Servicio de acción comunitaria

Els objectius generals del servei es la prevenció, intervenció i promoció de la convivència en la comunitat, mitjançant actuacions de fomenten les relacions entre les persones y la participació activa en el seu entorn social. Al mateix temps, amb un enfocament holístic, integrador, i transversal dins i fora de Serveis Socials, s’orienta a afavorir i millorar les condicions de vida, la inclusió social i la igualtat d’oportunitats de la població atesa.

Prestacions

El Servei d’acció comunitària proveirà les següents prestacions:

• Prevenció.

• Mediació comunitària.

• Intervenció i participació comunitària.

• Promoció de l’animació comunitària i la participació.

• Promoció de l’associacionisme

Programes:

Programa de sensibilització i prevenció. El programa és l’instrument mitjançant el qual la comunitat de referència aprén a afrontar les conductes asocials, procurant actuacions i protecció a la ciutadania.

Programa de participació i promoció de la convivència. El programa persegueix la inclusió i la participació de grups vulnerables i col·lectius específics en la vida social de la comunitat, potenciant la dinàmica relacional i la convivència participativa i col·laborativa.

Programa de promoció del voluntariat social. El programa és l’instrument pel qual es promociona la implicació de la ciutadania en les qüestions socials del seu ecosistema social

Programa d’intervenció en espais vulnerables. El programa és l’instrument pel qual s’atén de manera integral zones territorials on conflueixen característiques urbanístiques, residencials, socials, laborals o econòmiques, que els dona consideració d’espais vulnerables i es treballa aplicant mesures de discriminació positiva, adequant recursos i equipaments necessaris per a desenvolupar programes d’acció comunitària que puguen garantir la participació ciutadana en la pròpia superació de les necessitats.

 • Programa d’atenció especialitzada a persones migrants El programa ofereix informació, mediació, assessorament, orientació i atenció especialitzada sobre els recursos disponibles per a les persones migrants, refugiades i sol·licitants de protecció internacional.

L’acció integral requereix de la coordinació i participació de totes les administracions responsables d’educació, sanitat, urbanisme, cultura, esport, serveis socials, ocupació i economia, que puguen afavorir la inclusió social.

El objetivo general del servicio es la prevención, intervención y promoción de la convivencia en la comunidad, mediante actuaciones de fomentan las relaciones entre las personas y la participación activa en su entorno social. Al mismo tiempo, con un enfoque holístico, integrador, y transversal dentro y fuera de Servicios Sociales, se orienta a favorecer y mejorar las condiciones de vida, la inclusión social y la igualdad de oportunidades de la población atendida.

Prestaciones

El Servicio de acción comunitaria proveerá las siguientes prestaciones:

 • Prevención.
 • Mediación comunitaria.
 • Intervención y participación comunitaria.
 • Promoción de la animación comunitaria y la participación.
 • Promoción del asociacionismo

Programas:

 • Programa de sensibilización y prevención. El programa es el instrumento mediante el cual la comunidad de referencia aprende a afrontar las conductas asociales, procurando actuaciones y protección a la ciudadanía.
 • Programa de participación y promoción de la convivencia. El programa persigue la inclusión y la participación de grupos vulnerables y colectivos específicos en la vida social de la comunidad, potenciando la dinámica relacional y la convivencia participativa y colaborativa.
 • Programa de promoción del voluntariado social El programa es el instrumento por el cual se promociona la implicación de la ciudadanía en las cuestiones sociales de su ecosistema social
 • Programa de intervención en espacios vulnerables. El programa es el instrumento por el cual se atiende de forma integral zonas territoriales donde confluyen características urbanísticas, residenciales, sociales, laborales o económicas, que les da consideración de espacios vulnerables y se trabaja aplicando medidas de discriminación positiva, adecuando recursos y equipamientos necesarios para desarrollar programas de acción comunitaria que puedan garantizar la participación ciudadana en la propia superación de las necesidades.
 • Programa de atención especializada a personas migrantes. El programa ofrece información, mediación, asesoramiento, orientación y atención especializada sobre los recursos disponibles para las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional.

La acción integral requiere de la coordinación y participación de todas las administraciones responsables de educación, sanidad, urbanismo, cultura, deporte, servicios sociales, ocupación y economía, que puedan favorecer la inclusión social.