El Govern municipal sol·licita ajudes de l’IVACE per a projectes d’inversió als polígons industrials

La sol·licitud de les subvencions a l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial per a projectes de millora, modernització i dotació d’infraestructures als polígons I-4, Catxapets, Faima i Crevillent Industrial ascendeix a 774.554 euros

Crevillent (13/02/2020).- L’Ajuntament de Crevillent ha aprovat hui 13 de febrer al Ple extraordinari la sol·licitud d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis a polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics per a l’exercici 2020.

Aquestes ajudes, convocades per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), compten amb l’aprovació de les Memòries Tècniques redactades per l’Oficina de Gestió Industrial de Crevillent (OGIC) per a la realització d’actuacions de millora de la sostenibilitat ambiental, de la imatge, la mobilitat i les infraestructures dels polígons industrials i la seua inclusió en la convocatòria d’ajudes obertes per al 2020.

L’import total per a les actuacions a realitzar als quatre polígons industrials per als quals se sol·liciten les ajudes ascendeix a la quantitat de 774.554 euros, amb un pressupost per al Polígon de Catxapets de 200.000 euros, el Polígon de Crevillent Industrial de 174.554 euros, el Polígon de FAIMA de 200.000 euros, i el Polígon I-4 de l’Estació de 200.000 euros.

Amb la sol·licitud d’aquestes ajudes es contribuirà a millorar la imatge i els serveis de les àrees industrials dels polígons, amb l’objectiu primordial que aquestes millores repercutisquen positivament i directament en els treballadors i la imatge del municipi, així com en les empreses.

Les memòries tècniques han sigut preparades per l’Oficina de Gestió Industrial de Crevillent (OGIC), a la qual el regidor d’Urbanisme i Indústria, Manuel Penalva, agraeix la seua total disposició en tot moment i la seua sencera dedicació, així com la seua professionalitat en la preparació de la documentació necessària per a la sol·licitud d’aquestes ajudes, perquè sense la seua col·laboració haguera sigut molt difícil arribar a temps a la sol·licitud de les ajudes atés l’escàs termini de presentació donat per la Conselleria d’Indústria.

Les actuacions a realitzar als Polígons Industrials per als quals se sol·liciten aquestes ajudes són:

• Obra civil per a la implantació de fibra òptica i altres telecomunicacions, amb la creació d’un punt d’interconnexió des del qual les diferents empreses es puguen connectar i amb el qual es potenciarà i augmentarà la velocitat de les telecomunicacions.

Vigilància a través de circuit tancat de televisió connectat a la Policia Local.

• Actuacions que milloren de la mobilitat urbana, entre les quals un carril bici que permeta la connexió amb els accessos principals als polígons des dels nuclis urbans de Crevillent.

• Millora de l’enllumenat públic, mitjançant mesures d’eficiència energètica o energies renovables.

• Servei contra incendis, amb la redacció i implantació del Pla de Seguretat contra Incendis.

• Implantació d’Ecoparc o de sistemes de gestió de residus per a la recollida i selecció de diferents tipus de residus especials, actuació a realitzar al Polígon de Catxapets.

• Millora de zones verdes i la seua implantació sobre el viari de zones i recorreguts biosaludables.

• Creació d’una ferramenta web amb informació de cada polígon industrial accessible a IVACE, amb descripció de les característiques del polígon, informació per a tramitacions administratives, superfície ocupada i disponible, grandàries de parcel·la disponibles, característiques dels vials, dotacions i serveis, delimitació espacial i connexions per carretera.

Millora viària amb l’adequació de la pavimentació, col·locació de mobiliari urbà, establiment d’enllumenat públic eficient energèticament, així com amb la creació de places d’aparcament per a vehicles tipus turisme.

Senyalització i identificació de carrers amb la substitució de cartells identificatius de carrers i senyals deteriorats i a la creació d’un mapa del polígon industrial amb la identificació de les empreses i la ubicació dels usuaris.

Senyalització horitzontal i vertical de trànsit.

• Subministrament de xarxa de gas a alta i baixa pressió al Polígon de Crevillent Industrial, considerant que actualment el confrontant Polígon Faima compta amb xarxa de gas, que permetrà donar continuïtat a la dotació mitjançant la instal·lació d’una xarxa de canonades per a la distribució de gas de polietilé.

Amb aquestes actuacions el govern municipal, a través de la Regidoria d’Urbanisme i Indústria, pretén reactivar la política industrial de l’Ajuntament que situe de nou a la indústria de Crevillent en el lloc que es mereix.

“Volem que Crevillent siga un referent industrial no sols a la província d’Alacant, sinó a tota la Comunitat Valenciana, donat l’important potencial que atresora i les seues immillorables comunicacions, que atraga a noves empreses i consolide les existents, amb la finalitat primordial de crear riquesa a la localitat, cosa que sens dubte comportarà la creació d’ocupació” afirma Manuel Penalva.

 

El Gobierno municipal solicita ayudas del IVACE para proyectos de inversión en los polígonos industriales

La solicitud de las subvenciones al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial para proyectos de mejora, modernización y dotación de infraestructuras en los polígonos I-4, Cachapets, Faima y Crevillent Industrial asciende a 774.554 euros

Crevillent (13/02/2020).- El Ayuntamiento de Crevillent ha aprobado hoy 13 de febrero en el Pleno extraordinario convocado para las 8:30 horas de la mañana la solicitud de ayudas para proyectos de inversión para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos para el ejercicio 2020.

Estas ayudas, convocadas por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), cuentan con la aprobación de las Memorias Técnicas redactadas por la Oficina de Gestión Industrial de Crevillent (OGIC) para la realización de actuaciones de mejora de la sostenibilidad ambiental, de la imagen, la movilidad y las infraestructuras de los polígonos industriales y su inclusión en la convocatoria de ayudas abiertas para el 2020.

El importe total para las actuaciones a realizar en los cuatro polígonos industriales para los que se solicitan las ayudas asciende a la cantidad de 774.554 euros, con un presupuesto para el Polígono de Cachapets de 200.000 euros, el Polígono de Crevillent Industrial de 174.554 euros, el Polígono de FAIMA de 200.000 euros, y el Polígono I-4 de la Estación de 200.000 euros.

Con la solicitud de estas ayudas se va a contribuir a mejorar la imagen y servicios de las áreas industriales de los polígonos, con el objetivo primordial de que estas mejoras repercutan positivamente y directamente en los trabajadores y la imagen del municipio, así como en las empresas.

Las memorias técnicas han sido preparadas por la Oficina de Gestión Industrial de Crevillent (OGIC), a la que el concejal de Urbanismo e Industria Manuel Penalva agradece su total disposición en todo momento y su entera dedicación, así como su profesionalidad en la preparación de la documentación necesaria para la solicitud de estas ayudas, pues sin su colaboración hubiera sido muy difícil llegar a tiempo a la solicitud de las ayudas dado el escaso plazo de presentación dado por la Consellería de Industria.

Las actuaciones a realizar en los Polígonos Industriales para los que se solicitan estas ayudas son:

•Obra civil para la implantación de fibra óptica y otras telecomunicaciones, con la creación de un punto de interconexión desde el que las diferentes empresas se puedan conectar y con el que se potenciará y aumentará la velocidad de las telecomunicaciones.

Vigilancia a través de circuito cerrado de televisión conectado a la Policía Local.

• Actuaciones que mejoren de la movilidad urbana, entre ellas un carril bici que permita la conexión con los accesos principales a los polígonos desde los núcleos urbanos de Crevillent.

• Mejora alumbrado público, mediante medidas de eficiencia energética o energías renovables.

• Servicio contra incendios, con la redacción e implantación del Plan de Seguridad contra Incendios.

• Implantación de Ecoparque o de sistemas de gestión de residuos para la recogida y selección de distintos tipos de residuos especiales, actuación a realizar en el Polígono de Cachapets.

• Mejora de Zonas verdes e implantación de estas sobre el viario de zonas y recorridos biosaludables.

• Creación de herramienta web con información de cada polígono industrial accesible a IVACE, con descripción de las características del polígono, información para tramitaciones administrativas, superficie ocupada y disponible, tamaños de parcela disponibles, características de los viales, dotaciones y servicios, delimitación espacial y conexiones por carretera.

Mejora viaria con la adecuación de la pavimentación, colocación de mobiliario urbano, establecimiento de alumbrado público eficiente energéticamente, así como con la creación de plazas de aparcamiento para vehículos tipo turismo.

Señalización e identificación de calles con la sustitución de carteles identificativos de calles y señales deterioradas y a la creación de un mapa del polígono industrial con la identificación de las empresas y ubicación de los usuarios.

Señalización horizontal y vertical de tráfico.

• Suministro de red de gas a alta y baja presión en el Polígono de Crevillente Industrial considerando que actualmente el colindante Polígono Faima cuenta con red de gas, que permitirá dar continuidad a la dotación mediante la instalación de una red de tuberías para la distribución de gas de polietileno.

Con estas actuaciones el gobierno municipal a través de la Concejalía de Urbanismo e Industria pretende reactivar la política industrial del Ayuntamiento que sitúe de nuevo a la industria de Crevillent en el lugar que se merece.

“Queremos que Crevillent sea un referente industrial no solo en la provincia de Alicante sino en toda la Comunidad Valenciana dado el importante potencial que atesora y sus inmejorables comunicaciones, que atraiga a nuevas empresas y consolide las existentes, con la finalidad primordial de crear riqueza en la localidad, algo que sin duda comportará la creación de empleo” afirma Manuel Penalva.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El concurso, organizado también por la Asociación de Creadores de Crevillent, se llevará a cabo el próximo sábado 20 de julio en horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en la Plaza de la Comunidad Valenciana

• La concejala del área, Mónica San Emeterio, manifiesta que “es un evento creativo y emocionante, destinado a reunir a personas de todas las edades apasionadas por el arte y la naturaleza. En este día especial, celebraremos la belleza del entorno al aire libre y fomentamos la expresión artística en un ambiente inspirador”

12 julio 2024

• Durante el mes de julio y primeros días de agosto tienen lugar los actos de presentación de los capitanes y bellezas de las doce comparsas de Moros y Cristianos de la localidad, donde el Archivo conserva una importante documentación con más de 400 programas de fiestas y actos

11 julio 2024

• Esta iniciativa, orientada a niños y niñas de 4 a 12 años, se llevará a cabo del 2 al 6 de septiembre con un horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en el Centre Jove “Juan Antonio Cebrián”

• El concejal de Igualdad, Paco Verdú Ros, ha destacado que “la idea de esta escuela de verano que abarca la primera semana de septiembre tiene como objetivo facilitar la conciliación de padres y madres de la localidad, ya que tenemos en cuenta que durante los primeros días del mes de septiembre es cuando muchos padres y madres vuelven a sus trabajos y, en cambio, sus hijos e hijas se incorporan a las clases más tarde”

11 julio 2024