Servicio de promoción de la autonomía

Aquest servei pretén afavorir l’autonomia de les persones al llarg del seu cicle vital i de les unitats familiars que concórreguen situacions de vulnerabilitat, potenciant les capacitats i recuperant les habilitats perdudes procurant mantindre’s en el seu entorn social. Desenvoluparà la prevenció, el diagnòstic i la intervenció en situacions de diversitat funcional o discapacitat, dependència o vulnerabilitat, fomentant les relacions convivencials durant tot el cicle vital de les persones.

Prestacions dels Serveis de promoció de l’autonomia

• Prevenció i promoció de l’autonomia

• Atenció professional domiciliària i programa de suport a domicili

• Suport a les persones cuidadores

• Orientació individual, familiar o de la unitat de convivència.

• Mediació familiar.

• Prestacions econòmiques vinculades al servei

• Prestacions econòmiques per a cures en l’entorn familiar

• Prestacions econòmiques d’assistència personal

• Prestacions tecnològiques de millora de la vida independent

Programes:

Atenció i valoració de les persones en situació de dependència. Aquest programa atén les sol·licituds d’accés a les prestacions a les quals tinguera dret en funció de la llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i adequar-les al *SPVSS, facilitant el manteniment de la persona en el seu entorn social i comunitari

Promoció de la vida independent. Promocionar la vida independent i l’autonomia de les persones que per les seues circumstàncies socials requerisquen de suports, així com parar atenció a les persones que presenten pèrdues de funcionalitat i dificultats per a realitzar les AVD, bé siga per motius físics, sensorials, psíquics o mentals, o concurrents, amb la finalitat de reduir les seues conseqüències o els efectes negatius sobre la persona, la seua qualitat de vida i la del seu entorn familiar i social. Es desenvolupa en el domicili de la persona i en el seu entorn comunitari. Acompanyament a les famílies i a les persones cuidadores. El programa afavorirà el suport a les persones cuidadores i a les seues famílies en els processos d’atenció a les persones en situació de dependència.

Millora de l’autonomia personal a través de suports personals i domiciliaris. El programa comprén les actuacions dirigides a la promoció de l’autonomia personal, buscant la millora i manteniment de la mateixa en el major grau possible.

Este servicio pretende favorecer la autonomía de las personas a lo largo de su ciclo vital y de las unidades familiares que concurran situaciones de vulnerabilidad, potenciando las capacidades y recuperando las habilidades perdidas procurando mantenerse en su entorno social. Desarrollará la prevención, el diagnóstico y la intervención en situaciones de diversidad funcional o discapacidad, dependencia o vulnerabilidad, fomentando las relaciones convivenciales durante todo el ciclo vital de las personas.

Prestaciones de los Servicios de promoción de la autonomía

 • Prevención y promoción de la autonomía
 • Atención profesional domiciliaria y programa de apoyo a domicilio
 • Apoyo a las personas cuidadoras
 • Orientación individual, familiar o de la unidad de convivencia.
 • Mediación familiar.
 • Prestaciones económicas vinculadas al servicio
 • Prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar
 • Prestaciones económicas de asistencia personal
 • Prestaciones tecnológicas de mejora de la vida independiente

Programas:

 

 • Atención y valoración de las personas en situación de dependencia. Este programa atiende las solicitudes de acceso a las prestaciones a las que tuviera derecho en función de la ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y adecuarlas al SPVSS, facilitando el mantenimiento de la persona en su entorno social y comunitario
 • Promoción de la vida independiente. Promocionar la vida independiente y la autonomía de las personas que por sus circunstancias sociales requieran de apoyos, así como prestar atención a las personas que presentan pérdidas de funcionalidad y dificultades para realizar las AVD, bien sea por motivos físicos, sensoriales, psíquicos o mentales, o concurrentes, con el fin de reducir sus consecuencias o los efectos negativos sobre la persona, su calidad de vida y la de su entorno familiar y social. Se desarrolla en el domicilio de la persona y en su entorno comunitario. Acompañamiento a las familias y a las personas cuidadoras. El programa favorecerá el apoyo a las personas cuidadoras y a sus familias en los procesos de atención a las personas en situación de dependencia.
 • Mejora de la autonomía personal a través de soportes personales y domiciliarios. El programa comprende las actuaciones dirigidas a la promoción de la autonomía personal, buscando la mejora y mantenimiento de la misma en el mayor grado posible.