Servicio de prevención e intervención con familias

La funció bàsica d’aquest servei és la prevenció, detecció i avaluació de les situacions de vulnerabilitat i risc, així com el disseny i implementació d’estratègies d’intervenció de caràcter individual, en la unitat familiar o de convivència, amb xiquets, xiquetes i adolescents, persones majors o altres persones necessitades d’especial protecció o ajuda en el seu projecte de vida. Tot això amb els objectius de normalització vital i afrontament de la discriminació mitjançant l’apoderament personal i el suport a la gestió de la vida quotidiana i social, així com dotar d’instruments per a l’exercici de la funció parental i facilitar la seua inclusió social.

Prestacions

• Prevenció i detecció de situacions vulnerables

• Orientació individual, familiar o de la unitat de convivència

• Intervenció familiar o de la unitat de convivència en conflicte convivencial

• Mediació familiar

• Suport a la mediació judicial

• Atenció psicosocial i socioeducativa

• Atenció a l’acolliment en la infància i l’adolescència

• Prestacions econòmiques per acolliment familiar

• Protecció i acompanyament davant situacions de maltractament

• Declaració de risc i sol·licitud de situació de desemparament de les persones que ho requerisquen.

Programes.

Detecció de situacions de risc o desprotecció i intervenció familiar. EL Programa és l’instrument de detecció i avaluació de les situacions de vulnerabilitat, discriminació, risc o desprotecció i prescrivint la corresponent intervenció. A més, detectarà les situacions de violència de gènere i masclista, derivant i coordinant la intervenció amb el Servei de Violència de gènere i masclista i assumir les seues derivacions.

Suport i seguiment de l’acolliment familiar en la localitat. El programa és l’instrument que detecta i participa en la formació i selecció de les famílies d’acolliment de la localitat, al mateix temps que realitzarà el seguiment de les famílies d’origen i de les extenses, garantint el benestar de la persona menor d’edat i facilitant el manteniment de la mesura de protecció.

La función básica de este servicio es la prevención, detección y evaluación de las situaciones de vulnerabilidad y riesgo, así como el diseño e implementación de estrategias de intervención de carácter individual, en la unidad familiar o de convivencia, con niños, niñas y adolescentes, personas mayores u otras personas necesitadas de especial protección o ayuda en su proyecto de vida. Todo ello con los objetivos de normalización vital y afrontamiento de la discriminación mediante el empoderamiento personal y el apoyo a la gestión de la vida cotidiana y social, así como dotar de instrumentos para el ejercicio de la función parental y facilitar su inclusión social.

Prestaciones

 • Prevención y detección de situaciones vulnerables
 • Orientación individual, familiar o de la unidad de convivencia
 • Intervención familiar o de la unidad de convivencia en conflicto convivencial
 • Mediación familiar
 • Apoyo a la mediación judicial
 • Atención psicosocial y socioeducativa
 • Atención al acogimiento en la infancia y la adolescencia
 • Prestaciones económicas por acogimiento familiar
 • Protección y acompañamiento ante situaciones de maltrato
 • Declaración de riesgo y solicitud de situación de desamparo de las personas que lo requieran.

 

 

Programas.

 • Detección de situaciones de riesgo o desprotección e intervención familiar. EL programa es el instrumento de detección y evaluación de las situaciones de vulnerabilidad, discriminación, riesgo o desprotección y prescribiendo la correspondiente intervención. Además, detectará las situaciones de violencia de género y machista, derivando y coordinando la intervención con el Servicio de Violencia de género y machista y asumir sus derivaciones.
 • Soporte y seguimiento del acogimiento familiar en la localidad. El programa es el instrumento que detecta y participa en la formación y selección de las familias de acogida de la localidad, al tiempo que realizará el seguimiento de las familias de origen y de las extensas, garantizando el bienestar de la persona menor de edad y facilitando el mantenimiento de la medida de protección.