La Regidoria de Bon Govern planteja un pla de xoc financer i altre d’ajudes per a pal·liar els efectes del COVID-19 a Crevillent

Entre les mesures econòmiques anunciades per l’Ajuntament de Crevillent es troba l’ampliació del termini per al pagament d’impostos, una reducció de taxes municipals i la creació d’un pla excepcional de subvencions per al pagament de tributs

Crevillent (31/03/2020).- En aquests moments tan crítics per a l’economia crevillentina, des de la Regidoria de Bon Govern, que dirigeix Gregorio Díaz-Marta, s’han definit una sèrie de mesures tendents a pal·liar l’impacte econòmic, dins de les competències municipals que es disposen. Aquestes mesures estan sent valorades pels Serveis Econòmics municipals per a assegurar la seua viabilitat econòmica i la seua adequació a les possibilitats pressupostàries.

Des del Govern comenten que, per responsabilitat, no entraran en una carrera sobre qui proposa les millors i majors mesures per a ajudar a l’economia local i que, malgrat les bones intencions i la bona voluntat amb la qual s’estan plantejant, aquestes mesures requereixen una avaluació econòmica sobre l’impacte que generen en els comptes municipals, una tasca que s’està realitzant juntament amb els Serveis Econòmics de l’Ajuntament, que són els que coneixen les limitacions pressupostàries i jurídiques que té qualsevol mesura de caràcter econòmic.

El Govern municipal agraeix la col·laboració i la disposició dels grups polítics en aquesta matèria i espera que entenguen que totes les mesures han de ser prèviament avaluades. “No podem ni hem de prometre mesures que legalment o econòmicament no siguen possibles. No obstant això, el que sí que farem és valorar totes les mesures plantejades per tots els grups polítics i, fins i tot, demanar informes als Serveis Econòmics per a conéixer el seu impacte econòmic i poder decidir sobre la base de criteris absolutament responsables i factibles per a ajudar el nostre sector econòmic local” afirmen des de l’executiu de Crevillent.

D’igual forma, han comunicat que s’està treballant en dos plans, un dirigit als impostos i taxes municipals i un altre a ajudes als sectors econòmics afectats.

Les mesures fiscals sobre les que s’està treballant son:

 1. Ampliació del termini de recaptació tributària fins al tres de juliol de tots els tributs el termini dels quals finalitza el primer semestre de l’any.

 2. Facilitar el fraccionament dels impostos i taxes municipals, flexibilitzant-ne les restriccions que existeixen actualment.

 3. Compensació o reducció de la taxa de recollida de Residus Sòlids Urbans (fem) per als establiments afectats per la crisi.

 4. Reducció d’acord amb el temps de tancament o d’inactivitat de la taxa d’ocupació de la via pública. (Taxa de mercat ambulant, terrasses…).

 5. Sobre els preus públics derivats de la utilització d’instal·lacions esportives, escoles municipals esportives i culturals, no es cobraran durant el temps d’inactivitat o, en el seu cas, hi haurà devolució proporcional al temps d’inactivitat.

 6. Ampliació de terminis en diferents impostos i taxes fins al tres de juliol.

 7. Creació d’un pla excepcional de subvencions per al pagament de tributs. S’establirà un crèdit extraordinari i un pla de subvencions per al pagament de deutes tributaris a col·lectius i sectors afectats pel tancament.

 8. Flexibilització per al pagament del consum d’aigua i ajudes per a situacions de necessitat. S’estudiarà una reducció de la tarifa tenint en compte els seus costos i el probable increment de l’ingrés per l’augment del consum familiar.

 9. Sol·licitud a la Cooperativa perquè flexibilitze pagaments i auxilie a la població més vulnerable amb la tarifa per subministrament elèctric, dins de les seues possibilitats i, si és possible, una reducció de les tarifes.

 10. S’estudiaran bonificacions sobre l’IBI per als immobles que desenvolupen activitats econòmiques per concórrer factors socials o de foment de l’ocupació; relacionat amb la declaració de l’estat d’alarma.

D’altra banda, s’està treballant en el pla de mesures a sectors econòmics afectats mitjançant les següents:

 1. Agilitat en el pagament de factures als proveïdors de l’Ajuntament de Crevillent.

 2. Foment del consum local, mitjançant diferents campanyes de conscienciació.

 3. Pla d’ajuda a autònoms vulnerables de Crevillent.

 4. Creació d’una oficina municipal per al seguiment de l’impacte econòmic i social derivada de la crisi sanitària del COVID-19.

Per a Gregorio Díaz-Marta, aquestes mesures i les que estan en estudi tenen com a finalitat la reactivació de l’economia local; i se sumen a les mesures socials que ja va anunciar l’edil Montserrat Pineda.

Afig el regidor de Bon Govern que totes aquestes mesures estaran en constant revisió d’acord amb l’evolució de la crisi sanitària i que no es descarten altres mesures addicionals de suport als sectors econòmics afectats i a la ciutadania que s’haja vist afectada per la crisi.

“Sens dubte, el pressupost aprovat al desembre patirà importants modificacions per a adaptar-lo a la situació actual. En el moment en què disposem de la liquidació de l’exercici 2019 ens posarem a treballar per a presentar al més prompte possible les modificacions pressupostàries que corresponguen” assente l’edil.

D’altra banda, la Regidoria de Bon Govern està també a l’espera de les mesures que puguen vindre des del Govern Central i la Generalitat amb repercussió als ajuntaments.

Aprofitant l’ocasió, la Regidoria de Bon Govern vol agrair a tots els Cossos i Forces de Seguretat d’Estat i a Protecció Civil el treball que estan realitzant; així com a tot el personal que treballa en els comerços, en transport, correus, el sector de les telecomunicacions, “i, especialment, al poble de Crevillent per aquest exemple d’unió i cohesió; ja que hem demostrat una vegada més que som un poble fort”.

 

La Concejalía de Buen Gobierno plantea un plan de choque financiero y otro de ayudas para paliar los efectos del COVID-19 en Crevillent

Entre las medidas económicas anunciadas por el Ayuntamiento de Crevillent se encuentra la ampliación del plazo para el pago de impuestos, una reducción de tasas municipales y la creación de un plan excepcional de subvenciones para el pago de tributos

Crevillent (31/03/2020).- En estos momentos tan críticos para la economía crevillentina, desde la Concejalía de Buen Gobierno que dirige Gregorio Díaz-Marta, se han definido una serie de medidas tendentes a paliar el impacto económico, dentro de las competencias municipales que se disponen. Estas medidas están siendo valoradas por los Servicios Económicos municipales para asegurar su viabilidad económica y su adecuación a las posibilidades presupuestarias.

Desde el Gobierno comentan que, por responsabilidad, no van a entrar en una carrera sobre quién propone las mejores y mayores medidas para ayudar a la economía local y que, a pesar de las buenas intenciones y la buena voluntad con la que se están planteando, dichas medidas requieren una evaluación económica sobre el impacto que generan en las cuentas municipales, una labor que se está realizando junto a los Servicios Económicos del Ayuntamiento, que son los que conocen las limitaciones presupuestarias y jurídicas que tiene cualquier medida de carácter económico.

El Gobierno municipal agradece la colaboración y disposición de los grupos políticos en esta materia y espera que entiendan que todas las medidas deben ser previamente evaluadas. “No podemos ni debemos prometer medidas que legalmente o económicamente no sean posibles. No obstante, lo que sí vamos a hacer es valorar todas las medidas planteadas por todos los grupos políticos e incluso pedir informes a los Servicios Económicos para conocer su impacto económico y poder decidir en base a criterios absolutamente responsables y factibles para ayudar a nuestro sector económico local” afirman desde el ejecutivo de Crevillent.

De igual forma, han comunicado que se está trabajando en dos planes, uno dirigido a los impuestos y tasas municipales y otro a ayudas a los sectores económicos afectados.

Sobre las medidas fiscales, se está trabajando en base a las siguientes premisas:

 1. Ampliación del plazo de recaudación tributaria hasta el tres de julio de todos los tributos cuyo plazo finaliza el primer semestre del año.

 2. Facilitar el fraccionamiento de los impuestos y tasas municipales, flexibilizando las restricciones que existen actualmente.

 3. Compensación o reducción de la tasa de recogida de Residuos Sólidos Urbanos (basura) para los establecimientos afectados por la crisis.

 4. Reducción acorde al tiempo de cierre o inactividad de la tasa de ocupación de la vía pública. (Tasa de mercadillo, terrazas…)

 5. Sobre los precios públicos derivados de la utilización de instalaciones deportivas, escuelas municipales deportivas y culturales, no se cobrarán durante el tiempo de inactividad, o en su caso, habrá devolución proporcional al tiempo de inactividad.

 6. Ampliación de plazos en diferentes impuestos y tasas hasta el tres de julio.

 7. Creación de un plan excepcional de subvenciones para el pago de tributos. Se establecerá un crédito extraordinario y un plan de subvenciones para el pago de deudas tributarias a colectivos y sectores afectados por el cierre.

 8. Flexibilización para el pago del consumo de agua y ayudas para situaciones de necesidad. Se va a estudiar una reducción de la tarifa teniendo en cuenta los costes de la misma y el probable incremento del ingreso por el aumento del consumo familiar.

 9. Solicitud a la Cooperativa para que flexibilice pagos y auxilie a la población más vulnerable con la tarifa por suministro eléctrico, dentro de sus posibilidades y, si es posible, una reducción de las tarifas.

 10. Se estudiarán bonificaciones sobre el IBI para los inmuebles que desarrollen actividades económicas por concurrir factores sociales o de fomento del empleo; relacionado con la declaración del estado de alarma.

Por otro lado, se está trabajando en el plan para sectores económicos afectados a través de las siguientes medidas:

 1. Agilidad en el pago de facturas a los proveedores del Ayuntamiento de Crevillent.

 2. Fomento del consumo local, mediante diferentes campañas de concienciación.

 3. Plan de ayuda a autónomos vulnerables de Crevillent.

 4. Creación de una oficina municipal para el seguimiento del impacto económico y social derivada de la crisis sanitaria del COVID-19.

Para Gregorio Díaz-Marta, estas medidas y las que están en estudio tienen como finalidad la reactivación de la economía local; y se suman a las medidas sociales que ya anunció la edil Montserrat Pineda.

Añade el concejal de Buen Gobierno, que todas estas medidas estarán en constante revisión acorde con la evolución de la crisis sanitaria y que no se descartan otras medidas adicionales de apoyo a los sectores económicos afectados y a la ciudadanía que se haya visto afectada por la crisis.

“Sin duda, el presupuesto aprobado en diciembre sufrirá importantes modificaciones para adaptarlo a la actual situación. En el momento en que dispongamos de la liquidación del ejercicio 2019 nos pondremos a trabajar para presentar lo antes posible las modificaciones presupuestarias que correspondan” asiente el edil.

Por otro lado, la Concejalía de Buen Gobierno está también a la espera de las medidas que puedan venir desde el Gobierno Central y la Generalitat con repercusión en los ayuntamientos.

Aprovechando la ocasión, la Concejalía de Buen Gobierno quiere agradecer a todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado y a Protección Civil el trabajo que están realizando; así como a todo el personal que trabaja en los comercios, en transporte, correos, el sector de las telecomunicaciones, “y en especial, al pueblo de Crevillent por este ejemplo de unión y cohesión; ya que ha demostrado una vez más que somos un pueblo fuerte”.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• En el día de ayer falló el Premio Cebrián en el que estuvo presente el concejal de Educación Antonio Candel Rives

• El autor, bajo el pseudónimo de Arena Brown, en principio no quiere desvelar su verdadera identidad, pero se sabe que es un empresario valenciano con mucha experiencia y mucha pasión por la historia de la economía y cómo circula el dinero

19 julio 2024

• El cierre se producirá para mañana sábado 20 de julio, ya que la alerta de riesgo importante es desde las 13:00 hasta las 20:00 horas de este día, por temperaturas que podrían alcanzar los 42ºC

• Entre las medidas adoptadas se encuentran el cierre del cementerio municipal, el cierre del Parque de Montaña de San Cayetano y el cierre del área recreativa de la Palaya. Además se recomienda encarecidamente no realizar actividades físicas, ni deportivas al aire libre así como extremar la precaución especialmente en las personas mayores y los niños por ser más propensos a sufrir golpes de calor

19 julio 2024

• La edil del área, Pilar Mas Mas, ha afirmado que también se han desarrollado las webs departamentales de Deportes, Turismo y Transparencia

• Los trabajos informáticos han contado con la financiación de los fondos Next Generation Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea por un valor de 49.610 euros

19 julio 2024