El Consell Escolar Municipal aprova la inclusió de l’IES Canonge Manchón en el Pla Edificant

  • L’acord sobre la sol·licitud de l’IES Canonge Manchón serà tramitat perquè, una vegada aprovada l’actuació, es puga iniciar l’elaboració de la memòria de l’obra que cal realitzar.

Crevillent (10/02/2022).- El Consell Escolar Municipal, celebrat dimecres passat 9 de febrer, va aprovar la sol·licitud realitzada per l’IES Canonge Manchón d’incloure les obres de reforma de l’edifici en el Pla Edificant de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

En aquest mateix Consell Escolar es va aprovar la sol·licitud a la Conselleria de baixar la ràtio per a la matrícula del curs 2022/2023 a 23 alumnes per aula, a les aules de 3 anys, a causa del descens de la natalitat. Així mateix, es va informar sobre els casos d’absentisme escolar que ja s’han tractat en la seua comissió celebrada el passat 2 de febrer.

En la seua petició, l’IES Canonge Manchón sol·licita actuacions com ara la reparació de façanes i estructural, així com cobertes i filtracions, l’adequació de pistes i zones exteriors i de la seua accessibilitat. Aquestes actuacions han comptat amb l’assessorament de l’arquitecta municipal, contractada pel Govern Local, per a la gestió del Pla Edificant a Crevillent.

En aquests moments ja s’ha acceptat la delegació de competències i tenen generat el crèdit per a les seues obres els centres CEIP Doctor Mas Magro, CEIP Párroco Francisco Mas, CEIP Francisco Candela i FPA El Puntal. Amb aquesta inclusió, tots els centres educatius de Crevillent tenen previstes obres en el Pla Edificant de reforma i adequació d’espais i totes estan tramitades a la Conselleria. L’import d’aquestes actuacions suposa una inversió de 3.915.844 €. La contractació per a l’elaboració d’aquests projectes ja està en marxa i s’espera que en el CEIP Doctor Mas Magro puguen començar les obres aquest any.

D’altra banda, també s’han aprovat, recentment per part del Pla Edificant, les obres sol·licitades per al CEIP Puig Jover de remodelació general del centre i del CEIP Miguel Hernández per a la construcció d’un gimnàs i la remodelació de l’edifici d’Educació Infantil.

Finalment, i després de l’aprovació de la delegació de competències per part del Ple Municipal, s’està a l’espera de la generació de crèdit per a l’obra que afecta el CEIP Escoles Noves per un import d’1.740.539 €, per a la creació d’un gimnàs i de lavabos en Educació Infantil, l’eliminació d’humitats i l’adequació de l’accessibilitat.

El regidor d’Educació, Jesús Ruiz, ha manifestat que totes les gestions del Pla Edificant que afecten la competència municipal s’aniran realitzant amb la màxima celeritat i es mostra satisfet per la marxa del Pla Edificant a Crevillent, ja que amb l’aprovació de l’actuació en l’IES Canonge Manchón es completen les actuacions en tots els centres educatius de Crevillent tramitades pel Consell Escolar Municipal.

 

El Consejo Escolar Municipal aprueba la inclusión del IES Canónigo Manchón en el Plan Edificant

  • El acuerdo sobre la solicitud del IES Canónigo Manchón será tramitado para que, una vez aprobada la actuación, se pueda iniciar la elaboración de la memoria de la obra a realizar.

 

Crevillent (10/02/2022).- El Consejo Escolar Municipal celebrado el pasado miércoles 9 de febrero, aprobó la solicitud realizada por el IES Canónigo Manchón de incluir las obras de reforma del edificio en el Plan Edificant de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

En este mismo Consejo Escolar se aprobó la solicitud a la Conselleria de bajar la ratio para la matrícula del curso 2022/2023 a 23 alumnos por aula, en las aulas de 3 años, debido a la bajada de la natalidad. Asimismo, se informó sobre los casos de absentismo escolar que ya se han tratado en su comisión celebrada el pasado 2 de febrero.

En su petición, el IES Canónigo Manchón solicita actuaciones tales como la reparación de fachadas y estructural, así como cubiertas y filtraciones, la adecuación de pistas y zonas exteriores y de su accesibilidad. Dichas actuaciones han contado con el asesoramiento de la arquitecta municipal, contratada por el Gobierno Local, para la gestión del Plan Edificant en Crevillent.

En estos momentos ya se han aceptado la delegación de competencias y tienen generado el crédito para sus obras los Centros CEIP Doctor Mas Magro, CEIP Párroco Francisco Mas, CEIP Francisco Candela y FPA El Puntal. Con esta inclusión, todos los Centros Educativos de Crevillent tienen previstas obras en el Plan Edificant de reforma y adecuación de espacios y todas están tramitadas a la Conselleria. El importe de estas actuaciones supone una inversión de 3.915.844 €. La contratación para la elaboración de estos proyectos ya está en marcha y se espera que en el CEIP Doctor Mas Magro puedan empezar las obras en este año.

Por otra parte, también se ha aprobado, recientemente por parte del Plan Edificant, las obras solicitadas para el CEIP Puig Jover de remodelación general del Centro y del CEIP Miguel Hernández para la construcción de un gimnasio y la remodelación del edificio de Educación Infantil.

Por último, y tras la aprobación de la delegación de competencias por parte del Pleno Municipal, se está a la espera de la generación de crédito para la obra que afecta al CEIP Escoles Noves por un importe de 1.740.539 €, para la creación de un gimnasio y de aseos en Educación Infantil, la eliminación de humedades y la adecuación de la accesibilidad.

El concejal de Educación, Jesús Ruiz, ha manifestado que todas las gestiones del Plan Edificant que afectan a la competencia municipal se irán realizando con la máxima celeridad y se muestra satisfecho por la marcha del Plan Edificant en Crevillent, ya que con la aprobación de la actuación en el IES Canónigo Manchón se completan las actuaciones en todos los centros educativos de Crevillent tramitadas por el Consejo Escolar Municipal.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El concurso, organizado también por la Asociación de Creadores de Crevillent, se llevará a cabo el próximo sábado 20 de julio en horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en la Plaza de la Comunidad Valenciana

• La concejala del área, Mónica San Emeterio, manifiesta que “es un evento creativo y emocionante, destinado a reunir a personas de todas las edades apasionadas por el arte y la naturaleza. En este día especial, celebraremos la belleza del entorno al aire libre y fomentamos la expresión artística en un ambiente inspirador”

12 julio 2024

• Durante el mes de julio y primeros días de agosto tienen lugar los actos de presentación de los capitanes y bellezas de las doce comparsas de Moros y Cristianos de la localidad, donde el Archivo conserva una importante documentación con más de 400 programas de fiestas y actos

11 julio 2024

• Esta iniciativa, orientada a niños y niñas de 4 a 12 años, se llevará a cabo del 2 al 6 de septiembre con un horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en el Centre Jove “Juan Antonio Cebrián”

• El concejal de Igualdad, Paco Verdú Ros, ha destacado que “la idea de esta escuela de verano que abarca la primera semana de septiembre tiene como objetivo facilitar la conciliación de padres y madres de la localidad, ya que tenemos en cuenta que durante los primeros días del mes de septiembre es cuando muchos padres y madres vuelven a sus trabajos y, en cambio, sus hijos e hijas se incorporan a las clases más tarde”

11 julio 2024