Servicio de asesoría técnica específica

El servei d’assessoria tècnica específica es configura com un servei transversal i polivalent que actua en coordinació amb l’equip d’intervenció social, en funció de les necessitats detectades, i amb els serveis estructurals de l’atenció primària específica de competència de les entitats locals, a requeriment d’aquest mateix Equip.

El servei atén també les persones usuàries que puguen necessitar de la seua intervenció, complementant, en cas necessari, les actuacions d’informació i assessorament de l’Equip d’Intervenció Social en l’àmbit jurídic.

El servei desenvoluparà les funcions descrites d’acord amb el que es disposa en el Decret 38/2020, de 20 de març, de coordinació i finançament de l’atenció primària de serveis socials.

Prestacions

Aquest servei proveirà, a més, les següents prestacions del catàleg:

• Informació i assessorament jurídic a les persones usuàries

• Informació, assessorament i tramitació jurídica a l’Equip d’Atenció Primària

• Suport a la mediació judicial.

• Protecció jurídica i social.

• Mediació familiar i comunitària

Programes

• Programa d’atenció a nivell jurídic a la ciutadania. Conjunt d’actuacions destinades a complementar la informació i l’assessorament prestats per l’equip d’intervenció social a nivell jurídic.

• Programa assessorament i, acompanyament jurídic a professionals de l’atenció primària. Conjunt d’actuacions destinades a prestar assessorament jurídic a les persones professionals dels serveis socials d’atenció primària a nivell jurídic.

El servicio de asesoría técnica específica se configura como un servicio transversal y polivalente que actúa en coordinación con el equipo de intervención social, en función de las necesidades detectadas, y con los servicios estructurales de la atención primaria específica de competencia de las entidades locales, a requerimiento de este mismo Equipo.

El servicio atiende también a las personas usuarias que puedan necesitar de su intervención, complementando, en caso necesario, las actuaciones de información y asesoramiento del Equipo de Intervención Social en el ámbito jurídico.

El servicio desarrollará las funciones descritas de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 38/2020, de 20 de marzo, de coordinación y financiación de la atención primaria de servicios sociales.

 

Prestaciones

Este servicio proveerá, además, las siguientes prestaciones del catálogo:

  • Información y asesoramiento jurídico a las personas usuarias
  • Información, asesoramiento y tramitación jurídica al Equipo de Atención Primaria
  • Apoyo a la mediación judicial.
  • Protección jurídica y social.
  • Mediación familiar y comunitaria

Programas

  • Programa de atención a nivel jurídico a la ciudadanía. Conjunto de actuaciones destinadas a complementar la información y el asesoramiento prestados por el equipo de intervención social a nivel jurídico.
  • Programa asesoramiento y, acompañamiento jurídico a profesionales de la atención primaria. Conjunto de actuaciones destinadas a prestar asesoramiento jurídico a las personas profesionales de los servicios sociales de atención primaria a nivel jurídico.
  • Programa de atención especializada a personas migrantes El programa ofrece información, mediación, asesoramiento, orientación y atención especializada sobre los recursos disponibles para las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional.