L’Ajuntament de Crevillent i Grup Enercoop situen a El Realengo com a punt de partida per a la comunitat energètica COMPTEM

  • La posada en marxa de la infraestructura permetrà estalvis de fins al 20% en el terme d’energia per als participants en la comunitat energètica
  • Aquesta actuació energètica es desenvoluparà en sòl públic i contempla també espais per a zona verda, pistes esportives i estació de càrrega per a vehicles elèctric.

La pedania crevillentina de El Realengo acollirà la primera infraestructura per al desenvolupament de la comunitat energètica COMPTEM. L’actuació, que estarà conclosa abans de finalitzar l’any, es desenvoluparà en una parcel·la de 2.500 metres quadrats de sòl públic de concessió municipal al costat del CEIP Sant Lluís i comptarà d’una coberta de 600 metres quadrats de panells solars amb capacitat per a generar 180.000 kWh per any. La iniciativa compta amb una aportació de 300.000 euros de fons europeus procedents del projecte MERLON, impulsat per la Comissió Europea.

Crevillent, 29.09.20. La comunitat energètica COMPTEM afronta un de les seues principals fites amb la instal·lació d’una nova infraestructura fotovoltaica en la pedania crevillentina de El Realengo. Les obres, iniciades recentment, es desenvolupen en una parcel·la municipal de 2.500 metres quadrats enfront del CEIP Sant Lluís i està previst que concloguen abans de finalitzar l’any. El projecte inclou la instal·lació d’una coberta amb al voltant de 300 panells solars que ocuparan una superfície aproximada de 600 metres quadrats i la capacitat de generació dels quals d’energia renovable s’estima en 180.000 kWh a l’any, amb el que es cobrirà el 50 per cent de les necessitats energètiques de El Realengo.

El projecte, caracteritzat pel seu respecte mediambiental en termes energètics, en aprofitar el sol com a recurs renovable, també destaca per la seua integració dins de l’ecosistema urbà i social de la pedania ja que els propis veïns han tingut l’oportunitat de decidir, a través d’un procés de participació ciutadana obert per l’Aj. de Crevillent i Grup Enercoop, aspectes rellevants de la solució arquitectònica i paisatgística. Amb aquesta iniciativa es posa en valor una parcel·la pública municipal, per a ús mixt, que comptarà amb zona verda, pistes esportives i espai per a usos recreatius. A més, la marquesina instal·lada complirà una doble funció: d’una banda, actuarà com a superfície receptora de la irradiació solar, albergant els panells fotovoltaics; i per un altre, oferirà a la ciutadania una zona d’ombra harmonitzada amb l’entorn.

En paraules de Guillermo Belso, president de Grup Enercoop, “la demostrada implicació i convenciment per part de l’Ajuntament de Crevillent és un excel·lent aval d’èxit per a aquest model. Des d’Enercoop valorem molt positivament tant la seua predisposició com la seua responsabilitat en exercir com a facilitador del projecte. D’aquesta forma, no sols fem un pas més en la marxa amb la qual una cooperativa tradicional afronta, a través de la innovació, la seua 2 | 2 posicionament en l’actual marc de transició energètica, sinó que també fem un gran salt qualitatiu en el nostre objectiu de dotar a Crevillent d’instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum col·lectiu per a aconseguir preus més competitius de l’energia”.

Es tracta de la primera planta que es construeix en el marc del projecte COMPTEM, la presentació pública del qual va tindre lloc l’any passat amb la participació i suport tant de la Generalitat, a través de la Conselleria d’Economia Sostenible i de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), com del Govern d’Espanya, representat en l’acte per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE). Aquest projecte permetrà donar forma al model de comunitat energètica municipal des dels seues vessants tècnica, administrativa, econòmica i social, per a estendre’s posteriorment a altres zones de la població.

Aquesta primera instal·lació, de caràcter experimental, suposarà estalvis d’entre el 15 i el 20% en el terme d’energia per a 70 famílies la residència de les quals es troba en la zona d’influència de la nova instal·lació. A més, l’actuació en El Realengo també contempla la posada en servei d’una estació de recàrrega semi-ràpida per a dos vehicles elèctrics simultanis amb capacitat de 22 kW cadascuna, la qual cosa implica una potència màxima de recàrrega simultània de 44 kW, la qual ha sigut secundada pel (IVACE).

José Manuel Penalva, alcalde de Crevillent, explica que “el futur de les comunitats energètiques espanyoles i europees té el seu reflex en la nostra localitat. Fa ja quasi un segle que els veïns de Crevillent van decidir de forma disruptiva constituir la seua cooperativa elèctrica. El caràcter visionari de la població continua intacte en 2020, ara amb un nou objectiu tan ambiciós com realista, ser un referent nacional i internacional de model de comunitat energètica just, verda i digital, on la ciutadania jugarà un paper protagonista. Aquesta col·laboració s’emmarca en el programa de govern per a la lluita contra el canvi climàtic, també d’acord amb les mesures impulsades des del govern central i la Unió Europea i està alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible de la pròpia ONU”. El passat 31 de juliol el consistori va atorgar a la Cooperativa Elèctrica de Crevillent, empresa matriu de Grup Enercoop, la llicència d’obres amb la qual dur a terme la instal·lació.

Projecte MERLON
Des de la Unió Europea “s’han marcat una sèrie d’objectius vinculats a l’escenari de transició energètica, els quals permetran virar el model convencional cap a un nou model descentralitzat, descontaminat, democratitzat, digital i centrat en els consumidors, principis que s’integren inequívocament sota el paraigua de les Comunitats Energètiques Locals” indica el director general de Grup Enercoop, Joaquín Mas. Aquest projecte experimental, que combina la tecnologia d’autoconsum col·lectiu amb l’emmagatzematge energètic a mitja escala, suposa una inversió superior als 400.000 euros i compta amb una aportació de 300.000 euros de la Comissió Europea, a través del projecte MERLON, secundat sota la convocatòria Horitzó 2020. En el marc d’aquest projecte europeu, en el qual participen 13 socis de 6 països, Crevillent exerceix el paper de lloc pilot per a Espanya, que comparteix amb l’empresa valenciana ETRA I+D i on també participen els tecnòlegs espanyols ATOS i COBRA.

 

El Ayuntamiento de Crevillent y Grupo Enercoop sitúan a El Realengo como punto de partida para la comunidad energética COMPTEM

  • La puesta en marcha de la infraestructura permitirá ahorros de hasta el 20% en el término de energía para los participantes en la comunidad energética
  • Esta actuación energética se desarrollará en suelo público y contempla también espacios para zona verde, pistas deportivas y estación de carga para vehículos eléctricos

La pedanía crevillentina de El Realengo acogerá la primera infraestructura para el desarrollo de la comunidad energética COMPTEM. La actuación, que estará concluida antes de finalizar el año, se desarrollará en una parcela de 2.500 metros cuadrados de suelo público de concesión municipal junto al CEIP San Luis y contará de una cubierta de 600 metros cuadrados de paneles solares con capacidad para generar 180.000 kWh por año. La iniciativa cuenta con una aportación de 300.000 euros de fondos europeos procedentes del proyecto MERLON, impulsado por la Comisión Europea.

Crevillent, 29.09.20. La comunidad energética COMPTEM afronta uno de sus principales hitos con la instalación de una nueva infraestructura fotovoltaica en la pedanía crevillentina de El Realengo. Las obras, iniciadas recientemente, se desarrollan en una parcela municipal de 2.500 metros cuadrados frente al CEIP San Luis y está previsto que concluyan antes de finalizar el año. El proyecto incluye la instalación de una cubierta con alrededor de 300 paneles solares que ocuparán una superficie aproximada de 600 metros cuadrados y cuya capacidad de generación de energía renovable se estima en 180.000 kWh al año, con lo que se cubrirá el 50 por ciento de las necesidades energéticas de El Realengo.

El proyecto, caracterizado por su respeto medioambiental en términos energéticos, al aprovechar el sol como recurso renovable, también destaca por su integración dentro del ecosistema urbano y social de la pedanía ya que los propios vecinos han tenido la oportunidad de decidir, a través de un proceso de participación ciudadana abierto por el Ayto. de Crevillent y Grupo Enercoop, aspectos relevantes de la solución arquitectónica y paisajística. Con esta iniciativa se pone en valor una parcela pública municipal, para uso mixto, que contará con zona verde, pistas deportivas y espacio para usos recreativos. Además, la marquesina instalada cumplirá una doble función: por un lado, actuará como superficie receptora de la irradiación solar, albergando los paneles fotovoltaicos; y por otro, ofrecerá a la ciudadanía una zona de sombra armonizada con el entorno.

En palabras de Guillermo Belso, presidente de Grupo Enercoop, “la demostrada implicación y convencimiento por parte del Ayuntamiento de Crevillent es un excelente aval de éxito para este modelo. Desde Enercoop valoramos muy positivamente tanto su predisposición como su responsabilidad al ejercer como facilitador del proyecto. De esta forma, no solo damos un paso más en la andadura con la que una cooperativa tradicional afronta, a través de la innovación, su 2 | 2 posicionamiento en el actual marco de transición energética, sino que también damos un gran salto cualitativo en nuestro objetivo de dotar a Crevillent de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo colectivo para lograr precios más competitivos de la energía”.

Se trata de la primera planta que se construye en el marco del proyecto COMPTEM, cuya presentación pública tuvo lugar el pasado año con la participación y apoyo tanto de la Generalitat, a través de la Conselleria de Economía Sostenible y del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), como del Gobierno de España, representado en el acto por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Este proyecto permitirá dar forma al modelo de comunidad energética municipal desde sus vertientes técnica, administrativa, económica y social, para extenderse posteriormente a otras zonas de la población.

Esta primera instalación, de carácter experimental, supondrá ahorros de entre el 15 y el 20% en el término de energía para 70 familias cuya residencia se halla en la zona de influencia de la nueva instalación. Además, la actuación en El Realengo también contempla la puesta en servicio de una estación de recarga semi-rápida para dos vehículos eléctricos simultáneos con capacidad de 22 kW cada una, lo que implica una potencia máxima de recarga simultánea de 44 kW, la cual ha sido apoyada por el (IVACE).

José Manuel Penalva, alcalde de Crevillent, explica que “el futuro de las comunidades energéticas españolas y europeas tiene su reflejo en nuestra localidad. Hace ya casi un siglo que los vecinos de Crevillent decidieron de forma disruptiva constituir su cooperativa eléctrica. El carácter visionario de la población sigue intacto en 2020, ahora con un nuevo objetivo tan ambicioso como realista, ser un referente nacional e internacional de modelo de comunidad energética justo, verde y digital, donde la ciudadanía jugará un papel protagonista. Esta colaboración se enmarca en el programa de gobierno para la lucha contra el cambio climático, también en consonancia con las medidas impulsadas desde el gobierno central y la Unión Europea y está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible de la propia ONU”. El pasado 31 de julio el consistorio otorgó a la Cooperativa Eléctrica de Crevillent, empresa matriz de Grupo Enercoop, la licencia de obras con la que llevar a cabo la instalación.

Proyecto MERLON

Desde la Unión Europea “se han marcado una serie de objetivos vinculados al escenario de transición energética, los cuales permitirán virar el modelo convencional hacia un nuevo modelo descentralizado, descontaminado, democratizado, digital y centrado en los consumidores, principios que se integran inequívocamente bajo el paraguas de las Comunidades Energéticas Locales” indica el director general de Grupo Enercoop, Joaquín Mas. Este proyecto experimental, que combina la tecnología de autoconsumo colectivo con el almacenamiento energético a media escala, supone una inversión superior a los 400.000 euros y cuenta con una aportación de 300.000 euros de la Comisión Europea, a través del proyecto MERLON, apoyado bajo la convocatoria Horizonte 2020. En el marco de este proyecto europeo, en el que participan 13 socios de 6 países, Crevillent ejerce el papel de sitio piloto para España, que comparte con la empresa valenciana ETRA I+D y donde también participan los tecnólogos españoles ATOS y COBRA.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El concurso, organizado también por la Asociación de Creadores de Crevillent, se llevará a cabo el próximo sábado 20 de julio en horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en la Plaza de la Comunidad Valenciana

• La concejala del área, Mónica San Emeterio, manifiesta que “es un evento creativo y emocionante, destinado a reunir a personas de todas las edades apasionadas por el arte y la naturaleza. En este día especial, celebraremos la belleza del entorno al aire libre y fomentamos la expresión artística en un ambiente inspirador”

12 julio 2024

• Durante el mes de julio y primeros días de agosto tienen lugar los actos de presentación de los capitanes y bellezas de las doce comparsas de Moros y Cristianos de la localidad, donde el Archivo conserva una importante documentación con más de 400 programas de fiestas y actos

11 julio 2024

• Esta iniciativa, orientada a niños y niñas de 4 a 12 años, se llevará a cabo del 2 al 6 de septiembre con un horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en el Centre Jove “Juan Antonio Cebrián”

• El concejal de Igualdad, Paco Verdú Ros, ha destacado que “la idea de esta escuela de verano que abarca la primera semana de septiembre tiene como objetivo facilitar la conciliación de padres y madres de la localidad, ya que tenemos en cuenta que durante los primeros días del mes de septiembre es cuando muchos padres y madres vuelven a sus trabajos y, en cambio, sus hijos e hijas se incorporan a las clases más tarde”

11 julio 2024