Servicio de inclusión social

Prevenció, diagnòstic, intervenció i seguiment per a la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones, famílies o unitats de convivència en situació de vulnerabilitat, facilitant, en tot cas, la seua inclusió social i realitzant un acompanyament personal orientat a aconseguir la plena i efectiva participació en la societat i la millora de la seua qualitat de vida, a través de, al seu torn, la millora de la seua situació social, laboral, sanitària, educativa, residencial i cultural. Lluita contra la bretxa digital i assegurament de la igualtat d’oportunitats en l’accés a les noves tecnologies de la informació i la comunicació dirigides a les persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat o discriminació. Coordinació amb les entitats del tercer sector que en el seu territori implementen itineraris d’inclusió social per a fer un treball en xarxa que afavorisca les sinergies en els processos d’inclusió.

Prestacions

• Orientació individual, familiar o unitat de convivència

• Intervenció familiar o de la unitat de convivència

• Mediació familiar.

• Suport a la mediació judicial

• Suport a la inclusió social.

• Garantia d’ingressos bàsics.

Programes:

Renda valenciana d’inclusió. El programa proporcionarà l’adequada informació, orientació i assessorament sobre drets a prestacions del *SPVSS i d’altres sistemes de protecció social. En particular, sobre l’accés a les prestacions econòmiques de la Renda valenciana d’Inclusió. Igualment, efectuarà la corresponent valoració i prescripció. Gestionarà les prestacions i planificarà les intervencions corresponents a l’itinerari d’inclusió a elles vinculades a elles.

Programa de prescripció d’itineraris per a la inclusió social. El programa intervé socialment amb les persones que viuen una situació de vulnerabilitat per a aconseguir la seua inclusió, proporcionant el suport i l’acompanyament adequat a cada persona usuària efectuant les prescripcions oportunes a cada cas.

Prevención, diagnóstico, intervención y seguimiento para la cobertura de las necesidades básicas de las personas, familias o unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad, facilitando, en todo caso, su inclusión social y realizando un acompañamiento personal orientado a conseguir la plena y efectiva participación en la sociedad y la mejora de su calidad de vida, a través de, a su vez, la mejora de su situación social, laboral, sanitaria, educativa, habitacional y cultural. Lucha contra la brecha digital y aseguramiento de la igualdad de oportunidades en el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación dirigidas a las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad o discriminación. Coordinación con las entidades del tercer sector que en su territorio implementen itinerarios de inclusión social para realizar un trabajo en red que favorezca las sinergias en los procesos de inclusión.

 

Prestaciones

  • Orientación individual, familiar o unidad de convivencia
  • Intervención familiar o de la unidad de convivencia
  • Mediación familiar.
  • Apoyo a la mediación judicial
  • Apoyo a la inclusión social.
  • Garantía de ingresos básicos.

Programas:

  • Renta valenciana de inclusión. El programa proporcionará la adecuada información, orientación y asesoramiento sobre derechos a prestaciones del SPVSS y de otros sistemas de protección social. En particular, sobre el acceso a las prestaciones económicas de la Renta valenciana de Inclusión. Igualmente, efectuará la correspondiente valoración y prescripción. Gestionará las prestaciones y planificará las intervenciones correspondientes al itinerario de inclusión a ellas vinculadas a ellas.
  • Programa de prescripción de itinerarios para la inclusión social. El programa interviene socialmente con las personas que viven una situación de vulnerabilidad para conseguir su inclusión, proporcionando el soporte y el acompañamiento adecuado a cada persona usuaria efectuando las prescripciones oportunas a cada caso.