Crevillent recupera l’arborètum i l’Aula de la Natura

  • La Generalitat Valenciana, l’Ajuntament de Crevillent i la Fundación Mediterráneo aposten per reactivar aquesta infraestructura a través d’un protocol d’actuació a tres bandes que se sumarà a la rehabilitació de l’arborètum iniciada per la Conselleria de Transició Ecològica

Crevillent (17/01/2022).- Ahir es va mantindre en l’Alcaldia una reunió entre l’alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva Casanova, la regidora de Medi Ambient, Estefanía Salinas Peral, el secretari autonòmic d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Francisco Candela Pina, i representants de la Fundación Mediterráneo, entre els quals es trobava el seu president, Luis Boyer Cantó.

L’objectiu de la trobada ha sigut continuar avançant en la recuperació de l’arborètum, a la qual cosa es va comprometre l’actual equip de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, liderat per la consellera Isaura Navarro Casillas, i que ja s’està materialitzant amb els treballs de neteja, desbrossament i manteniment que està desenvolupant Vaersa, empresa pública de la Generalitat Valenciana encarregada de serveis relacionats amb la gestió mediambiental.

Així mateix, s’ha proposat la recuperació de l’Aula de la Natura, que també es troba en la finca de l’arborètum, prop del CEMA Els Molins de Crevillent, amb l’objectiu de poder posar-la al més prompte possible al servei de la ciutadania per a la realització d’activitats d’educació mediambiental.

La recuperació de l’arborètum era un propòsit i una demanda persistent del Govern municipal. Estem molt agraïts a la Conselleria de Transició Ecològica per demostrar el seu interés en l’arborètum de Crevillent no sols visitant-nos, com han fet altres equips, sinó posant la seua voluntat i compromís per escrit i amb fets com les actuacions que ja estan duent a terme en aquest espai natural”, ha afirmat l’alcalde de la localitat. I ha afegit que “tant l’arborètum com l’Aula Natura van ser abandonats pel govern valencià anterior al Botànic i es troben altament deteriorats, per aquest motiu el que pretenem és buscar la fórmula jurídica i tècnica per a la seua rehabilitació i posada en funcionament, un fet en el qual les tres institucions estem d’acord i que volem impulsar amb un protocol d’actuació a tres bandes”.

Per la seua part, el secretari autonòmic ha indicat que la Conselleria està treballant perquè l’arborètum torne a ser una realitat i “normalitzar les relacions amb l’ajuntament respecte a aquest tema per a complir els nostres compromisos i reactivar-los”. Candela ha explicat que els passos a seguir són, “en primer lloc, el manteniment continuat d’aquest espai verd, que ja s’està fent; en segon lloc, fer una rehabilitació integral de tot l’espai natural que integra l’arborètum; i en tercer lloc, donar suport a la recuperació de l’Aula de la Natura, que podrà ser una realitat en breu, quant a la voluntat que han manifestat hui la fundació, l’Ajuntament i Conselleria”.

Igualment, el president de Fundación Mediterráneo ha expressat el seu grat pels avanços en aquesta matèria: “Va ser una satisfacció quan el secretari de la Conselleria es va posar en contacte amb nosaltres per a comunicar-nos que en la seua àrea, que correspon a l’arborètum, anaven a fer actuacions, les quals ja s’estan realitzant. Arran de la reunió que vam tindre anteriorment en la fundació ha sorgit aquesta altra ací, a l’ajuntament, per a tractar no sols el tema de l’arborètum, iniciativa que ja ha iniciat la Generalitat, sinó també buscar una solució per a avançar en la qüestió de reobrir l’Aula de la Natura al poble de Crevillent i al públic en general. Continuarem avançant en pròximes reunions”.

Finalment, la regidora de Medi Ambient i Lluita contra el Canvi Climàtic, Estefanía Salinas Peral, ha declarat que “celebrem la notícia que per fi, des de la Conselleria s’haja posat en marxa la recuperació de l’arborètum, després de tants anys sense fer res allí. Així mateix, agraïm al nou secretari i a la consellera, la rapidesa de la gestió d’aquests treballs.”


Crevillent recupera el arboreto y su Aula de la Naturaleza

  • La Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Crevillent y Fundación Mediterráneo apuestan por reactivar esta infraestructura a través de un protocolo de actuación a tres bandas que se sumará a la rehabilitación del arboreto iniciada por la Conselleria de Transición Ecológica

Crevillent (17/01/2022).-Ayer se mantuvo en Alcaldía una reunión entre el alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva Casanova, la concejala de Medio Ambiente, Estefanía Salinas Peral, el secretario autonómico de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Francisco Candela Pina, y representantes de la Fundación Mediterráneo, entre los que se encontraba su presidente Luis Boyer Cantó.

El objetivo de la misma ha sido continuar avanzando en la recuperación del arboreto, algo a lo que se comprometió el actual equipo de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, liderado por la consellera Isaura Navarro Casillas, y que ya se está materializando con los trabajados de limpieza, desbroce y mantenimiento que está desarrollando Vaersa, empresa pública de la Generalitat Valenciana encargada de servicios relacionados con la gestión medioambiental.

Asimismo, se ha propuesto la recuperación del Aula de la Naturaleza, que también se encuentra en la finca del arboreto, cerca del CEMA Los Molinos de Crevillent, con el objetivo de poder ponerla lo antes posible al servicio de la ciudadanía para la realización de actividades de educación medioambiental.

La recuperación del arboreto era un propósito y una demanda persistente del Gobierno municipal. Estamos muy agradecidos a la Conselleria de Transición Ecológica por demostrar su interés en el arboreto de Crevillent no solo visitándonos, como han hecho otros equipos, sino poniendo su voluntad y compromiso por escrito y con hechos como las actuaciones que ya están llevando a cabo en este espacio natural”, ha afirmado el alcalde de la localidad. Y ha añadido que “tanto el arboreto como su Aula Naturaleza fueron abandonados por el gobierno valenciano anterior al Botànic y se encuentran altamente deteriorados, por este motivo lo que pretendemos es buscar la fórmula jurídica y técnica para su rehabilitación y puesta en funcionamiento, algo en lo que las tres instituciones estamos de acuerdo y que queremos impulsar con un protocolo de actuación a tres bandas”.

Por su parte, el secretario autonómico ha indicado que la Conselleria estátra bajando para que el arboreto vuelva a ser una realidad y “normalizar las relaciones con el ayuntamiento respecto a este tema para cumplir nuestros compromisos y reactivarlos”. Candela ha explicado que los pasos a seguir son, “en primer lugar, el mantenimiento continuado de este espacio verde, que ya se está haciendo; en segundo lugar, hacer una rehabilitación integral de todo el espacio natural que integra el arboreto; y en tercer lugar, dar soporte a la recuperación del Aula de la Naturaleza, que podrá ser una realidad en breve en cuanto a la voluntad que han manifestado hoy la fundación, el ayuntamiento y Conselleria”.

Igualmente, el presidente de Fundación Mediterráneo ha expresado su agrado por los avances en esta materia: “Fue una satisfacción cuando el secretario de la Conselleria se puso en contacto con nosotros para comunicarnos que en su área, que corresponde al arboreto, iban a hacer actuaciones, las cuales ya se están realizando. A raíz de la reunión que tuvimos anteriormente en la fundación ha surgido esta otra aquí, en el ayuntamiento, para tratar no solo el tema del arboreto, iniciativa que ya ha iniciado la Generalitat, sino también buscar una solución para avanzar en la cuestión de reabrir el Aula de la Naturaleza al pueblo de Crevillent y al público en general. Seguiremos avanzando en próximas reuniones”.

Por último, la concejala de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Estefanía Salinas Peral, ha declarado que “celebramos la noticia de que por fin, desde la Consellería se haya puesto en marcha la recuperación del arboreto, después de tantos años sin hacer nada allí. Asimismo, agradecemos al nuevo secretario y a la consellera, la rapidez de la gestión de estos trabajos.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar