Fundación Mediterráneo, l’Ajuntament de Crevillent i la Cooperativa Elèctrica renoven el seu compromís per a impulsar “Els Molins”

  • El Centre d’Educació Ambiental crevillentí disposarà de 40.000 euros per a la realització d’activitats

  • Es facilita als crevillentins la participació en les activitats del centre a través d’iniciatives dirigides a les famílies

Fundación Mediterráneo, l’Ajuntament de Crevillent i Grupo Enercoop, a través de la seua empresa matriu, la Cooperativa Elèctrica Benèfica Sant Francesc d’Assís, han signat aquest matí la renovació del conveni de col·laboració per a la realització conjunta d’activitats de divulgació, formació, sensibilització i conservació del medi ambient en el Centre d’Educació Mig Ambiental Els Molins que la Fundació té a Crevillent.

La principal novetat d’aquesta renovació de conveni és que Fundación Mediterráneo assumeix el compromís d’organitzar un diumenge al mes una activitat d’educació ambiental dirigida a un públic familiar, obrint-se així el CEMA Els Molins a tota la ciutadania crevillentina, proposta que es podrà veure ampliada a més dies si la demanda és elevada.

L’alcalde, José Manuel Penalva, el president de Fundación Mediterráneo, Luis Boyer i el president de Cooperativa Elèctrica, Guillermo Belso, han rubricat aquest document pel qual es dona continuïtat a la col·laboració iniciada en 2018 per a l’impuls del Centre de Medi Ambient en Els Molins, propietat de la Fundació.

Amb la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament de Crevillent i la Cooperativa Elèctrica aposten per fomentar la protecció i conservació del medi ambient natural donant suport a les activitats que Fundación Mediterráneo desenvolupa des del CEMA Els Molins, així que s’han marcat una sèrie d’iniciatives conjuntes de divulgació, formació i conservació.

L’ajuntament concedirà una subvenció de 20.000 euros per les despeses i inversions de les activitats que desenvolupa la Fundació en el CEMA Els Molins. Per la seua part la Cooperativa Elèctrica també finançarà aquest projecte de col·laboració amb altres 20.000 €.

Gràcies a aquest conveni que ara es renova s’estan desenvolupant diverses activitats, entre les quals destaca el “Observatori d’ocupació per a la lluita contra el canvi climàtic a la província d’Alacant”, dirigit a l’anàlisi de la situació de la província en aquest aspecte, a la detecció dels nínxols i possibilitats d’ocupació que es generen i a la formació i capacitació de persones per a mitigar els efectes del canvi climàtic, especialment en el camp de les energies renovables i actuació en el medi natural.

Aquesta nova iniciativa, amb seu en “Els Molins”, tracta de detectar les necessitats i nínxols d’ocupació associats a la lluita contra el canvi climàtic a la província d’Alacant. Precisament, al febrer del passat any 2020 es va presentar la primera part de l’Observatori, l’estudi “Diagnòstic del canvi climàtic i oportunitats d’ocupació”, que va permetre valorar l’impacte del canvi climàtic en els diferents sectors productius de la província d’Alacant, posant en relleu les oportunitats d’ocupació derivades de la prevenció i mitigació dels efectes negatius generats per aquest fenomen.

Així mateix, també s’estan realitzant activitats d’educació ambiental dirigides a centres educatius i associacions. Es realitzaran itineraris geològics, biològics, agrícoles o interpretació del paisatge, tallers d’astronomia, processos erosius, vegetació i fauna, hort escolar ecològic, restauració i correcció hidrològica forestal, energies renovables, meteorologia o restauració etnogràfica i seminaris divulgatius de cap de setmana dirigits al públic en general.

Els beneficis econòmics obtinguts pel Centre CEMA Els Molins, derivats de les activitats realitzades objecte del conveni, es destinaran íntegrament al manteniment i suport de les despeses generals del propi centre, amb la finalitat que aquest puga realitzar millores de les instal·lacions.

El president de Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, ha destacat que “vull agrair un any més a l’Ajuntament i a la Cooperativa la seua col·laboració, ja que gràcies a aquest conveni la societat crevillentina podrà fer un major l’ús del nostre centre d’educació ambiental. A més, aquesta ajuda també ens permet continuar realitzant en Els Molins importants projectes, entre el quals destaca l’Observatori de l’Ocupació Verda”.

L’alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, ha assenyalat després de la signatura del conveni que “sempre és un plaer signar convenis com aquest per al manteniment i la conservació del Centre Mediambiental Els Molins, que els crevillentins i crevillentines estimem molt, lloc referent en la divulgació dels nostres entorns naturals i de la ciència, i que posa en valor la importància del clima i el respecte del medi ambient”.

Per part seua, Guillermo Belso, president de Grupo Enercoop, ha afirmat que “és un dia important per a la Cooperativa Elèctrica i la seua obra social, renovar un any més aquest conveni que tant de valor aporta al municipi. La cooperativa sempre està present en l’important de Crevillent i, evidentment, el CEMA Els Molins ho és”. Belso ha afegit que aquest conveni permet continuar treballant en “fomentar l’educació mediambiental i conscienciar en l’ús de les energies renovables, aspectes que es troben en plena consonància amb els nostres valors i línies de treball actuals de Grupo Enercoop”.

 

Els Molins

El Centre Educatiu de Medi Ambient Els Molins de Crevillent, inaugurat en 1979, és un centre de referència i un dels primers de les seues característiques que es van obrir a Espanya. A través dels Molins, Fundació Mediterrani posa a la disposició de la societat un espai on acostar-se a l’estudi i comprensió del medi ambient des del seu doble perspectiva: natural i humanitzada.

Els Molins és un Laboratori on descobrir, un Observatori on contemplar, un espai on gaudir, una biblioteca on investigar. El seu edifici bioclimàtic, construït amb criteris de màxim estalvi d’energia, mostra les solucions donades des de l’arquitectura, en relació amb la problemàtica energètica mundial.

 

Fundación Mediterráneo, el Ayuntamiento de Crevillent y la Cooperativa Eléctrica renuevan su compromiso para impulsar “Los Molinos”

  • El Centro de Educación Ambiental crevillentino dispondrá de 40.000 euros para la realización de actividades

  • Se facilita a los crevillentinos la participación en las actividades del centro a través de iniciativas dirigidas a las familias

Fundación Mediterráneo, el Ayuntamiento de Crevillent y Grupo Enercoop, a través de su empresa matriz, la Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, han firmado esta mañana la renovación del convenio de colaboración para la realización conjunta de actividades de divulgación, formación, sensibilización y conservación del medio ambiente en el Centro de Educación Medio Ambiental Los Molinos que la Fundación tiene en Crevillent.

La principal novedad de esta renovación de convenio es que Fundación Mediterráneo asume el compromiso de organizar un domingo al mes una actividad de educación ambiental dirigida a un público familiar, abriéndose así el CEMA Los Molinos a toda la ciudadanía crevillentina, propuesta que se podrá ver ampliada a más días si la demanda es elevada.

El alcalde, José Manuel Penalva, el presidente de Fundación Mediterráneo, Luis Boyer y el presidente de Cooperativa Eléctrica, Guillermo Belso, han rubricado este documento por el que se da continuidad a la colaboración iniciada en 2018 para el impulso del Centro de Medio Ambiente en Los Molinos, propiedad de la Fundación.

Con la firma de este convenio, el Ayuntamiento de Crevillent y la Cooperativa Eléctrica apuestan por fomentar la protección y conservación del medio ambiente natural apoyando las actividades que Fundación Mediterráneo desarrolla desde el CEMA Los Molinos, así que se han marcado una serie de iniciativas conjuntas de divulgación, formación y conservación.

El ayuntamiento concederá una subvención de 20.000 euros por los gastos e inversiones de las actividades que desarrolla la Fundación en el CEMA Los Molinos. Por su parte la Cooperativa Eléctrica también financiará este proyecto de colaboración con otros 20.000 €.

Gracias a este convenio que ahora se renueva se están desarrollando diversas actividades, entre las que destaca el “Observatorio de empleo para la lucha contra el cambio climático en la provincia de Alicante”, dirigido al análisis de la situación de la provincia en este aspecto, a la detección de los nichos y posibilidades de empleo que se generan y a la formación y capacitación de personas para mitigar los efectos del cambio climático, especialmente en el campo de las energías renovables y actuación en el medio natural.

Esta novedosa iniciativa, con sede en “Los Molinos”, trata de detectar las necesidades y nichos de empleo asociados a la lucha contra el cambio climático en la provincia de Alicante. Precisamente, en febrero del pasado año 2020 se presentó la primera parte del Observatorio, el estudio “Diagnóstico del cambio climático y oportunidades de empleo”, que permitió valorar el impacto del cambio climático en los distintos sectores productivos de la provincia de Alicante, poniendo de relieve las oportunidades de empleo derivadas de la prevención y mitigación de los efectos negativos generados por este fenómeno.

Asimismo, también se están realizando actividades de educación ambiental dirigidas a centros educativos y asociaciones. Se realizarán itinerarios geológicos, biológicos, agrícolas o interpretación del paisaje, talleres de astronomía, procesos erosivos, vegetación y fauna, huerto escolar ecológico, restauración y corrección hidrológico forestal, energías renovables, meteorología o restauración etnográfica y seminarios divulgativos de fin de semana dirigidos al público en general.

Los beneficios económicos obtenidos por el Centro CEMA Los Molinos, derivados de las actividades realizadas objeto del convenio, se destinarán íntegramente al mantenimiento y soporte de los gastos generales del propio Centro, con la finalidad de que éste pueda realizar mejoras de las instalaciones.

El presidente de Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, ha destacado que “quiero agradecer un año más al Ayuntamiento y a la Cooperativa su colaboración, ya que gracias a este convenio la sociedad crevillentina podrá hacer un mayor el uso de nuestro centro de educación ambiental. Además, esta ayuda también nos permite seguir realizando en Los Molinos importantes proyectos, entre el que destaca el Observatorio del Empleo Verde”.

El alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, ha señalado tras la firma del convenio que “siempre es un placer firmar convenios como este para el mantenimiento y la conservación del Centro Medioambiental Los Molinos, que los crevillentinos y crevillentinas estimamos mucho, lugar referente en la divulgación de nuestros entornos naturales y de la ciencia, y que pone en valor la importancia del clima y el respeto del medio ambiente”.

Por su parte, Guillermo Belso, presidente de Grupo Enercoop, ha afirmado que “es un día importante para la Cooperativa Eléctrica y su obra social, al renovar un año más este convenio que tanto valor aporta al municipio. La cooperativa siempre está presente en lo importante de Crevillent y, evidentemente, el CEMA Los Molinos lo es”. Belso ha añadido que este convenio permite seguir trabajando en “fomentar la educación medioambiental y concienciar en el uso de las energías renovables, aspectos que se encuentran en plena consonancia con nuestros valores y líneas de trabajo actuales de Grupo Enercoop”.


Los Molinos

El Centro Educativo del Medio Ambiente Los Molinos de Crevillent, inaugurado en 1979, es un centro de referencia y uno de los primeros de sus características que se abrieron en España. A través de Los Molinos, Fundación Mediterráneo pone a disposición de la sociedad un espacio donde acercarse al estudio y comprensión del medio ambiente desde su doble perspectiva: natural y humanizada.

Los Molinos es un Laboratorio donde descubrir, un Observatorio donde contemplar, un espacio donde disfrutar, una biblioteca donde investigar. Su edificio bioclimático, construido con criterios de máximo ahorro de energía, muestra las soluciones dadas desde la arquitectura, en relación con la problemática energética mundial.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• En el día de ayer falló el Premio Cebrián en el que estuvo presente el concejal de Educación Antonio Candel Rives

• El autor, bajo el pseudónimo de Arena Brown, en principio no quiere desvelar su verdadera identidad, pero se sabe que es un empresario valenciano con mucha experiencia y mucha pasión por la historia de la economía y cómo circula el dinero

19 julio 2024

• El cierre se producirá para mañana sábado 20 de julio, ya que la alerta de riesgo importante es desde las 13:00 hasta las 20:00 horas de este día, por temperaturas que podrían alcanzar los 42ºC

• Entre las medidas adoptadas se encuentran el cierre del cementerio municipal, el cierre del Parque de Montaña de San Cayetano y el cierre del área recreativa de la Palaya. Además se recomienda encarecidamente no realizar actividades físicas, ni deportivas al aire libre así como extremar la precaución especialmente en las personas mayores y los niños por ser más propensos a sufrir golpes de calor

19 julio 2024

• La edil del área, Pilar Mas Mas, ha afirmado que también se han desarrollado las webs departamentales de Deportes, Turismo y Transparencia

• Los trabajos informáticos han contado con la financiación de los fondos Next Generation Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea por un valor de 49.610 euros

19 julio 2024