Servicio de acogida y atención ante situaciones de necesidad social

Servei que es constitueix com a eix vertebrador i pilar fonamental sobre el qual s’assenten la resta dels serveis d’atenció primària bàsica, encarregat de l’acolliment i atenció a situacions de necessitat social. Desenvolupa les tasques de recepció, atenció i primer diagnòstic en les situacions de necessitats personals, familiars i grupals, proporcionant l’adequada informació, orientació i assessorament sobre drets, així com els diferents serveis/prestacions i recursos del SPVSS.

Prestacions del servei d’acolliment i atenció:

• Informació, orientació i assessorament sobre les prestacions del SPVSS.

• Anàlisi i valoració de les situacions de necessitat.

• Atenció a les situacions d’urgència social.

• Prestacions econòmiques d’urgència social i desprotecció.

• Prestació econòmica per a les víctimes de violència de gènere i masclista.

• Promoció de l’accessibilitat universal.

Programes:

Programa d’Acolliment. Organitza i acompanya en l’accés a les prestacions professionals, econòmiques i tecnològiques des de la garantia dels drets socials.

Programa d’urgència social. Atén de manera immediata les situacions d’urgència que presente la persona o unitat familiar o de convivència de manera puntual, a través de prestacions.

Servicio que se constituye como eje vertebrador y pilar fundamental sobre el cual se asientan el resto de los servicios de atención primaria básica, encargado de la acogida y atención a situaciones de necesidad social. Desarrolla las tareas de recepción, atención y primer diagnóstico en las situaciones de necesidades personales, familiares y grupales, proporcionando la adecuada información, orientación y asesoramiento sobre derechos, así como los diferentes servicios/prestaciones y recursos del SPVSS.

Prestaciones del  servicio de acogida y atención:

  • Información, orientación y asesoramiento sobre las prestaciones del SPVSS
  • Análisis y valoración de las situaciones de necesidad
  • Atención a las situaciones de urgencia social
  • Prestaciones económicas de urgencia social y desprotección
  • Prestación económica para las víctimas de violencia de género y machista.
  • Promoción de la accesibilidad universal

Programas:

  • Programa de Acogida. Organiza y acompaña en el acceso a las prestaciones profesionales, económicas y tecnológicas desde la garantía de los derechos sociales.
  • Programa de urgencia social. Atiende de forma inmediata las situaciones de urgencia que presente la persona o unidad familiar o de convivencia de forma puntual, a través de prestaciones.