L’Ajuntament de Crevillent aprova ajudes a diversos col·lectius en el Ple de maig

El Consistori ha ratificat les bases d’ajudes a la mobilitat dels universitaris, a AMPAS, AFAS i centres educatius, i per a la formació musical i artística. Ha sigut aprovada també la concessió d’ajudes en l’àmbit de Serveis Socials, un Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals i l’ampliació excepcional de l’horari per a les terrasses de bars i restaurants

Crevillent (25/05/2020).- Crevillent ha celebrat aquest matí la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del mes de maig, sessió que s’ha realitzat per videoconferència a conseqüència de la pandèmia del Covid-19. Entre els punts de l’Ordre del dia ha destacat l’aprovació de diversos programes d’ajudes corresponents a les àrees d’Educació, Cultura i Serveis Socials, al costat de l’aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals i de la possibilitat d’ampliació de l’horari d’obertura de les terrasses de bars i restaurants.

En primer lloc s’han aprovat per unanimitat les bases per a la concessió de les ajudes a estudiants universitaris que han cursat els seus estudis en programes d’intercanvi internacionals durant el curs 2019-2020. Estes ajudes tenen per finalitat complementar econòmicament les beques de mobilitat que reben els alumnes universitaris i pretenen promoure i incentivar la mobilitat dels estudiants crevillentins mitjançant els intercanvis amb universitats estrangeres. L’import total que l’Ajuntament destinarà a aquestes ajudes serà de 6.300 €.

També han sigut aprovades les bases de les ajudes per a la formació musical, dansa i arts escèniques per al curs 2019-2020, que serviran per a completar la formació acadèmica dels músics i artistes de la localitat amb projecció de dedicar-se professionalment a l’activitat musical, de dansa o d’arts escèniques. S’atorgaran ajudes per una quantia total de 7.350 euros a fi de contribuir al foment de la cultura artístic-musical de Crevillent, i donada la tradicional afició de la població crevillentina a aquesta manifestació artística, amb la presència de diversos grups polifònics, agrupacions instrumentals i entitats de dansa de gran rellevància.

D’altra banda, s’ha dut a terme l’aprovació de les bases per a les ajudes a AMPAS, AFAS i centres educatius de Crevillent. L’objecte d’aquestes subvencions és fomentar la participació dels escolars matriculats en els centres educatius de la localitat, en activitats de conscienciació, conservació i divulgació del medi ambient natural i urbà, culturals, i esportives. Per tant, aquest programa preveu impulsar activitats relacionades amb la formació i conscienciació de conductes dirigides a la protecció del medi ambient natural i urbà, la immersió en els continguts culturals de la localitat i el foment d’activitats relacionades amb les pràctiques esportives, buscant la promoció d’hàbits de vida saludables que repercutisquen positivament sobre l’estat de salut dels escolars i que servisquen per a corregir les taxes d’obesitat infantil. La quantitat que es destinarà a finançar la present convocatòria serà de 5.000 €.

Han sigut ratificades a més les bases per a la convocatòria de subvencions en l’àmbit de Serveis Socials, per a la seua concessió a entitats d’interés social, sense ànim de lucre, l’àmbit d’actuació del qual siga l’acció social dins dels seus vessants preventiva, assistencial, promocional i rehabilitadora. Els projectes hauran d’emmarcar-se en algun dels següents àmbits d’intervenció i comptaran amb el següent pressupost: atenció a situacions de vulnerabilitat i/o exclusió social, atenció a la família i infància (38.500 €); atenció a persones majors i dependents i prevenció o tractament de malalties (9.450 €); atenció en l’àmbit de la prevenció comunitària (2.000 €) i cooperació en l’àmbit internacional (1.600 €).

Un altre dels punts de l’Ordre del dia del Ple ha sigut la modificació de l’Annex I de l’Ordenança municipal per a la concessió de llicències d’ocupació i aprofitament de terrenys d’ús públic per taules, cadires i ombrel·les. Una mesura proposada per a minorar els perjudicis econòmics de bars i restaurants i que possibilitarà l’ampliació fins a una hora dels horaris establits per a les terrasses, quan existisquen raons degudament justificades i de manera excepcional, fins que cesse de la situació que ho origine, i ateses les disposicions legals existents en matèria de contaminació ambiental i acústica.

Quant a les mocions, la presentada per VOX sobre “Plus Vàlua per Herència” ha sigut rebutjada amb el vot a favor de Ciutadans, l’abstenció del PP i els vots en contra de PSOE, L’Esquerra i Compromís, mentre que la de Ciutadans, en referència a la inclusió en el règim d’ajudes als autònoms perquè cotitzen a mutualitats professionals de previsió social com a règim alternatiu al RETA, ha sigut aprovada per unanimitat. Finalment, la moció del PP sobre reducció de les taxes universitàries per al curs 2020-2021 ha comptat amb els vots a favor de Ciutadans i VOX, i amb els vots en contra de PSOE, L’Esquerra i Compromís, sent finalment rebutjada.

 

El Ayuntamiento de Crevillent aprueba ayudas a diversos colectivos en el Pleno de mayo

  • El Consistorio ha ratificado las bases de ayudas a la movilidad de los universitarios, a AMPAS, AFAS y centros educativos y para la formación musical y artística

  • Ha sido aprobada también la concesión de ayudas en el ámbito de Servicios Sociales, un Plan Local de Prevención de Incendios Forestales y la ampliación excepcional del horario para las terrazas de bares y restaurantes

Crevillent (25/05/2020).- Crevillent ha celebrado esta mañana la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento del mes de mayo, una sesión que, como viene siendo habitual, se ha realizado por videoconferencia a consecuencia de la pandemia del Covid-19. Entre los puntos del Orden del Día ha destacado la aprobación de varios programas de ayudas correspondientes a las áreas de Educación, Cultura y Servicios Sociales, junto a la aprobación del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales y de la posibilidad de ampliación del horario de apertura de las terrazas de bares y restaurantes.

En primer lugar se han aprobado por unanimidad las bases para la concesión de las ayudas a estudiantes universitarios que han cursado sus estudios en programas de intercambio internacionales durante el curso 2019-2020. Dichas ayudas tienen por finalidad complementar económicamente las becas de movilidad de los alumnos universitarios y pretenden promover e incentivar la movilidad de los estudiantes crevillentinos mediante los intercambios con universidades extranjeras. El importe total que el Ayuntamiento destinará a estas ayudas será de 6.300 €.

También han sido aprobadas las bases de las ayudas para la formación musical, danza y artes escénicas para el curso 2019-2020, que servirán para completar la formación académica de los músicos y artistas de la localidad con proyección de dedicarse profesionalmente a la actividad musical, de danza o de artes escénicas. Se otorgarán ayudas por una cuantía total de 7.350 euros con el objeto de contribuir al fomento de la cultura artístico-musical de Crevillent, y dada la tradicional afición de la población crevillentina a esta manifestación artística, con la presencia de varios grupos polifónicos, agrupaciones instrumentales y entidades de danza de gran relevancia.

Por otro lado, se ha llevado a cabo la aprobación de las bases para las ayudas a AMPAS, AFAS y centros educativos de Crevillent. El objeto de estas subvenciones es fomentar la participación de los escolares matriculados en los centros educativos de la localidad, en actividades de concienciación, conservación y divulgación del medio ambiente natural y urbano, culturales, y deportivas. Por lo tanto, este programa prevé impulsar actividades relacionadas con la formación y concienciación de conductas dirigidas a la protección del medio ambiente natural y urbano, la inmersión en los contenidos culturales de la localidad y el fomento de actividades relacionadas con las prácticas deportivas, buscando la promoción de hábitos de vida saludables que repercutan positivamente sobre el estado de salud de los escolares y que sirvan para corregir las tasas de obesidad infantil. La cantidad que se destinará a financiar la presente convocatoria será de 5.000 €.

Han sido ratificadas además las bases para la convocatoria de subvenciones en el ámbito de Servicios Sociales, para su concesión a entidades de interés social, sin ánimo de lucro, cuyo ámbito de actuación sea la acción social dentro de sus vertientes preventiva, asistencial, promocional y rehabilitadora. Los proyectos deberán de enmarcarse en alguno de los siguientes ámbitos de intervención y contarán con el siguiente presupuesto: atención a situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social, atención a la familia e infancia (38.500 €); atención a personas mayores y dependientes y prevención o tratamiento de enfermedades (9.450 €); atención en el ámbito de la prevención comunitaria (2.000 €) y cooperación en el ámbito internacional (1.600 €).

Otro de los puntos del Orden del Día del Pleno ha sido la modificación del Anexo I de la Ordenanza municipal para la concesión de licencias de ocupación y aprovechamiento de terrenos de uso público por mesas, sillas y sombrillas. Una medida propuesta para aminorar los perjuicios económicos de bares y restaurantes y que posibilitará la ampliación en hasta una hora de los horarios establecidos para las terrazas, cuando existan razones debidamente justificadas y de forma excepcional, hasta que cese de la situación que lo origine, y atendiendo a las disposiciones legales existentes en materia de contaminación ambiental y acústica.

En cuanto a las mociones, la presentada por VOX sobre “Plus Valía por Herencia” ha sido rechazada con el voto a favor de Ciudadanos, la abstención del PP y los votos en contra de PSOE, L’Esquerra i Compromís, mientras que la de Ciudadanos, en referencia a la inclusión en el régimen de ayudas a los autónomos para que coticen a mutualidades profesionales de previsión social como régimen alternativo al RETA, ha sido aprobada por unanimidad. Por último, la moción del PP sobre reducción de las tasas universitarias para el curso 2020-2021 ha contado con los votos a favor de Ciudadanos y VOX, y con los votos en contra de PSOE, L’Esquerra i Compromís, siendo finalmente rechazada.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• En el día de ayer falló el Premio Cebrián en el que estuvo presente el concejal de Educación Antonio Candel Rives

• El autor, bajo el pseudónimo de Arena Brown, en principio no quiere desvelar su verdadera identidad, pero se sabe que es un empresario valenciano con mucha experiencia y mucha pasión por la historia de la economía y cómo circula el dinero

19 julio 2024

• El cierre se producirá para mañana sábado 20 de julio, ya que la alerta de riesgo importante es desde las 13:00 hasta las 20:00 horas de este día, por temperaturas que podrían alcanzar los 42ºC

• Entre las medidas adoptadas se encuentran el cierre del cementerio municipal, el cierre del Parque de Montaña de San Cayetano y el cierre del área recreativa de la Palaya. Además se recomienda encarecidamente no realizar actividades físicas, ni deportivas al aire libre así como extremar la precaución especialmente en las personas mayores y los niños por ser más propensos a sufrir golpes de calor

19 julio 2024

• La edil del área, Pilar Mas Mas, ha afirmado que también se han desarrollado las webs departamentales de Deportes, Turismo y Transparencia

• Los trabajos informáticos han contado con la financiación de los fondos Next Generation Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea por un valor de 49.610 euros

19 julio 2024