Noves mesures sanitàries per a la reobertura d’establiments, locals comercials i altres activitats

La Regidoria de Sanitat  informa sobre les condicions i mesures sanitàries a adoptar davant la reobertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes, així com de les activitats de serveis professionals

 

Crevillent (04/05/2020).- En el dia d’ahir, diumenge 3 de maig, el Govern d’Espanya a través del Butlletí General de l’Estat va publicar una sèrie d’ordres ministerials que, per la seua importància per a la població, des de la Regidoria de Sanitat de Crevillent han procedit a resumir.

En relació a l’obertura al públic de determinats comerços i serveis, d’arxius, així com la pràctica de l’esport professional i federat (BOE 123 ORDRE/388/2020 de 3 de Maig), podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals que hagen suspés la seua activitat després de la declaració de l’estat d’alarma.

 

Les mesures d’higiene per a tots els establiments són les següents:

 • Per a l’obertura al públic, es realitzarà almenys dues vegades al dia una neteja i desinfecció de les instal·lacions (obligatòriament una ha de ser en finalitzar el dia i l’altra preferentment al migdia), amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents com són: poms de portes, taulells, mobles, passamans, màquines dispensadores, telèfons, carros, cistelles, aixetes, mampares, taulells, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines de treball, vestuaris, taquilles, cuines, àrees de descans…

 • S’hauran d’utilitzar desinfectants com a dilucions de lleixiu (1:50) acabada de preparar. Si s’utilitza un desinfectant comercial es respectarà les indicacions de l’etiqueta. Després de cada neteja es tiraran al fem els equips de protecció individual (EPIs) i es procedirà a la rentada de mans.

 • Els uniformes i roba de treball es llavaran i desinfectaran diàriament (cicles de rentades entre 60 i 90 graus centígrads), si no s’utilitza uniforme s’haurà de llavar la roba utilitzada de la mateixa forma.

 • S’ha de garantir una ventilació de tots els establiments i locals comercials.

 • Els clients NO podran utilitzar els banys dels establiments comercials (excepte en el cas que siga estrictament necessari). En aquest cas, s’ha de procedir immediatament a la neteja de sanitaris, aixetes i poms de porta.

 • Tots els establiments i locals hauran de disposar de papereres amb tapa i pedal per a poder depositar mocadors i material d’un sol ús. Les papereres es netejaran una vegada al dia.

 

Les condicions per a desenvolupar les activitats d’hostaleria i restauració són:

 • Queda prohibit el consum a l’interior d’establiments (només estan permesos serveis de lliurament a domicili i recollida de comandes).

 • Només podran romandre oberts al públic durant el seu horari de recollida de comandes.

 • Ha de disposar d’un espai habilitat i senyalitzat per a recollida de comandes.

 • S’ha d’establir la pertinent separació física entre taulells i mampares (si és possible).

 • En els serveis de recollida de comandes tenen preferència els majors de 65 anys, persones dependents i altres col·lectius vulnerables.

 

Mesures d’higiene per a activitats d’hostaleria i restauració:

 • A l’entrada de l’establiment ha d’haver-hi gel hidroalcohòlic, amb activitat virucida i autoritzat pel Ministeri de Sanitat

 • L’eixida de l’establiment ha de comptar amb papereres amb tapa i pedal, amb bossa de fem.

 • El temps de permanència dels clients en l’establiment ha de ser l’estrictament necessari per a la recollida.

 • En els establiments en els quals es puga atendre a més d’un client s’establirà una distància de seguretat de dos metres entre ells establint marques en el sòl (balises, cartelleria, senyalització).

 • Un mateix treballador no podrà atendre diversos clients al mateix temps.

 

Mesures per a perruqueries, centres d’estètica i centres de fisioteràpia:

Les perruqueries, centres d’estètica i centres de fisioteràpia hauran d’utilitzar equips de protecció individual que asseguren la protecció tant treballador com el del client. A més s’haurà d’assegurar el manteniment de les distancia de dos metres entre els clients.

 

No es podran incorporar als seus llocs de treball en establiments comercials:

 • Diagnosticats amb Covid-19 i persones amb símptomes compatibles amb el Covid-19

 • Treballadors que no tenint els símptomes es troben en període de quarantena domiciliària per contacte amb alguna persona amb símptomes de Covid-19.

 • Si un treballador comença a tindre símptomes compatibles amb la malaltia, ha de trucar al telèfon habilitat 900 300 555 o contactar amb la Regidoria de Sanitat. El treballador haurà d’abandonar el seu lloc de treball fins que la seua situació mèdica siga valorada per un professional sanitari.

 

Mesures sanitàries en el transport públic:

És obligatori usar màscares que cobrisquen el nas i la boca per a tots els usuaris d’autobús i ferrocarril, tant viatgers com treballadors d’aquests serveis de transport.

 

Mesures sanitàries en el transport particular i privat:

En vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, hauran d’anar màxim 2 persones per fila de seients, respectant les distàncies i utilitzant màscares.

L’edil de Sanitat Gema Candelaria Asencio afirma que des de la seua regidoria estan en contacte amb Salut Pública per a anar incrementant la informació a la ciutadania, així com per a fer-los arribar tots els dubtes que des dels comerços puguen sorgir en matèria de Sanitat.

 

Nuevas medidas sanitarias para la reapertura de establecimientos, locales comerciales y otras actividades

La Concejalía de Sanidad informa sobre las condiciones y medidas sanitarias a adoptar ante la reapertura al público de los establecimientos y locales comerciales minoristas, así como de las actividades de servicios profesionales

Crevillent (04/05/2020).- En el día de ayer, domingo 3 de mayo, el Gobierno de España a través del Boletín General del Estado publicó una serie de órdenes ministeriales que, por la importancia de las mismas para la población, desde la Concejalía de Sanidad de Crevillent han procedido a resumir.

En relación a la apertura al público de determinados comercios y servicios, apertura de archivos, así como la práctica del deporte profesional y federado (BOE 123 ORDEN/388/2020 de 3 de Mayo), podrá procederse a la reapertura al público de todos los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales cuya actividad se haya suspendido tras la declaración del estado de alarma.

 

Las medidas de higiene para todos los establecimientos son las siguientes:

 • Para la apertura al público, se realizará al menos dos veces al día una limpieza y desinfección de las instalaciones (obligatoriamente una debe ser al finalizar el día y la otra preferentemente a mediodía), con especial atención a las superficies de contacto más frecuentes como son: pomos de puertas, mostradores, muebles, pasamanos, máquinas dispensadoras, teléfonos, perchas, carros, cestas, grifos, mamparas, mostradores, teclados, terminales de pago, pantallas táctiles, herramientas de trabajo, vestuarios, taquillas, aseos, cocinas, áreas de descanso…

 • Se deberán utilizar desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada. Si se utiliza un desinfectante comercial se respetará las indicaciones de la etiqueta. Tras cada limpieza se desecharán los equipos de protección individual (EPIs) y se procederá al lavado de manos.

 • Los uniformes y ropa de trabajo se lavarán y desinfectarán diariamente (ciclos de lavados entre 60 y 90 grados centígrados), si no se utiliza uniforme se deberá lavar la ropa utilizada de la misma forma.

 • Se debe garantizar una ventilación de todos los establecimientos y locales comerciales

 • Los clientes NO podrán utilizar los aseos de los establecimientos comerciales (salvo en el caso de que sea estrictamente necesario). En este caso, se debe proceder de inmediato a la limpieza de sanitarios, grifos y pomos de puerta.

 • Todos los establecimientos y locales deberán disponer de papeleras con tapa y pedal para poder depositar pañuelos y material desechable. Las papeleras se limpiarán una vez al día.

 

Las condiciones para desarrollar las actividades de hostelería y restauración son:

 • Queda prohibido el consumo en el interior de establecimientos (solo están permitidos servicios de entrega a domicilio y recogida de pedidos).

 • Solo podrán permanecer abiertos al público durante su horario de recogida de pedidos.

 • Debe disponer de un espacio habilitado y señalizado para recogida de pedidos.

 • Se debe establecer la pertinente separación física entre mostradores y mamparas (si es posible).

 • En los servicios de recogida de pedidos tienen preferencia los mayores de 65 años, personas dependientes y otros colectivos vulnerables.

 

Medidas de higiene para actividades de hostelería y restauración:

 • A la entrada del establecimiento debe haber geles hidroalcohólicos, con actividad virucida y autorizados por el Ministerio de Sanidad

 • La salida del establecimiento tiene que contar con papeleras con tapa y pedal, con bolsa de basura.

 • El tiempo de permanencia de los clientes en el establecimiento debe ser el estrictamente necesario para la recogida.

 • En los establecimientos en los que se pueda atender a más de un cliente se establecerá una distancia de seguridad de dos metros entre ellos estableciendo marcas en el suelo (balizas, cartelería, señalización).

 • Un mismo trabajador no podrá atender a varios clientes al mismo tiempo.

 

Medidas para peluquerías, centros de estética y centros de fisioterapia:

Las peluquerías, centros de estética y centros de fisioterapia deberán utilizar equipos de protección individual que aseguren la protección tanto trabajador como el del cliente. Además se deberá asegurar el mantenimiento de las distancia de dos metros entre los clientes.

 

No se podrán incorporar a sus puestos de trabajo en establecimientos comerciales:

 • Diagnosticados con Covid-19 y personas con síntomas compatibles con el Covid-19

 • Trabajadores que no teniendo los síntomas se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por contacto con alguna persona con síntomas de Covid-19.

 • Si un trabajador empieza a tener síntomas compatibles con la enfermedad, debe llamar al teléfono habilitado 900 300 555 o contactar con la Concejalía de Sanidad. El trabajador deberá abandonar su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario.

 

Medidas sanitarias en el transporte público:

Es obligatorio usar mascarillas que cubran la nariz y la boca para todos los usuarios de autobús y ferrocarril, tanto viajeros como trabajadores de estos servicios de transporte.

 

Medidas sanitarias en el transporte particular y privado:

En vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, deberán ir máximo 2 personas por fila de asientos, respetando las distancias y utilizando mascarillas.

La edil de Sanidad Gema Candelaria Asencio afirma que desde su concejalía están en contacto con Salud Pública para ir incrementando la información a la ciudadanía, así como para hacerles llegar todas las dudas que desde los comercios puedan surgir en materia de Sanidad.

Próximos eventos

27 jul
Compartir noticia

Te puede interesar


• El Ayuntamiento y la Asociación de Moros y Cristianos “San Francisco de Asís” firman un convenio valorado en 45.000 euros para financiar esta nueva infraestructura, según ha señalado la alcaldesa Lourdes Aznar, quien ha recordado que “lo estamos esperando desde el año 2022”

• Además, se ha renovado el convenio con la asociación festera, por un importe de 32.000 euros, para contribuir al apoyo en el desarrollo de las fiestas patronales y de Moros y Cristianos, declaradas de Interés Turístico Internacional

25 julio 2024


• La edil de Obras e Infraestructuras Públicas, Pilar Mas Mas, ha explicado que se han realizado cuatro perforaciones en un muro, ubicado en la calle doña Pepita, a la altura de la entrada del CEIP Julio Quesada – Pilar Ruiz con el fin de evacuar mejor el agua, al tiempo que adelanta que se construirá durante la próxima semana un murete de contención en esa misma vía a la altura de calle Espardenyer

• “Los trabajos están valorados en 2.600 euros y esperamos que los vecinos de la zona no padezcan los efectos que han estado sufriendo durante tantos años”, ha apuntado la edil

25 julio 2024

• Esta imagen, que pertenece a la Parroquia de Nuestra Señora de Belén y de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, es única imagen conocida en la toda la Comunidad Valenciana realizada con caña de maíz

• La alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar Miralles, manifestó que “la llegada del Cristo de la Vida a Crevillent, tras su cuidada restauración, es un momento significativo para nuestro patrimonio. Esta obra del siglo XVII enriquece nuestra historia y orgullo crevillentino”

• Pilar Tébar, secretaria autonómica de Cultura destacó que “el trabajo del IVCR+i ha permitido recuperar una joya del patrimonio cultural de todos los valencianos”

• José Ignacio Munilla, Obispo de la Diócesis Orihuela Alicante, afirmó que “es una restauración magnífica” y abogó por “enamorarnos de la vida. Este Cristo simboliza la conexión entre la vida natural y la sobrenatural”

25 julio 2024