Els dies 6 d’abril i 10 d’octubre de 2023 seran festius locals a Crevillent

  • Entre altres assumptes, el Ple de l’Ajuntament de Crevillent ha aprovat la modificació de l’ordenança per a simplificar i agilitar els tràmits en la bonificació de l’IBI per a immobles que instal·len plaques solars i l’ampliació del Pla d’Actuació Municipal Enfront del Risc Sísmic de Crevillent

Crevillent (31/10/2022).- Hui, dilluns 31 d’octubre, la Corporació Municipal ha celebrat el ple ordinari de fi de mes, on un dels punts tractats ha sigut la designació dels dos dies de Festes Locals que corresponen al municipi a l’efecte d’elaborar el Calendari Laboral de Festes que ha de regir l’any 2023.

En relació a aquest assumpte, s’ha aprovat, amb els vots favorables dels grups polítics municipals de Compromís per Crevillent, PSOE, L’Esquerra i Ciutadans i amb l’abstenció de Vox i PP, establir dijous, 6 d’abril de 2023 (Dijous Sant), i dimarts, 10 d’Octubre de 2023 (Festes Patronals), com els dies Festius Locals. Aquest últim donant suport a la proposta realitzada per l’Associació de Moros i Cristians Sant Francesc d’Assís.

Un altre dels punts aprovats, ha sigut la delegació a SUMA de les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial constituït en el Subsol, Sòl o Vol de les vies públiques municipals. La qual ha sigut aprovada per unanimitat i arriba després del vistiplau en el ple anterior de la modificació de l’ordenança.

D’altra banda, s’ha donat llum verda a la modificació de l’ordenança de l’IBI per a simplificar i agilitar els tràmits, tant en l’apartat de bonificacions per a immobles de la Generalitat Valenciana o ens públics que estan llogats amb finalitats socials, com a l’hora de fer efectives les bonificacions del 30% de la quota de l’IBI per als immobles que instal·len plaques solars. Finalment, s’estableix en l’ordenança un termini de 2 mesos per a comunicar qualsevol variació de dades físiques, econòmics i jurídics a Cadastre. Aquest punt ha sigut aprovat per unanimitat.

S’ha aprovat també una modificació pressupostària de 475.000 €, on dels 180.000€ destinats al Parc Nou el 55,5% va destinat fer front a la revisió de preus sol·licitada per l’empresa adjudicatària de les obres del parc municipal, sol·licitada sobre la base d’RD a conseqüència de la pujada preus dels materials. A més amb aquest import es realitzaran actuacions complementàries per a millorar el mateix. D’altra banda, es destinarà per a la reparació de sanejament 5.000 €, per a la reparació de la xarxa d’aigua de titularitat pública 15.000 €, per a la compra d’aigua del Taibilla 70.000 €, per a l’eliminació de residus 15.000 €, per a inversions en xarxa de clavegueram 30.000 €, i per al tractament planta d’Elx 160.000 €, tot això com a càrrec a Romanent de Tresoreria Despeses Generals.

També s’ha aprovat una modificació de la Plantilla de Personal per a l’exercici de 2022. Per a això es realitza una revisió de la RPT que afecta 62 funcionaris, l’objectiu dels quals és l’equilibri salarial eliminant variacions en el sou per exercir un mateix lloc de treball. Aquest punt afecta a auxiliars administratiu i de gestió, així com a conserges i personal d’oficis. Cal ressaltar que com a marca la llei s’ha negociat amb els sindicats i es compta amb un suport unànime.

Així mateix, es dona llum verda a la creació de la comissió tècnica de valoració i seguiment de les prestacions econòmiques i la comissió d’Intervenció, així com la composició i funcionament d’ambdues, amb l’única abstenció de VOX.

Un altre punt aprovat ha sigut l’ampliació del Pla d’Actuació Municipal Enfront del Risc Sísmic de Crevillent per a incorporar més elements. Un dels més importants és realitzar una valoració més en profunditat dels edificis i els danys que pogueren produir-se. L’alcalde, José Manuel Penalva, diu que “aquest pla complementa al d’incendis i el d’inundacions, a més, encara que no siguen obligatoris, caldria fer algun més i en un futur a més s’hauria de disposar de senyals, simulacres, formacions, xarrades i altres mesures”. L’alcalde també ha puntualitzat que des del canvi de govern es realitza un pla d’emergència per cada esdeveniment que s’organitza en el municipi.

Per a atendre les despeses de cara a cap d’any per esgotar el crèdit en la temporada de festes, com es fa tots els anys en l’últim trimestre, s’apuraven dos expedients de modificació de Crèdits. Un és l’expedient de Modificació de Crèdits MP58-SC-CE, en la modalitat de Suplements de Crèdits i Crèdits Extraordinaris finançats amb Romanent de Tresoreria. El valor ascendeix als 76.500 €. L’altre és l’Expedient de Modificació de Crèdits MP59-SC, en la modalitat de Suplements de Crèdit finançat amb Baixes per Anul·lacions. La quantitat suma un total de 70.050 €.

En l’apartat de mocions dels grups polítics s’ha rebutjat la moció del PP per a modificar els pressupostos generals de l’estat 2023. En la votació Compromís, l’Esquerra i PSOE han votat que no, enfront del sí de PP, VOX i Ciutadans.

D’altra banda, s’ha aprovat la moció presentada pels grups municipals PSOE, Compromís i l’Esquerra per a la creació del Districte Hipotecari d’àmbit territorial de Crevillent i la posada en funcionament d’un Registre de la Propietat i una Oficina Liquidadora. La moció tira avant amb els vots de Compromís, PSOE, l’Esquerra, ciutadans i PP, tan sols Vox s’ha abstingut.

 

Los días 6 de abril y 10 de octubre de 2023 serán festivos locales en Crevillent

  • Entre otros asuntos, el Pleno del Ayuntamiento de Crevillent ha aprobado la modificación de la ordenanza para simplificar y agilizar los trámites en la bonificación del IBI para inmuebles que instalen placas solares y la ampliación del Plan de Actuación Municipal Frente al Riesgo Sísmico de Crevillent

Crevillent (31/10/2022).- Hoy, lunes 31 de octubre, la Corporación Municipal ha celebrado el pleno ordinario de fin de mes, donde uno de los puntos tratados ha sido la designación de los dos días de Fiestas Locales que corresponden al municipio a los efectos de elaborar el Calendario Laboral de Fiestas que ha de regir en el año 2023.

En relación a este asunto, se ha aprobado, con los votos favorables de los grupos políticos municipales de Compromís per Crevillent, PSOE, L’Esquerra y Ciudadanos y con la abstención de Vox y PP, establecer jueves, 6 de abril de 2023 (Jueves Santo), y martes, 10 de Octubre de 2023 (Fiestas Patronales), como los días Festivos Locales. Este último apoyando la propuesta realizada por la Asociación de Moros y Cristianos San Francisco de Asís.

Otro de los puntos aprobados, ha sido la delegación a SUMA de las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial constituido en el Subsuelo, Suelo o Vuelo de las vías públicas municipales. La cual ha sido aprobada por unanimidad y llega tras el visto bueno en el pleno anterior de la modificación de la ordenanza.

Por otra parte, se ha dado luz verde a la modificación de la ordenanza del IBI para simplificar y agilizar los trámites, tanto en el apartado de bonificaciones para inmuebles de la Generalitat Valenciana o entes públicos que están alquilados con fines sociales, como a la hora de hacer efectivas las bonificaciones del 30% de la cuota del IBI para los inmuebles que instalen placas solares. Por último, se establece en la ordenanza un plazo de 2 meses para comunicar cualquier variación de datos físicos, económicos y jurídicos a Catastro. Este punto ha sido aprobado por unanimidad.

Se ha aprobado también una modificación presupuestaria de 475.000 €, donde de los 180.000€ destinados al Parc Nou el 55,5% va destinado hacer frente a la revisión de precios solicitada por la empresa adjudicataria de las obras del parque municipal, solicitada en base a R.D. a consecuencia de la subida precios de los materiales. Además con este importe se van a realizar actuaciones complementarias para mejorar el mismo. Por otra parte, se destinará para la reparación de saneamiento 5.000 €, para la reparación de la red de agua de titularidad pública 15.000 €, para la compra de agua del Taibilla 70.000 €, para la eliminación de residuos 15.000 €, para inversiones en red de alcantarillado 30.000 €, y para el tratamiento planta de Elche 160.000 €, todo ello como cargo a Remanente de Tesorería Gastos Generales.

También se ha aprobado una modificación de la Plantilla de Personal para el ejercicio de 2022. Para ello se realiza una revisión de la RPT que afecta a 62 funcionarios, cuyo objetivo es el equilibrio salarial eliminando variaciones en el sueldo por desempeñar un mismo puesto de trabajo. Este punto afecta a auxiliares administrativo y de gestión, así como a conserjes y personal de oficios. Cabe resaltar que como marca la ley se ha negociado con los sindicatos y se cuenta con un apoyo unánime.

Asimismo, se da luz verde a la creación de la comisión técnica de valoración y seguimiento de las prestaciones económicas y la comisión de Intervención, así como la composición y funcionamiento de ambas, con la única abstención de VOX.

Otro punto aprobado ha sido la ampliación del Plan de Actuación Municipal Frente al Riesgo Sísmico de Crevillent para incorporar más elementos. Uno de los más importantes es realizar una valoración más en profundidad de los edificios y los daños que pudieran producirse. El alcalde, José Manuel Penalva, dice que “este plan complementa al de incendios y el de inundaciones, además, aunque no sean obligatorios, habría que hacer alguno más y en un futuro además se debería disponer de señales, simulacros, formaciones, charlas y otras medidas”. El alcalde también ha puntualizado que desde el cambio de gobierno se realiza un plan de emergencia por cada evento que se organiza en el municipio.

Para atender a los gastos de cara a fin de año por agotar el crédito en la temporada de fiestas, como se hace todos los años en el último trimestre, se apuraban dos expedientes de modificación de Créditos. Uno es el expediente de Modificación de Créditos MP58-SC-CE, en la modalidad de Suplementos de Créditos y Créditos Extraordinarios financiados con Remanente de Tesorería. El valor asciende a los 76.500 €. El otro es el Expediente de Modificación de Créditos MP59-SC, en la modalidad de Suplementos de Crédito financiado con Bajas por Anulaciones. La cantidad suma un total de 70.050 €.

En el apartado de mociones de los grupos políticos se ha rechazado la moción del PP para modificar los presupuestos generales del estado 2023. En la votación Compromís, l’Esquerra y PSOE han votado que no, frente al sí de PP, VOX y Ciudadanos.

Por otra parte, se ha aprobado la moción presentada por los grupos municipales PSOE, Compromís y l’Esquerra para la creación del Distrito Hipotecario de ámbito territorial de Crevillent y la puesta en funcionamiento de un Registro de la Propiedad y una Oficina Liquidadora. La moción sale adelante con los votos de Compromís, PSOE, l’Esquerra, ciudadanos y PP, tan solo Vox se ha abstenido.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El concurso, organizado también por la Asociación de Creadores de Crevillent, se llevará a cabo el próximo sábado 20 de julio en horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en la Plaza de la Comunidad Valenciana

• La concejala del área, Mónica San Emeterio, manifiesta que “es un evento creativo y emocionante, destinado a reunir a personas de todas las edades apasionadas por el arte y la naturaleza. En este día especial, celebraremos la belleza del entorno al aire libre y fomentamos la expresión artística en un ambiente inspirador”

12 julio 2024

• Durante el mes de julio y primeros días de agosto tienen lugar los actos de presentación de los capitanes y bellezas de las doce comparsas de Moros y Cristianos de la localidad, donde el Archivo conserva una importante documentación con más de 400 programas de fiestas y actos

11 julio 2024

• Esta iniciativa, orientada a niños y niñas de 4 a 12 años, se llevará a cabo del 2 al 6 de septiembre con un horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en el Centre Jove “Juan Antonio Cebrián”

• El concejal de Igualdad, Paco Verdú Ros, ha destacado que “la idea de esta escuela de verano que abarca la primera semana de septiembre tiene como objetivo facilitar la conciliación de padres y madres de la localidad, ya que tenemos en cuenta que durante los primeros días del mes de septiembre es cuando muchos padres y madres vuelven a sus trabajos y, en cambio, sus hijos e hijas se incorporan a las clases más tarde”

11 julio 2024