L’alcalde de Crevillent participa en la comissió especial de les Corts per a la prevenció dels riscos d’inundacions

José Manuel Penalva exposa els danys que va patir el municipi a conseqüència de la DANA i sol·licita a la Confederació Hidrogràfica del Segura que compte amb el seu Ajuntament per a acordar i coordinar les actuacions perquè aquestes afecten directament a Crevillent i les seues pedanies

Crevillent (16/07/2020).- L’alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, ha participat aquest matí en la comissió especial de les Corts Valencianes per a l’estudi sobre les mesures de prevenció dels riscos d’inundacions en matèria territorial, urbanística i hídrica en el Baix Segura.

L’alcalde crevillentí ha sigut un dels compareixents que aquest dijous, al costat dels alcaldes i alcaldesses de Daya Nueva, Jacarilla i Dolores, ha exposat els danys que ha tingut la DANA en el seu municipi i ha contestat a les preguntes dels diferents grups polítics de la cambra.

José Manuel Penalva ha començat exposant les diferents conseqüències i actuacions dutes a terme en la localitat amb motiu de les pluges torrencials, i ha aprofitat la seua intervenció per a sol·licitar a la Confederació Hidrogràfica del Segura que es compte amb el seu ajuntament a l’hora d’acordar i determinar actuacions enfocades a disminuir el risc d’inundacions i pal·liar els efectes davant una futura crescuda del riu Segura. “No s’obliden que encara que nosaltres no som de la Vega Baixa, sinó de la comarca del Baix Vinalopó, pertanyem a l’àmbit de la Confederació Hidrogràfica del Segura, per tant per a tot el que es faça ací s’ha de comptar amb aquest Ajuntament”, ha apuntat l’alcalde.

Qui ha afegit: “tinc notícies que s’estan convocant reunions a la Vega Baixa però a mi no se m’ha convocat mai, ens haurien de consultar els projectes que afecten el nostre municipi i les seues pedanies. Si algú pensa que San Felipe Neri, El Rincón de los Pablos, Las Casicas o El Realengo no estaran defensats pel poble de Crevillent i pel seu Ajuntament està equivocat, defensarem els interessos d’aquestes pedanies per damunt de qualsevol altra consideració, llevat que les infraestructures que es plantegen siguen les més adequades per a evitar qualsevol tipus de tragèdia futura que puga succeir en tota la comarca”.

Entre els punts a millorar durant la gestió de la gota freda, José Manuel ha destacat que va trobar a faltar una major informació de la CHS: “no teníem constància des de l’Ajuntament de què era el que estava passant en el Riu Segura, en la seua confluència. S’hauria d’establir algun sistema de comunicació fluida entre la confederació i els ajuntaments davant aquesta mena de situacions”.

L’alcalde ha insistit, d’altra banda, en la necessitat de destinar majors recursos a la prevenció de riscos naturals perquè els ajuntaments puguen comptar amb l’assessorament de Tècnics d’Emergències, ja que davant episodis d’aquesta magnitud li correspon a les administracions locals prendre decisions d’alta responsabilitat de manera molt ràpida i sense tindre personal específic que puga coordinar les operacions.

Penalva ha volgut també agrair la gran labor realitzada durant aqueixos dies per part del cos de la Policia Local de Crevillent, el personal de les Brigades d’Obres, l’agrupació de voluntaris de la Creu Roja, Protecció Civil, la Comunitat de Regants de Sant Felip Neri, la Guàrdia Civil i la pròpia població de Crevillent, especialment la de les pedanies de San Felipe Neri, Las Casicas i El Rincón de los Pablos, les zones que es van veure més afectades.

 

El alcalde de Crevillent participa en la comisión especial de Les Corts para la prevención de los riesgos de inundaciones

  • José Manuel Penalva expone los daños que sufrió el municipio a consecuencia de la DANA y solicita a la Confederación Hidrográfica del Segura que cuente con su Ayuntamiento para acordar y coordinar las actuaciones porque estas afectan directamente a Crevillent y sus pedanías

Crevillent (16/07/2020).- El alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, ha participado esta mañana en la comisión especial de Les Corts Valencianes para el estudio sobre las medidas de prevención de los riesgos de inundaciones en materia territorial, urbanística e hídrica en el Bajo Segura.

El alcalde crevillentino ha sido uno de los comparecientes que este jueves, junto a los alcaldes y alcaldesas de Daya Nueva, Jacarilla y Dolores, ha expuesto los daños que ha tenido la DANA en su municipio y ha contestado a las preguntas de los distintos grupos políticos de la cámara.

José Manuel Penalva ha comenzado exponiendo las diferentes consecuencias y actuaciones llevadas a cabo en la localidad con motivo de las lluvias torrenciales, y ha aprovechado su intervención para solicitar a la Confederación Hidrográfica del Segura que se cuente con su ayuntamiento a la hora de acordar y determinar actuaciones enfocadas a disminuir el riesgo de inundaciones y paliar los efectos ante una futura crecida del río Segura. “No se olviden que aunque nosotros no somos de la Vega Baja, sino de la comarca del Baix Vinalopó, pertenecemos al ámbito de la Confederación Hidrográfica del Segura, por lo tanto para todo lo que se haga ahí se debe contar con este Ayuntamiento”, ha apuntado el alcalde.

Quien ha añadido: “tengo noticias de que se están convocando reuniones en la Vega Baja pero a mí no se me ha convocado nunca, nos deberían de consultar los proyectos que afectan a nuestro municipio y sus pedanías. Si alguien piensa que San Felipe, El Rincón de los Pablos, Las Casicas o El Realengo no van a estar defendidos por el pueblo de Crevillent y por su Ayuntamiento está equivocado, vamos a defender los intereses de estas pedanías por encima de cualquier otra consideración, salvo que las infraestructuras que se planteen sean lo más adecuadas para evitar cualquier tipo de tragedia futura que pueda suceder en toda la comarca”.

Entre los puntos a mejorar durante la gestión de la gota fría, José Manuel ha destacado que echó en falta una mayor información de la CHS: “no teníamos constancia desde el Ayuntamiento de qué era lo que estaba pasando en el Río Segura, en su confluencia. Se debería de establecer algún sistema de comunicación fluida entre la confederación y los ayuntamientos ante este tipo de situaciones”.

El alcalde ha insistido, por otro lado, en la necesidad de destinar mayores recursos a la prevención de riesgos naturales para que los ayuntamientos puedan contar con el asesoramiento de Técnicos de Emergencias, ya que ante episodios de esta magnitud le corresponde a las administraciones locales tomar decisiones de alta responsabilidad de manera muy rápida y sin tener personal específico que pueda coordinar las operaciones.

Penalva ha querido también agradecer la gran labor realizada durante esos días por parte del cuerpo de la Policía Local de Crevillent, el personal de las Brigadas de Obras, la agrupación de voluntarios de la Cruz Roja, Protección Civil, la Comunidad de Regantes de San Felipe Neri, la Guardia Civil y la propia población de Crevillent, especialmente la de las pedanías de San Felipe Neri, Las Casicas y El Rincón de los Pablos, las zonas que se vieron más afectadas.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar