuevas zonas de aparcamiento, la apertura de cantinas y kioscos en espacios municipales, el embellecimiento de calles a través de arte urbano, así como actividades culturales y festivas que inyectan vida a Crevillent

• La alcaldesa ha manifestado que no se olvidan de grandes proyectos como la recuperación de la circunvalación de la N-340, el Teatro Chapí, un ambicioso proyecto de piscina municipal y la modernización del Mercado de Abastos con la reurbanización de su entorno

23 julio 2024

• Las entidades interesadas disponen de plazo hasta el próximo 16 de agosto para formalizar su solicitud de subvención para proyectos o actividades relacionadas con la acción social

23 julio 2024

• Esta imagen pertenece al calendario fotográfico editado por el Archivo correspondiendo así a las instalaciones deportivas construidas por el Ayuntamiento de Crevillent en la pedanía de El Realengo

23 julio 2024