No hi haurà pujada de la Taxa de Recollida de Residus Sòlids Urbans per als habitatges habituals

  • La modificació per a l’any pròxim de la taxa de fem no afectarà a les vivendes habituals. El Govern Municipal ha corregit la tarifa de l’anterior Corporació que feia suportar el cost del servei en les vivendes habituals de les famílies crevillentines. La nova proposta equiparà la taxa de fem de totes les vivendes i no suposarà cap pujada a les vivendes habituals.

Crevillent (22/10/2020).- El Regidor de Bon Govern i Hisenda, Gregorio Manuel Díaz-Marta, ha informat que s’ha aconseguit regularitzar una situació anormal i discriminatòria, on la majoria de la ciutadania amb un habitatge habitual sufragava la majoria del cost de la taxa de fem i on pagaven menys les segones residències, els habitatges buits i els camps. S’ha treballat intensament per a regularitzar una situació anòmala i que no és habitual en altres municipis del nostre entorn.

Per tant, finalment no hi haurà pujada per a aquelles famílies que només disposen d’un habitatge habitual. Aquesta mesura afectarà a més d’11 mil habitatges habituals que no incrementaran la taxa, com es preveia en un primer moment.

Recorda Gregorio Díaz-Marta que l’anterior legislatura es va deixar un dèficit en el cost del servei de prop de 800 mil euros ja que actualment els costos directes i indirectes de la recollida, tractament, valorització i eliminació dels residus, segons els serveis econòmics municipals és de més de 2 milions d’euros, mentre es recapta per la taxa poc més de 1,2 milions d’euros.

Un dèficit que han d’assumir les arques municipals i pagar tots per igual, tinguem un habitatge, dos o tres, la qual cosa és absolutament regressiu des d’un punt de vista fiscal.

Per al pròxim exercici, i amb la finalitat de corregir aquest dèficit, s’ha procedit a la modificació de l’Ordenança Municipal, equiparant-la de manera aproximada als municipis limítrofs del nostre entorn aplicant el principi de generalitat i de progressivitat. En definitiva, perquè pague més qui més té.

El rebut d’aquesta taxa que sí que procedirà a la seua modificació seran les segones residències, que amb anterioritat únicament pagaven el 25% de la totalitat del rebut, d’aquesta forma es pretén brindar amb el principi d’igualtat i no discriminació per tinença d’una segona o tercera residència. En matèria d’empreses i negocis, que tenint en compte són els majors productors de residus sòlids, la seua tarifa s’actualitza i incrementa segons la seua capacitat de generació d’aquests residus.

Per a l’edil de Bon Govern s’espera equiparar la balança i recuperar el dèficit del servei amb al voltant de 300.000 €, que correspon a la pujada del Consorci de Residus. És important corregir aquesta situació per a poder destinar recursos a noves despeses ocasionades per la COVID-19.

La consolidació fiscal de l’IBI que planteja l’Ajuntament té per objecte el manteniment i ampliació dels serveis públics en una situació de pandèmia, mantindre la inversió pública per a dinamitzar la nostra economia local i fer front a programes d’ajudes i d’ocupació per a minorar la crisi provocada per la pandèmia.

L’any 2020 està sent el més estrany i difícil per a tots els ajuntaments, la COVID-19 ha destrossat els pressupostos pensats per a un any normal, contínuament hem hagut de passar fons a comptes per a ajudar a persones, famílies, emprenedors etc. d’assignacions pressupostàries que a causa de la pandèmia no es pogut utilitzar, fonamentalment del pressupost de festes i d’activitats que no s’han realitzat.

Cal recordar que enguany s’han destinat més de mig milió d’ajudes a xicotets comerciants, emprenedors, professionals, restauradors i d’hostaleria amb la finalitat d’ajudar-los amb motiu de tancament dels seus negocis, disminució d’ingressos i nous costos per mesures extraordinàries de caràcter sanitari. Ajudes que no té precedents en aquest Ajuntament.

Per a l’any 2021 les previsions no són gens esperançadores i es preveu un altre any difícil. El Govern Municipal ha hagut de triar entre pujar l’IBI o retallar obres i serveis i s’ha optat per incrementar el tipus impositiu de l’IBI del 0.645% al 0.72%, coeficient molt per davall del que apliquen altres localitats pròximes com el cas de Novelda amb 1.01%, Petrer amb 0.97%, Sant Joan 0.85%.

Per a aquest Govern Municipal és important mantindre els serveis públics municipals, i la inversió pública com a motor de l’economia privada i per això tractem de realitzar un pressupost el més equilibrat possible tenint en compte que l’any que ve necessitem recuperar ocupació i inversió.

Cal no oblidar tampoc que en els pròxims anys Crevillent disposarà de noves infraestructures com el Teatre Chapí en el qual caldrà posar-lo en funcionament, de la mateixa forma que les millores al Parc Municipal.

Hem de secundar i dotar de mitjans als Serveis Socials que atenguen persones, famílies i situacions d’exclusió social. Els serveis de sanitat es veuran reforçats, les desinfeccions hauran de continuar en col·legis, centres municipals i entitats públiques, un llarg etc. que ens obliguen a aportar majors recursos. La nostra intenció com a Govern responsable és ajudar als nostres ciutadans i per a això necessitem i demanem a la població un major esforç fiscal. I com a contraprestació dotarem d’ajudes per a aquells crevillentins i crevillentines amb dificultats per a poder pagar els seus impostos o facilitar els fraccionaments.

 

NOTA DE PRENSA

No habrá subida de la Tasa de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos para las viviendas habituales

La modificación para el año próximo de la tasa de basura no afectará a las viviendas habituales. El Gobierno Municipal ha corregido la tarifa de la anterior Corporación que hacia soportar el coste del servicio en las viviendas habituales de las familias crevillentinas. La nueva propuesta equipará la tasa de basura de todas las viviendas y no supondrá ninguna subida a las viviendas habituales.

Crevillent (22/10/2020).- El Concejal de Buen Gobierno y Hacienda, Gregorio Manuel Díaz-Marta, ha informado que se ha conseguido regularizar una situación anormal y discriminatoria, donde la mayoría de la ciudadanía con una vivienda habitual sufragaba la mayoría del coste de la tasa de basura y donde pagaban menos las segundas residencias, las viviendas vacías y los campos. Se ha trabajado intensamente para regularizar una situación anómala y que no es habitual en otros municipios de nuestro entorno.

Por lo tanto, finalmente no habrá subida para aquellas familias que sólo dispongan de una vivienda habitual. Esta medida afectará a más de 11 mil viviendas habituales que no incrementarán la tasa, como se preveía en un primer momento.

Recuerda Gregorio Díaz-Marta que en la anterior legislatura se dejó un déficit en el coste del servicio de cerca de 800 mil euros ya que actualmente los costes directos e indirectos de la recogida, tratamiento, valorización y eliminación de los residuos, según los servicios económicos municipales es de más de 2 millones de euros, mientras se recauda por la tasa poco más de 1,2 millones de euros.

Un déficit que tiene que asumir las arcas municipales y pagar todos por igual tengamos una vivienda dos o tres, lo cual es absolutamente regresivo desde un punto de vista fiscal.

Para el próximo ejercicio, y con el fin de corregir dicho déficit, se ha procedido a la modificación de la Ordenanza Municipal, equiparándola de forma aproximada a los municipios limítrofes de nuestro entorno aplicando el principio de generalidad y de progresividad. En definitiva, para que pague más quien más tiene.

El recibo de dicha tasa que sí que va a proceder a su modificación serán las segundas residencias, que con anterioridad únicamente pagaban el 25% de la totalidad del recibo, de esta forma se pretende brindar con el principio de igualdad y no discriminación por tenencia de una segunda o tercera residencia. En materia de empresas y negocios, que teniendo en cuenta son los mayores productores de residuos sólidos, su tarifa se actualiza e incrementa según su capacidad de generación de éstos residuos.

Para el edil de Buen Gobierno se espera equiparar la balanza y recuperar el déficit del servicio con alrededor de 300.000 €, que corresponde a la subida del Consorcio de Basuras. Es importante corregir esta situación para poder destinar recursos a nuevos gastos ocasionados por el COVID-19.

La consolidación fiscal del IBI que plantea el Ayuntamiento tiene por objeto el mantenimiento y ampliación de los servicios públicos en una situación de pandemia, mantener la inversión pública para dinamizar nuestra economía local y hacer frente a programas de ayudas y de empleo para aminorar la crisis provocada por la pandemia.

El año 2020 está siendo el más extraño y difícil para todos los ayuntamientos, la COVID-19 ha destrozado los presupuestos pensados para un año normal, continuamente hemos tenido que pasar fondos a cuentas para ayudar a personas, familias, emprendedores etc. de asignaciones presupuestarias que a causa de la pandemia no se podido utilizar, fundamentalmente del presupuesto de fiestas y de actividades que no se han realizado.

Hay que recordar que este año se han destinado más de medio millón de ayudas a pequeños comerciantes, emprendedores, profesionales, restauradores y de hostelería con el fin de ayudarles con motivo de cierre de sus negocios, disminución de ingresos y nuevos costes por medidas extraordinarias de carácter sanitario. Ayudas que no tiene precedentes en este Ayuntamiento.

Para el año 2021 las previsiones no son nada esperanzadoras y se prevé otro año difícil. El Gobierno Municipal ha tenido que elegir entre subir el IBI o recortar obras y servicios y se ha optado por incrementar el tipo impositivo del IBI del 0.645% al 0.72%, coeficiente muy por debajo del que aplican otras localidades cercanas como el caso de Novelda con 1.01%, Petrer con 0.97%, San Juan 0.85%.

Para este Gobierno Municipal es importante mantener los servicios públicos municipales, y la inversión pública como motor de la economía privada y por ello tratamos de realizar un presupuesto lo más equilibrado posible teniendo en cuenta que el año que viene necesitamos recuperar empleo e inversión.

No hay que olvidar tampoco que en los próximos años Crevillent dispondrá de nuevas infraestructuras como el Teatro Chapí en el que habrá que ponerlo en funcionamiento, de la misma forma que las mejoras en el Parque Municipal.

Debemos apoyar y dotar de medios a los Servicios Sociales que atiendan a personas, familias y situaciones de exclusión social. Los servicios de sanidad se verán reforzados, las desinfecciones tendrán que continuar en colegios, centros municipales y entidades públicas, un largo etc. que nos obligan a aportar mayores recursos. Nuestra intención como Gobierno responsable es ayudar a nuestros ciudadanos y para eso necesitamos y pedimos a la población un mayor esfuerzo fiscal. Y como contraprestación dotaremos de ayudas para aquellos crevillentinos y crevillentinas con dificultades para poder pagar sus impuestos o facilitar los fraccionamientos.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El concurso, organizado también por la Asociación de Creadores de Crevillent, se llevará a cabo el próximo sábado 20 de julio en horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en la Plaza de la Comunidad Valenciana

• La concejala del área, Mónica San Emeterio, manifiesta que “es un evento creativo y emocionante, destinado a reunir a personas de todas las edades apasionadas por el arte y la naturaleza. En este día especial, celebraremos la belleza del entorno al aire libre y fomentamos la expresión artística en un ambiente inspirador”

12 julio 2024

• Durante el mes de julio y primeros días de agosto tienen lugar los actos de presentación de los capitanes y bellezas de las doce comparsas de Moros y Cristianos de la localidad, donde el Archivo conserva una importante documentación con más de 400 programas de fiestas y actos

11 julio 2024

• Esta iniciativa, orientada a niños y niñas de 4 a 12 años, se llevará a cabo del 2 al 6 de septiembre con un horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en el Centre Jove “Juan Antonio Cebrián”

• El concejal de Igualdad, Paco Verdú Ros, ha destacado que “la idea de esta escuela de verano que abarca la primera semana de septiembre tiene como objetivo facilitar la conciliación de padres y madres de la localidad, ya que tenemos en cuenta que durante los primeros días del mes de septiembre es cuando muchos padres y madres vuelven a sus trabajos y, en cambio, sus hijos e hijas se incorporan a las clases más tarde”

11 julio 2024