L’Ajuntament de Crevillent convoca les ajudes per a la formació en música, dansa i arts escèniques

La quantia destinada a aquestes beques de la Regidoria d’Educació i Cultura és de 7.350 euros i es distribuirà entre els aspirants que reunisquen els requisits exigits

Crevillent (02/06/2020).- La Corporació Municipal va aprovar en l’última sessió plenària les bases per a la concessió d’ajudes a estudiants de Crevillent per a la seua formació en música, dansa i arts escèniques durant el curs 2019-2020. Unes ajudes que són estudiades i aprovades inicialment pel Consell Rector de l’Ateneu Municipal de Cultura, dictaminades en la Comissió informativa de Cultura i aprovades definitivament pel Ple de la Corporació.

Des de la Regidoria d’Educació i Cultura expliquen que l’objectiu de l’Ajuntament és contribuir i donar suport a la formació acadèmica de les persones amb la projecció de dedicar-se professionalment a l’activitat musical, a la dansa o a les arts escèniques i indiquen que s’ha aprovat un import per a aquestes ajudes de 7.350 €, que es repartirà entre totes les persones que les sol·liciten i que reunisquen els requisits.

Els criteris per al repartiment de les beques queden establits en les bases, tenint en compte el nivell d’estudis, les qualificacions obtingudes en el curs 2019-2020, si estudien en un conservatori de fora de la província, la Renda de 2019 i si l’alumne o alumna percep alguna ajuda o beca per al mateix objecte. Concretament, els requisits que ha de complir l’alumnat que estiga interessat a sol·licitar aquesta ajuda són:

  • Estar empadronats a Crevillent amb, almenys, un any d’antelació.

  • Alumnat nascut a partir de l’1 de gener de 1991.

  • Estar cursant estudis superiors d’Arts Escèniques en un centre oficial i els estudis del qual estiguen homologats pel Ministeri d’Educació. O estar cursant a partir del 5é curs d’Ensenyaments Mitjans o Professionals de Música i Dansa en conservatoris i centres oficials.

L’extracte de les bases es publicarà en el BOP d’Alacant a mitjan juny, data a partir de la qual els interessats podran presentar les sol·licituds, durant un termini de 15 dies. Tant les bases com els annexos ja es poden consultar en la web de l’Ajuntament (www.crevillent.es), en l’àrea de Cultura, concretament en l’apartat de “Beques, Ajudes i Subvencions” perquè els alumnes interessats puguen començar a recopilar la documentació necessària per a la seua sol·licitud.

El regidor de Cultura Jesús Ruiz comenta que s’informarà públicament quan es faça efectiva la publicació en el BOP d’Alacant, a través de la web municipal i les xarxes socials. Per a solucionar qualsevol consulta o dubte poden enviar un correu a casacultura@crevillent.es o sol·licitar una cita prèvia mitjançant el mateix correu.

 

El Ayuntamiento de Crevillent convoca las ayudas para la formación en música, danza y artes escénicas

  • La cuantía destinada a estas becas de la Concejalía de Educación y Cultura es de 7.350 euros y se distribuirá entre los aspirantes que reúnan los requisitos exigidos

Crevillent (02/06/2020).- La Corporación Municipal aprobó en la última sesión plenaria las bases para la concesión de ayudas a estudiantes de Crevillent para su formación en música, danza y artes escénicas durante el curso 2019-2020. Unas ayudas que son estudiadas y aprobadas inicialmente por el Consejo Rector del Ateneo Municipal de Cultura, dictaminadas en la Comisión informativa de Cultura y aprobadas definitivamente por el Pleno de la Corporación.

Desde la Concejalía de Educación y Cultura explican que el objetivo del Ayuntamiento es contribuir y apoyar la formación académica de las personas con la proyección de dedicarse profesionalmente a la actividad musical, a la danza o a las artes escénicas e indican que se ha aprobado un importe para dichas ayudas de 7.350 €, que se repartirá entre todas las personas que las soliciten y que reúnan los requisitos.

Los criterios para el reparto de las becas quedan establecidos en las bases, teniendo en cuenta el nivel de estudios, las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020, si estudian en un conservatorio de fuera de la provincia, la Renta de 2019 y si el alumno o alumna percibe alguna ayuda o beca para el mismo objeto. Concretamente, los requisitos que debe cumplir el alumnado que esté interesado en solicitar esta ayuda son:

  • Estar empadronados en Crevillent con, al menos, un año de antelación.

  • Alumnado nacido a partir del 1 de enero de 1991.

  • Estar cursando estudios superiores de Artes Escénicas en un centro oficial y cuyos estudios estén homologados por el Ministerio de Educación. O estar cursando a partir del 5º curso de Enseñanzas Medias o Profesionales de Música y Danza en conservatorios y centros oficiales.

El extracto de las bases se publicará en el BOP de Alicante a mediados de junio, fecha a partir de la cual los interesados podrán presentar las solicitudes, durante un plazo de 15 días. Tanto las bases como los anexos ya se pueden consultar en la web del Ayuntamiento (www.crevillent.es), en el portal de Cultura, concretamente en el apartado de “Becas, Ayudas y Subvenciones” para que los alumnos interesados puedan comenzar a recopilar la documentación necesaria para su solicitud.

El concejal de Cultura Jesús Ruiz comenta que se informará públicamente cuando se haga efectiva la publicación en el BOP de Alicante, a través de la web municipal y las redes sociales. Para solventar cualquier consulta o duda pueden enviar un correo a casacultura@crevillent.es o solicitar una cita previa mediante el mismo correo.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• Desde el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) se manda un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, al tiempo que se recomiendan una serie de consejos para sobrellevar este episodio de elevadas temperaturas

• La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este fenómeno adverso desde hoy jueves hasta el sábado 20 por temperaturas altas que podrían alcanzar los 42º

18 julio 2024

• El pleno tendrá lugar el próximo martes 23 de julio a las 12:00 horas donde se abordará la gestión del gobierno local en lo que se lleva de mandato, así como la situación actual de la localidad

• La primera edil destaca que “la finalidad de este pleno es que todos los grupos municipales pongan sobre la mesa cómo se encuentra Crevillent y qué queremos para él”

18 julio 2024

• Esta jornada se realizará el próximo 27 de julio y constará de una amplia variedad de actividades dirigidas a todo tipo de públicos

• Las actividades son totalmente gratuitas pero se es necesario tener entrada, las cuales se podrán recoger a partir de hoy, jueves 18 de julio en la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó” en el horario habitual de apertura

18 julio 2024