Els alcaldes del Baix Segura i Crevillent demanen participar en la redacció del pla contra inundacions de la CHS

  • Manifesten que la “Proposta d’un Pla d’Actuacions per a la Protecció enfront de les Crescudes del Baix Segura” s’ha fet a esquena dels ajuntaments implicats quan hauria de ser un document consensuat, ja que preveu la inundació de gran part dels territoris, cosa que afecta greument la seua població i sectors econòmics clau com l’agricultura

Crevillent (25/04/2022).-Els alcaldes de Catral, Crevillent, Daya Vieja, Dolores, Granja de Rocamora, Guardamar, San Fulgencio i San Isidro s’han posicionat en contra de la Proposta d’un Pla d’Actuacions per a la Protecció enfront de les Crescudes del Baix Segura de la Confederació Hidrogràfica del Segura (CHS), motivada pel pla director, perquè valoren que aquesta proposta afecta negativament els seus termes municipals.

“En lloc de proposar una solució per a evitar les crescudes i les inundacions, el que es planteja és tot el contrari: inundar gran part dels nostres territoris, amb la qual cosa es vorien afectats els veïns i veïnes de cadascun dels municipis, i sectors econòmics molt rellevants com l’agricultura”, han manifestat els alcaldes. Aquestes declaracions arriben després de les dues reunions mantingudes prèviament, l’última d’aquestes divendres passat amb les comunitats de regants i els síndics de l’aigua per a escoltar quina és la seua posició respecte al pla.

Des de les diferents alcaldies demanen que es realitze un nou pla d’actuacions en el qual es compte amb la participació de les localitats afectades, vetlant per un document que permeta salvaguardar la comarca del Baix Segura i el terme municipal de Crevillent del risc d’inundacions, i exposen la seua intenció de reunir-se amb les diferents administracions competents en aquesta matèria.

Les accions que prendran seran, en primer lloc, sol·licitar el pla director de la Generalitat que marca aquest informe d’actuacions. Un informe que els alcaldes qualifiquen d’inviable perquè és un document que ha sigut elaborat sense comptar amb les seues opinions i sense consens i que a més –afirmen– està incomplet i no té coherència, ja que afecta greument l’agricultura i les economies locals i, no obstant això, no apareix reflectit.

“No entenem que eixe informe no s’haja publicat ni remés oficialment a cap ajuntament, ni entenem que no s’haja comptat amb la participació ciutadana, perquè no sols afecta a la qüestió d’inundabilitat, sinó que la proposta afecta l’economia dels municipis; per tant, exigim explicacions a les administracions. Els alcaldes i les comunitats de regants coincidim que estem absolutament en contra d’aquest informe i és urgent arribar a una solució consensuada que beneficie a tots i que no perjudique només al territori del Baix Segura”.

Per part seua, els representants de les Comunitats de Regants del Regadiu Tradicional del Baix Segura de la pedania crevillentina de San Felipe Neri i dels municipis de Catral, Dolores i San Fulgencio afirmen que els diferents plans i estudis avançats per la Conselleria d’Agricultura “no preveuen a penes actuacions per a resoldre el problema de les inundacions o, el que és pitjor, plantegen solucions que, referint-se a interessos mediambientals suprems, provocaran el final d’aquesta comarca, tal com la coneixem”.

A més, sol·liciten la retirada de la Proposta d’un Pla d’Actuacions per a la Protecció enfront de les Crescudes del Baix Segura, per ser un document “summament perjudicial per a la comarca”, ja que, segons denuncien “conté algunes afirmacions com que és necessari revertir en part la dessecació de “las Pías Fundaciones”, recuperant l’aiguamoll, i preveu actuacions que no compartim i a les quals ens oposarem amb totes les nostres forces i mitjans al nostre abast”.

 

Inundar parte de la Vega Baja y Crevillent no es la solución

  • Los alcaldes de la Vega Baja y Crevillent piden participar en la redacción del plan contra inundaciones y manifiestan que la “Propuesta de un Plan de Actuaciones para la Protección frente a las Crecidas de la Vega Baja del Segura” se ha hecho a espaldas de los ayuntamientos implicados cuando debería ser un documento consensuado, puesto que contempla la inundación de gran parte de los territorios afectando gravemente a su población y a sectores económicos clave como la agricultura

Crevillent (25/04/2022).-Los alcaldes de Catral, Crevillent, Daya Vieja, Dolores, Granja de Rocamora, Guardamar, San Fulgencio y San Isidro se han posicionado en contra de la Propuesta de un Plan de Actuaciones para la Protección frente a las Crecidas de la Vega Baja del Segura de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), motivada por el plan director, valorando que esta propuesta afecta negativamente a sus términos municipales.

“En vez de proponer una solución para evitar las crecidas y las inundaciones, lo que se plantea es todo lo contrario, inundar gran parte de nuestros territorios, con lo que se verían afectados los vecinos y vecinas de cada uno de los municipios y sectores económicos muy relevantes como la agricultura”, han manifestado los alcaldes. Estas declaraciones llegan tras las dos reuniones mantenidas previamente, la última de ellas el pasado viernes con las comunidades de regantes y los síndicos del agua para escuchar cuál es su posición respecto al plan.

Desde las diferentes alcaldías piden que se realice un nuevo plan de actuaciones en el que se cuente con la participación de las localidades afectadas, velando por un documento que permita salvaguardar la comarca de la Vega Baja y el término municipal de Crevillent del riesgo de inundaciones, y exponen su intención de reunirse con las distintas administraciones competentes en esta materia.

Las acciones que tomarán serán, en primer lugar, solicitar el plan director de la Generalitat que marca este informe de actuaciones. Un informe que los alcaldes califican de inviable puesto que es un documento que ha sido elaborado sin contar con sus opiniones y sin consenso y que además –afirman– está incompleto y no tiene coherencia, ya que afecta gravemente a la agricultura y a las economías locales y, sin embargo, no aparece reflejado.

“No entendemos que ese informe no se haya publicado ni remitido oficialmente a ningún ayuntamiento, ni entendemos que no se haya contado con la participación ciudadana, porque no solo afecta a la cuestión de inundabilidad, sino que la propuesta afecta a la economía de los municipios, por lo tanto exigimos explicaciones a las administraciones. Los alcaldes y las comunidades de regantes coincidimos en que estamos absolutamente en contra de este informe y es urgente llegar a una solución consensuada que beneficie a todos y que no perjudique solo al territorio de la Vega Baja”.

Por su parte, los representantes de las Comunidades de Regantes del Regadío Tradicional de la Vega Baja del Segura de la pedanía crevillentina de San Felipe Neri y de los municipios de Catral, Dolores y San Fulgencio afirman que los diferentes planes y estudios avanzados por la Conselleria de Agricultura “no contemplan apenas actuaciones para resolver el problema de las inundaciones o, lo que es peor, plantean soluciones que, invocando intereses medioambientales supremos, provocarán el final de esta comarca, tal y como la conocemos”.

Además solicitan la retirada de la Propuesta de un Plan de Actuaciones para la Protección frente a las Crecidas de la Vega Baja del Segura, por ser un documento “sumamente perjudicial para la comarca” ya que, según denuncian, “contiene algunas afirmaciones como que es necesario revertir en parte la desecación de las Pías Fundaciones, recuperando el humedal, y contempla actuaciones que no compartimos y a las que nos opondremos con todas nuestras fuerzas y medios a nuestro alcance”.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El Ayuntamiento de Crevillent invierte un total de 13.650 euros en becas durante el curso 2023 – 2024 y el plazo para presentar la documentación es desde hoy 17 de julio hasta el 6 de agosto

• La concejala de Cultura, Mónica San Emeterio, destaca que “con estas ayudas queremos contribuir al fomento de cultura artístico-musical del municipio de Crevillent”. Además, manifiesta que “la mejora de las enseñanzas universitarias y el desarrollo de una educación de calidad son factores básicos dentro de la política educativa y cultural”

17 julio 2024

• Esta actuación, que tendrá una duración aproximadamente de tres semanas, supondrá un coste total de 18.089 euros

• La edil del área, Pilar Mas Mas, ha manifestado que “esta actuación persigue mejorar la visibilidad de las zonas en las que se va a trabajar y con ello la seguridad de las mismas”

16 julio 2024

• En los primeros días de julio, las familias que tenían la oportunidad se trasladaban al Pinet, en carros tirados por mulas y cargados de los enseres para montar las barracas, mientras los demás se marchaban hacia el 18 de julio

16 julio 2024