Enercoop i l’Ajuntament de Crevillent col·laboraran en la creació d’una comunitat energètica local

L’Ajuntament signa un acord amb la companyia elèctrica per a la creació d’instal·lacions d’autoconsum en edificis públics

Crevillent (04/11/2019).- El grup Enercoop de la Cooperativa Elèctrica de Crevillent ha signat un acord de col·laboració amb l’Ajuntament de Crevillent per a la creació d’una comunitat energètica local. Este projecte pioner compta amb el suport de la Generalitat Valenciana i el “Instituto para el Ahorro y Diversificación de la Energía” (IDAE) i pretén consolidar Crevillent com una comunitat energètica local de referència a Europa.

El grup Enercoop ha presentat aquest matí en la seua seu la iniciativa Comptem (Comunitat Per a la Transició Energètica Municipal) mitjançant la qual la companyia elèctrica crevillentina persegueix afrontar amb garanties el repte de la transició energètica des de l’àmbit local. El director general de Enercoop Joaquín Mas ha comentat que l’entitat fomentarà l’autoconsum a través d’instal·lacions fotovoltaiques col·lectives que s’instal·laran tant en edificis públics, comptant amb la col·laboració de l’Ajuntament, com en blocs de comunitats de veïns.

Serà Enercoop qui aporte la inversió i execute els projectes. A canvi de la utilització de les cobertes per a generar energia, els veïns podran reduir de forma considerable la seua factura elèctrica, ha apuntat Mas. “En aquest nou escenari, tots els agents involucrats, incloent la nostra quasi centenària cooperativa elèctrica i als propis municipis, hem d’estar preparats per a evolucionar cap a un nou model energètic just, democràtic, descentralitzat, net, renovable i digital, en el qual el consumidor serà l’indiscutible protagonista”, assegurava en el seu discurs Guillermo Belso, president de la companyia elèctrica.

 

Canvi climàtic

En l’acte, l’alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, ha destacat el nou rol dels ciutadans com a actors directes del mercat energètic. Sota aquesta premissa, ha comunicat que l’Ajuntament i Enercoop han “signat un acord per a impulsar fórmules innovadores que permeten posicionar a Crevillent com una comunitat energètica de referència a Espanya i Europa”. José Manuel Penalva ha ressaltat a més que “la digitalització i la utilització de les energies renovables formen part de les eines per a la lluita contra el canvi climàtic, una lluita que ens compromet a tota la societat i a les administracions públiques, com aquest Ajuntament”.

Per part seua, el director general del IDAE, Joan Groizard, ha apuntat que el “Pla Integrat d’Energia i Clima que defineix la política energètica estatal per a la dècada vinent incideix expressament en la necessitat que el consumidor, de forma individual o col·lectiva, tinga un rol central en el canvi de model energètic, així com el paper que jugaran les comunitats energètiques en aquest context”.

Groizard ha remarcat que “encara que és necessari adaptar la normativa al nou marc europeu, estem veient iniciatives com el projecte Comptem que s’avancen i comencen a aprofitar des de ja el potencial que ofereix la participació ciutadana en l’àmbit energètic”. El director del IDAE ha recordat també que “la recent normativa d’autoconsum permet ja l’autoconsum col·lectiu, la qual cosa possibilita a comunitats de veïns o altres grups de consumidors compartir instal·lacions de generació”.

Finalment, el conseller d’Economia Sostenible, Rafael Climent, ha expressat que “sense un canvi urgent del nostre model energètic és impossible guanyar la carrera al canvi climàtic però aquesta transició energètica ha d’anar més enllà. Ha de ser una transició cap a un model sostenible però també a un nou model més just, més participatiu i més democràtic, en el qual els ciutadans i ciutadanes adquirisquen un paper protagonista”.

Al seu torn, Climent ha comunicat que ”les comunitats energètiques són un element clau en la transició energètica, ja que a diferència de les empreses tradicionals del sector elèctric, persegueixen finalitats no solament econòmiques, sinó també pretenen fomentar la participació ciutadana, la utilització de les cadenes de subministrament locals i brindar oportunitats d’ocupació local, motivat pels objectius de millora ambiental i mantenint el valor de la generació de l’energia dins de la població local”.

 

App per al consumidor

Joaquín Mas ha presentat una aplicació de telefonia mòbil pensada perquè el consumidor estiga informat al detall del seu consum i la seua factura. Aquesta app permetrà i recomanarà a l’usuari canviar d’oferta tarifària segons les seues necessitats. També li possibilitarà conéixer l’estructura de la seua factura, és a dir, a què van destinats els diferents conceptes d’aquesta.

L’aplicació posarà a la disposició del consumidor un assessor personal per a optimitzar la potència contractada i triar la tarifa més adequada, “la qual cosa es traduirà en estalvis econòmics interessants per al consumidor”, apunta Joaquín Mas. Aquest recurs tindrà altres funcionalitats com reservar cita per a ser atés personalment, configurar alertes sobre consum, notificar avaries o consultar l’històric de factures.

 

Panells informatius

Comptem durà a terme la instal·lació de panells informatius digitals en espais exteriors i edificis de gran afluència. Aquest sistema públic d’informació energètica “persegueix introduir la variable divulgativa i cultural com un element més de la idiosincràsia del municipi, de tal manera que estiga present en la presa de decisions dels seus habitants i que aquests puguen decidir com i quan consumeixen energia”, assenyala el president de Enercoop, Guillermo Belso. Les pantalles oferiran informació sobre el consum d’energia diari, setmanal i mensual, els pics d’utilització màxima o mínima, la distribució per sectors econòmics o la quantitat produïda a partir de fonts renovables en les instal·lacions fotovoltaiques de la pròpia localitat.

 

Congrés nacional

El president de Enercoop va anunciar durant l’esdeveniment la celebració a Crevillent del I Congrés Nacional de Comunitats Energètiques en 2020. La iniciativa comptarà amb el suport de l’Ajuntament, la Generalitat Valenciana i el IDAE, i mobilitzarà als principals experts del sector per a fomentar -va apuntar Guillermo Belso- «que les comunitats energètiques es convertisquen en una realitat. Aquest esdeveniment situarà a Enercoop i a Crevillent com a pol destacat en el principi de democratització de l’energia”.

 

Enercoop y el Ayuntamiento de Crevillent colaborarán en la creación de una comunidad energética local

El Ayuntamiento firma un acuerdo con la compañía eléctrica para la creación de instalaciones de autoconsumo en edificios públicos

Crevillent (04/11/2019).- El grupo Enercoop de la Cooperativa Eléctrica de Crevillent ha firmado un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Crevillent para la creación de una comunidad energética local. Este proyecto pionero cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana y el Instituto para el Ahorro y Diversificación de la Energía (IDAE) y pretende consolidar Crevillent como una comunidad energética local de referencia en Europa.

El grupo Enercoop ha presentado esta mañana en su sede la iniciativa “Comptem (Comunidad Para la Transición Energética Municipal) mediante la que la compañía eléctrica crevillentina persigue afrontar con garantías el reto de la transición energética desde el ámbito local. El director general de Enercoop Joaquín Mas ha comentado que la entidad fomentará el autoconsumo a través de instalaciones fotovoltaicas colectivas que se instalarán tanto en edificios públicos, contando con la colaboración del Ayuntamiento, como en bloques de comunidades de vecinos.

Será Enercoop quien aporte la inversión y ejecute los proyectos. A cambio de la utilización de las cubiertas para generar energía, los vecinos podrán reducir de forma considerable su factura eléctrica, ha apuntado Mas. “En este nuevo escenario, todos los agentes involucrados, incluyendo a nuestra casi centenaria cooperativa eléctrica y a los propios municipios, debemos estar preparados para evolucionar hacia un nuevo modelo energético justo, democrático, descentralizado, limpio, renovable y digital, en el que el consumidor será el indiscutible protagonista”, aseguraba en su discurso Guillermo Belso, presidente de la compañía eléctrica.

 

Cambio climático

En el acto, el alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, ha destacado el nuevo rol de los ciudadanos como actores directos del mercado energético. Bajo esta premisa, ha comunicado que el Ayuntamiento y Enercoop han “firmado un acuerdo para impulsar fórmulas vanguardistas que permitan posicionar a Crevillent como una comunidad energética de referencia en España y Europa”. José Manuel Penalva ha resaltado además que “la digitalización y la utilización de las energías renovables forman parte de las herramientas para la lucha contra el cambio climático, una lucha que nos compromete a toda la sociedad y a las administraciones públicas, como este Ayuntamiento”.

Por su parte, el director general del IDAE, Joan Groizard, ha apuntado que el “Plan Integrado de Energía y Clima que define la política energética estatal para la próxima década incide expresamente en la necesidad de que el consumidor, de forma individual o colectiva, tenga un rol central en el cambio de modelo energético, así como el papel que jugarán las comunidades energéticas en este contexto”.

Groizard ha remarcado que “aunque todavía es necesario adaptar la normativa al nuevo marco europeo, estamos viendo iniciativas como el proyecto Comptem que se adelantan y empiezan a aprovechar desde ya el potencial que ofrece la participación ciudadana en el ámbito energético”. El director del IDAE ha recordado también que “la reciente nueva normativa de autoconsumo permite ya el autoconsumo colectivo, lo cual posibilita a comunidades de vecinos u otros grupos de consumidores compartir instalaciones de generación”.

Por último, el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, ha expresado que “sin un cambio urgente de nuestro modelo energético es imposible ganar la carrera al cambio climático pero esta transición energética debe de ir más allá. Ha de ser una transición hacia un modelo sostenible pero también a un nuevo modelo más justo, más participativo y más democrático, en el que los ciudadanos y ciudadanas adquieran un papel protagonista”.

A su vez, Climent ha comunicado que ”las comunidades energéticas son un elemento clave en la transición energética, ya que a diferencia de las empresas tradicionales del sector eléctrico, persiguen fines no sólo económicos, sino también pretenden fomentar la participación ciudadana, la utilización de las cadenas de suministro locales y brindar oportunidades de empleo local, motivado por los objetivos de mejora ambiental y manteniendo el valor de la generación de la energía dentro de la población local”.

 

App para el consumidor

Joaquín Mas ha presentado una aplicación de telefonía móvil pensada para que el consumidor esté informado al detalle de su consumo y su factura. Esta app permitirá y recomendará al usuario cambiar de oferta tarifaria según sus necesidades. También le posibilitará conocer la estructura de su factura, es decir, a qué van destinados los diferentes conceptos de la misma.

La aplicación pondrá a disposición del consumidor un asesor personal para optimizar la potencia contratada y elegir la tarifa más adecuada, “lo que se traducirá en ahorros económicos interesantes para el consumidor”, apunta Joaquín Mas. Este recurso tendrá otras funcionalidades como reservar cita para ser atendido personalmente, configurar alertas sobre consumo, notificar averías o consultar el histórico de facturas.

 

Paneles informativos

Comptem llevará a cabo la instalación de paneles informativos digitales en espacios exteriores y edificios de gran afluencia. Este sistema público de información energética “persigue introducir la variable divulgativa y cultural como un elemento más de la idiosincrasia del municipio, de tal modo que esté presente en la toma de decisiones de sus habitantes y que estos puedan decidir cómo y cuándo consumen energía”, señala el presidente de Enercoop, Guillermo Belso. Las pantallas ofrecerán información sobre el consumo de energía diario, semanal y mensual, los picos de utilización máxima o mínima, la distribución por sectores económicos o la cantidad producida a partir de fuentes renovables en las instalaciones fotovoltaicas de la propia localidad.

 

Congreso nacional

El presidente de Enercoop anunció durante el evento la celebración en Crevillent del I Congreso Nacional de Comunidades Energéticas en 2020. La iniciativa contará con el apoyo del Ayuntamiento, la Generalitat Valenciana y el IDAE, y movilizará a los principales expertos del sector “para fomentar -apuntó Guillermo Belso-, que las comunidades energéticas se conviertan en una realidad. Este evento situará a Enercoop y a Crevillent como polo destacado en el principio de democratización de la energía”.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El concurso, organizado también por la Asociación de Creadores de Crevillent, se llevará a cabo el próximo sábado 20 de julio en horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en la Plaza de la Comunidad Valenciana

• La concejala del área, Mónica San Emeterio, manifiesta que “es un evento creativo y emocionante, destinado a reunir a personas de todas las edades apasionadas por el arte y la naturaleza. En este día especial, celebraremos la belleza del entorno al aire libre y fomentamos la expresión artística en un ambiente inspirador”

12 julio 2024

• Durante el mes de julio y primeros días de agosto tienen lugar los actos de presentación de los capitanes y bellezas de las doce comparsas de Moros y Cristianos de la localidad, donde el Archivo conserva una importante documentación con más de 400 programas de fiestas y actos

11 julio 2024

• Esta iniciativa, orientada a niños y niñas de 4 a 12 años, se llevará a cabo del 2 al 6 de septiembre con un horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en el Centre Jove “Juan Antonio Cebrián”

• El concejal de Igualdad, Paco Verdú Ros, ha destacado que “la idea de esta escuela de verano que abarca la primera semana de septiembre tiene como objetivo facilitar la conciliación de padres y madres de la localidad, ya que tenemos en cuenta que durante los primeros días del mes de septiembre es cuando muchos padres y madres vuelven a sus trabajos y, en cambio, sus hijos e hijas se incorporan a las clases más tarde”

11 julio 2024