La Regidoria d’Habitatge de Crevillent tramita 77 ajudes al lloguer del Pla Nacional

  • Gema Candelaria Asencio, regidora de l’àrea, ha anunciat que l’Ajuntament té previst impulsar a la tardor una campanya dirigida als propietaris d’habitatges de la localitat per a tractar de “suavitzar” els preus dels lloguers que ha qualificat de “desorbitats” en molts dels casos

Crevillent (16/07/2021).- La Regidoria d’Habitatge ha fet balanç de les dades recollides a través de la tramitació de les ajudes al lloguer del Pla Nacional. Han sigut un total de 77 les sol·licituds tramitades i 55 les que s’han rebutjat per no complir els requisits que exigeix el pla (com el pagament de la mensualitat del lloguer per transferència bancària o estar empadronats en el domicili), enfront del que s’ha procedit a explicar com s’ha de solucionar per a poder entrar en la pròxima convocatòria.

De les ajudes tramitades s’han extret les següents dades, recopilades amb la intenció de poder estudiar la situació actual del mercat del lloguer a Crevillent.

  1. Els preus oscil·len entre els 250€ fins més enllà dels 480€, per la qual cosa es dona a entendre que el mercat està saturat amb preus desorbitats.

  2. La població jove de Crevillent, menor de 35 anys, copa poc les ajudes al lloguer. Fet amb el qual el mercat està estancat.

  3. Les i els joves menors de 35 anys representen el 2% de les ajudes. Mentre que el 97% correspon a famílies amb més de tres membres, de les quals el 85% són d’origen espanyol i el 12% persones estrangeres amb permís de residència a Espanya.

Segons ha explicat la regidora d’Habitatge, Gema Candelaria Asencio, la majoria de les famílies reuneixen els següents requisits: provenen d’un desnonament, una execució hipotecària o una dació en pagament, o són famílies monoparentals amb reconeixement o que, sense tindre reconeguda la monoparentalidad, procedeixen d’un divorci o separació legal. Els sol·licitants en la seua majoria tenen entre 40 i 60 anys.

A tots els sol·licitants d’aquestes ajudes al lloguer se’ls ha remés un SMS explicant quan s’havia tramitat la seua ajuda, així com la resta d’informació complementària. Per a Gema Candelaria Asencio “és important realitzar aquestes ajudes, ja que ofereixen entre el 50 i 60% de l’import del lloguer de tot l’any”, sent el Pla Nacional d’Habitatge “una ajuda molt important més encara en temps tan difícils per a les famílies com els que estem vivint amb la pandèmia”.

L’edil d’Habitatge ha lamentat que els bancs i fons d’inversió no estiguen renovant els lloguers, ja que ha impedit que moltes famílies puguen gaudir d’aquestes ajudes i ha conclòs que “sens dubte, el mercat del lloguer a Crevillent no és diferent al de la resta del territori espanyol, estant saturat i amb preus desorbitats. Davant el que ha anunciat que la pròxima tardor la Regidoria d’Habitatge durà a terme una campanya de promoció del lloguer per part dels particulars amb l’objectiu de poder suavitzar els preus, els quals ha qualificat de “desorbitats” en molts dels casos.

 

La Concejalía de Vivienda de Crevillent tramita 77 ayudas al alquiler del Plan Nacional

  • Gema Candelaria Asencio, concejala del área, ha anunciado que el Ayuntamiento tiene previsto impulsar en otoño una campaña dirigida a los propietarios de viviendas de la localidad para tratar de “suavizar” los precios de los alquileres que ha calificado de “desorbitados” en muchos de los casos

Crevillent (16/07/2021).- La Concejalía de Vivienda ha hecho balance de los datos recogidos a través de la tramitación de las ayudas al alquiler del Plan Nacional. Han sido un total de 77 las solicitudes tramitadas y 55 las que se han rechazado por no cumplir los requisitos que exige el plan (como el pago de la mensualidad del alquiler por transferencia bancaria o estar empadronados en el domicilio), frente a lo que se ha procedido a explicar cómo se debe solucionar para poder entrar en la próxima convocatoria.

De las ayudas tramitadas se han extraído los siguientes datos, recopilados con la intención de poder estudiar la situación actual del mercado del alquiler en Crevillent.

  1. Los precios oscilan entre los 250€ hasta más allá de los 480€, por lo que se da a entender que el mercado está saturado con precios desorbitados.

  2. La población joven de Crevillent, menor de 35 años, copa poco las ayudas al alquiler. Por lo que el mercado está estancado.

  3. Las y los jóvenes menores de 35 años representan el 2% de las ayudas. Mientras que el 97% corresponde a familias con más de tres miembros, de las que el 85% son de origen español y el 12% personas extranjeras con permiso de residencia en España.

Según ha explicado la concejala de Vivienda, Gema Candelaria Asencio, la mayoría de las familias reúnen los siguientes requisitos: provienen de un desahucio, una ejecución hipotecaria o una dación en pago, o son familias monoparentales con reconocimiento o que, sin tener reconocida la monoparentalidad, proceden de un divorcio o separación legal. Los solicitantes en su mayoría tienen entre 40 y 60 años.

A todos los solicitantes de estas ayudas al alquiler se les ha remitido un SMS explicando cuándo se había tramitado su ayuda, así como el resto de información complementaria. Para Gema Candelaria Asencio “es importante realizar estas ayudas ya que ofrecen entre el 50 y 60 % del importe del alquiler de todo el año”, siendo el Plan Nacional de Vivienda “una ayuda muy importante más aún en tiempos tan difíciles para las familias como los que estamos viviendo con la pandemia”.

La edil de Vivienda ha lamentado que los bancos y fondos de inversión no estén renovando los alquileres, ya que ha impedido que muchas familias puedan disfrutar de estas ayudas y ha concluido que “sin duda alguna, el mercado del alquiler en Crevillent no es ajeno y diferente al del resto del territorio español, estando saturado y con precios desorbitados. Ante lo que ha anunciado que el próximo otoño la Concejalía de Vivienda llevará a cabo una campaña de promoción del alquiler por parte de los particulares con el objetivo de poder suavizar los precios, los cuales ha calificado de “desorbitados” en muchos de los casos.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar