Fundación Mediterráneo, l’Ajuntament de Crevillent i la Cooperativa Elèctrica renoven el conveni per a continuar impulsant “Els Molins”

  • El Centre d’Educació Ambiental crevillentí disposarà de 40.000 euros per a la realització d’activitats
  • Les tres institucions s’han mostrat molt satisfetes pel funcionament de l’acord
  • Durant el 2021 s’ha destacat el magnífic acolliment dels habitants de Crevillent de l’activitat ‘Diumenges en Família’

Crevillent (23/02/2022).- Fundación Mediterráneo, l’Ajuntament de Crevillent i el Grup Enercoop, a través de la seua empresa matriu, la Cooperativa Elèctrica Benèfica Sant Francesc d’Assís, van signar ahir dimarts, 22 de febrer, la renovació del conveni de col·laboració per a la realització conjunta d’activitats de divulgació, formació, sensibilització i conservació del medi ambient al Centre d’Educació Mediambiental “Els Molins” que la fundació té a Crevillent.

L’alcalde, José Manuel Penalva, el president de la Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, i el president de la Cooperativa Elèctrica, Guillermo Belso, han signat aquest document, que dona continuïtat a la col·laboració iniciada el 2018 per a l’impuls del Centre de Medi Ambient “Els Molins”, propietat de la fundació.

Les tres institucions s’han mostrat molt satisfetes pel magnífic acolliment que la ciutadania crevillentina ha tingut amb les jornades “Diumenges en família” que Fundación Mediterráneo organitza mensualment a “Els Molins”. Tant és així, que s’ampliarà aquesta iniciativa familiar a dos diumenges al mes. Així mateix, també han destacat l’increment de públic de la resta de la província que estan assistint a les activitats organitzades per “Els Molins”.

El president de Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, ha destacat que “vull posar en valor el suport que tant l’Ajuntament com Enercoop brinden a la Fundació des de l’any 2018. Gràcies a aquest conveni, la ciutadania podrà continuar gaudint d’una interessant i creixent programació d’activitats al nostre centre d’educació ambiental. A més, vull destacar que tots els beneficis obtinguts d’aquestes activitats es destinen íntegrament al manteniment i millora de les instal·lacions d’“Els Molins”.

L’alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, ha assenyalat després de la signatura del conveni que “des de l’Ajuntament continuarem impulsant el CEMA “Els Molins” de Crevillent i les activitats que s’hi desenvolupen perquè l’educació mediambiental és una aposta de present i de futur, una cosa fonamental en la lluita contra el canvi climàtic i per al compliment dels ODS que marca l’Agenda 2030”.

Per part seua, Guillermo Belso, president de Grup Enercoop, ha afirmat que “és un dia important per a la Cooperativa Elèctrica i la seua obra social. La cooperativa sempre està en les coses importants de Crevillent i evidentment el CEMA “Els Molins” ho és”. Belso ha afegit que aquest conveni permet continuar treballant en “l’educació mediambiental i en les energies renovables, aspecte en el qual la Cooperativa també pot aportar molt”.

Amb la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament de Crevillent i la Cooperativa Elèctrica aposten per fomentar la protecció i conservació del medi ambient natural amb el suport a les activitats que Fundación Mediterráneo desenvolupa des del CEMA “Els Molins”, així que s’han marcat una sèrie d’activitats conjuntes de divulgació, formació i conservació.

L’ajuntament concedirà una subvenció de 20.000 euros per a les despeses i inversions de les activitats que desenvolupa la Fundació al CEMA “Els Molins”. Per la seua part, la Cooperativa Elèctrica també finançarà aquest projecte de col·laboració amb altres 20.000 €.

Aquest conveni permet desenvolupar un important catàleg d’activitats, entre les quals destaca l’“Observatori d’ocupació per a la lluita contra el canvi climàtic a la província d’Alacant”, destinat a l’anàlisi de la situació de la província en aquest aspecte, a la detecció dels nínxols i possibilitats d’ocupació que es generen i a la formació i capacitació de persones per a mitigar els efectes del canvi climàtic, especialment en el camp de les energies renovables i l’actuació al medi natural.

Aquest Observatori, amb seu a “Els Molins”, és una iniciativa nova i de referència en l’àmbit estatal, atés que ofereix una perspectiva econòmica nova d’una situació negativa: tracta de detectar les necessitats i els nínxols d’ocupació associats al canvi climàtic a la província d’Alacant. El 2020 es va presentar la primera part de l’Observatori, l’estudi “Diagnòstic del canvi climàtic i oportunitats d’ocupació”, que va permetre valorar l’impacte del canvi climàtic en els diferents sectors productius de la província d’Alacant, que posava en relleu les oportunitats d’ocupació derivades de la prevenció i mitigació dels efectes negatius generats per aquest fenomen.

Així mateix, també s’estan realitzant activitats d’educació ambiental dirigides a centres educatius i associacions. Es realitzaran itineraris geològics, biològics, agrícoles o interpretació del paisatge, tallers d’astronomia, processos erosius, vegetació i fauna, hort escolar ecològic, restauració i correcció hidrològica i forestal, energies renovables, meteorologia o restauració etnogràfica i seminaris divulgatius de cap de setmana dirigits al públic en general.

Els beneficis econòmics obtinguts pel Centre CEMA “Els Molins”, derivats de les activitats realitzades objecte del conveni, es destinaran íntegrament al manteniment i suport de les despeses generals del mateix Centre, amb la finalitat que aquest puga realitzar millores de les instal·lacions.

Els Molins

El Centre Educatiu del Medi Ambient “Els Molins” de Fundación Mediterráneo està situat a la muntanya de Crevillent. Inaugurat el 1979, és un centre de referència i un dels primers de les seues característiques que es van obrir a Espanya. A través d’“Els Molins”, Fundación Mediterráneo posa a la disposició de la societat un espai on acostar-se a l’estudi i comprensió del medi ambient des de la seua doble perspectiva: natural i humanitzada.

“Els Molins” és un laboratori on descobrir, un observatori on contemplar, un espai on gaudir, una biblioteca on investigar. El seu edifici bioclimàtic, construït amb criteris de màxim estalvi d’energia, mostra les solucions donades des de l’arquitectura, en relació amb la problemàtica energètica mundial.


Fundación Mediterráneo, el Ayuntamiento de Crevillent y la Cooperativa Eléctrica renuevan el convenio para seguir impulsando “Los Molinos”

  • El Centro de Educación Ambiental crevillentino dispondrá de 40.000 euros para la realización de actividades
  • Las tres instituciones se han mostrado muy satisfechas por el funcionamiento del acuerdo
  • Durante 2021 ha destacado la magnífica acogida de los habitantes de Crevillent a la actividad ‘Domingos en Familia’

Crevillent (23/02/2022).- Fundación Mediterráneo, el Ayuntamiento de Crevillent y Grupo Enercoop, a través de su empresa matriz, la Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, firmaron ayer martes, 22 de febrero, la renovación del convenio de colaboración para la realización conjunta de actividades de divulgación, formación, sensibilización y conservación del medio ambiente en el Centro de Educación Medio Ambiental Los Molinos que la Fundación tiene en Crevillent.

El alcalde, José Manuel Penalva, el presidente de Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, y el presidente de Cooperativa Eléctrica, Guillermo Belso, han firmado este documento, que da continuidad a la colaboración iniciada en 2018 para el impulso del Centro de Medio Ambiente en Los Molinos, propiedad de la Fundación.

Las tres instituciones se han mostrado muy satisfechas por la magnífica acogida que la ciudadanía crevillentina ha tenido con las jornadas “Domingos en familia” que Fundación Mediterráneo organiza mensualmente en Los Molinos. Tanto es así, que se va a ampliar esta iniciativa familiar a dos domingos al mes. Asimismo, también han destacado el incremento de público del resto de la provincia que están asistiendo a las actividades organizadas por Las Molinos.

El presidente de Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, ha destacado que “quiero poner en valor el apoyo que tanto el Ayuntamiento como Enercoop brindan a la Fundación desde el año 2018. Gracias a este convenio, la ciudadanía podrá seguir disfrutando de una interesante y creciente programación de actividades en nuestro centro de educación ambiental. Además, quiero destacar que todos los beneficios obtenidos de estas actividades se destinan íntegramente al mantenimiento y mejora de las instalaciones de Los Molinos”.

El alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, ha señalado tras la firma del convenio que “desde el Ayuntamiento vamos a seguir impulsando el CEMA Los Molinos de Crevillent y las actividades que se desarrollan en él porque la educación medioambiental es una apuesta de presente y de futuro, algo fundamental en la lucha contra el cambio climático y para el cumplimiento de los ODS que marca la Agenda 2030”.

Por su parte, Guillermo Belso, presidente de Grupo Enercoop, ha afirmado que “es un día importante para la Cooperativa Eléctrica y su obra social. La cooperativa siempre está en lo importante de Crevillent y evidentemente el CEMA “Los Molinos” lo es”. Belso ha añadido que este convenio permite seguir trabajando en “la educación medioambiental y en las energías renovables, aspecto en el que la Cooperativa también puede aportar mucho”.

Con la firma de este convenio, el Ayuntamiento de Crevillent y la Cooperativa Eléctrica apuestan por fomentar la protección y conservación del medio ambiente natural apoyando las actividades que Fundación Mediterráneo desarrolla desde el CEMA “Los Molinos”, así que se han marcado una serie de actividades conjuntas de divulgación, formación y conservación.

El ayuntamiento concederá una subvención de 20.000 euros por los gastos e inversiones de las actividades que desarrolla la Fundación en el CEMA “Los Molinos”. Por su parte la Cooperativa Eléctrica también financiará este proyecto de colaboración con otros 20.000 €.

Este convenio permite desarrollar un importante catálogo de actividades, entre las que destaca el “Observatorio de empleo para la lucha contra el cambio climático en la provincia de Alicante”, dirigido al análisis de la situación de la provincia en este aspecto, a la detección de los nichos y posibilidades de empleo que se generan y a la formación y capacitación de personas para mitigar los efectos del cambio climático, especialmente en el campo de las energías renovables y actuación en el medio natural.

Este Observatorio, con sede en “Los Molinos”, es una iniciativa novedosa y de referencia a nivel estatal, dado que ofrece una perspectiva económica novedosa de una situación negativa: trata de detectar las necesidades y nichos de empleo asociados al cambio climático en la provincia de Alicante. En 2020 se presentó la primera parte del Observatorio, el estudio “Diagnóstico del cambio climático y oportunidades de empleo”, que permitió valorar el impacto del cambio climático en los distintos sectores productivos de la provincia de Alicante, poniendo de relieve las oportunidades de empleo derivadas de la prevención y mitigación de los efectos negativos generados por este fenómeno.

Asimismo, también se están realizando actividades de educación ambiental dirigidas a centros educativos y asociaciones. Se realizarán itinerarios geológicos, biológicos, agrícolas o interpretación del paisaje, talleres de astronomía, procesos erosivos, vegetación y fauna, huerto escolar ecológico, restauración y corrección hidrológico forestal, energías renovables, meteorología o restauración etnográfica y seminarios divulgativos de fin de semana dirigidos al público en general.

Los beneficios económicos obtenidos por el Centro CEMA “Los Molinos”, derivados de las actividades realizadas objeto del convenio, se destinarán íntegramente al mantenimiento y soporte de los gastos generales del propio Centro, con la finalidad de que éste pueda realizar mejoras de las instalaciones.

Los Molinos

El Centro Educativo del Medio Ambiente “Los Molinos” de Fundación Mediterráneo está ubicado en la montaña de Crevillent. Inaugurado en 1979, es un centro de referencia y uno de los primeros de sus características que se abrieron en España. A través de Los Molinos, Fundación Mediterráneo pone a disposición de la sociedad un espacio donde acercarse al estudio y comprensión del medio ambiente desde su doble perspectiva: natural y humanizada.

“Los Molinos” es un Laboratorio donde descubrir, un Observatorio donde contemplar, un espacio donde disfrutar, una biblioteca donde investigar. Su edificio bioclimático, construido con criterios de máximo ahorro de energía, muestra las soluciones dadas desde la arquitectura, en relación con la problemática energética mundial.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El Ayuntamiento de Crevillent invierte un total de 13.650 euros en becas durante el curso 2023 – 2024 y el plazo para presentar la documentación es desde hoy 17 de julio hasta el 6 de agosto

• La concejala de Cultura, Mónica San Emeterio, destaca que “con estas ayudas queremos contribuir al fomento de cultura artístico-musical del municipio de Crevillent”. Además, manifiesta que “la mejora de las enseñanzas universitarias y el desarrollo de una educación de calidad son factores básicos dentro de la política educativa y cultural”

17 julio 2024

• Esta actuación, que tendrá una duración aproximadamente de tres semanas, supondrá un coste total de 18.089 euros

• La edil del área, Pilar Mas Mas, ha manifestado que “esta actuación persigue mejorar la visibilidad de las zonas en las que se va a trabajar y con ello la seguridad de las mismas”

16 julio 2024

• En los primeros días de julio, las familias que tenían la oportunidad se trasladaban al Pinet, en carros tirados por mulas y cargados de los enseres para montar las barracas, mientras los demás se marchaban hacia el 18 de julio

16 julio 2024