Crevillent inicia el desplegament del seu pioner sistema d’informació energètica i municipal a través del projecte COMPTEM

  • Aquest matí l’Ajuntament de Crevillent i Enercoop han posat en marxa dues pantalles exteriors, de gran format, que comptaran amb informació energètica i municipal, de caràcter institucional, cultural, esportiu i social en les places de la Constitució i de la Comunitat Valenciana. Coincidint amb el desplegament de la comunitat energètica, s’aniran sumant nous elements com un tercer MUPI en Ronda Sud

Crevillent (25/01/2023).- La Cooperativa Elèctrica i l’Ajuntament de Crevillent han inaugurat hui la fase de proves d’un Sistema Públic d’Informació Energètica i Municipal amb la posada en marxa dels seus dos primers elements. Es tracta de dues pantalles de gran format, tipus MUPI, situades a la Plaça de la Constitució i a la Plaça de la Comunitat Valenciana, i prompte se sumarà una nova en Ronda Sud.

Arranca així la implantació d’un sistema d’informació energètica i municipal a través de panells digitals, pioner a Espanya. L’objectiu d’aquest sistema és doble: d’una banda, acostar l’energia als ciutadans introduint la variable divulgativa i de cultura energètica com un element més de la idiosincràsia del municipi de Crevillent, de manera que siga present en la presa de decisions dels seus habitants i que puguen decidir com i quan consumeixen l’energia; per una altra, la divulgació i promoció d’informació institucional i de les activitats organitzades des de l’ajuntament, així com de les realitzades per les entitats culturals, esportives i socials de la localitat. A més, aquests panells també serviran com a punts d’informació davant situacions d’emergència.

En l’acte de presentació d’aquest sistema digital s’ha comptat amb l’assistència de l’alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, i del president de la Cooperativa Elèctrica de Crevillent, Guillermo Belso. En la seua intervenció, l’alcalde ha destacat la col·laboració de les dues entitats en “un projecte que s’alinea amb l’Agenda 2030 i que permetrà la substitució de la cartelleria en format paper, que genera brutícia urbana i una mala imatge en les façanes, per informació digital actualitzada, molt més ecològica i neta. Aquests MUPIs són el resultat del cànon per l’ocupació de via pública de la cessió de 21 espais públics, la gran majoria en cobertes d’edificis de titularitat municipal. L’objectiu és que la ciutadania es beneficie tant d’estalvis energètics, a través del desenvolupament de la comunitat energètica i de les energies renovables, com d’aquesta retribució en espècie a través dels panells digitals que arribaran a tots els racons de la localitat”.

En paraules de Guillermo Belso, president de la Cooperativa Elèctrica de Crevillent, “amb aquesta acció que hui duem a terme es materialitza el tercer pilar de la nostra comunitat energètica. Ja comptem amb fins a 5 cèl·lules d’autoconsum col·lectiu executades i dos més projectades per al present any, una aplicació mòbil amb la qual controlar i comprendre els nostres hàbits de consum energètic, i ara també, els primers elements del que serà el major Sistema Públic d’Informació Energètica d’Espanya. Energia i cultura són dos conceptes estretament vinculats a Crevillent després de quasi un segle de cooperativisme elèctric. Que siguem la primera comunitat energètica d’Espanya, o que implantem el primer sistema públic d’informació energètica, és una expressió més de la cultura crevillentina”.

El sistema d’informació s’anirà desplegant de manera gradual en paral·lel al desplegament de la infraestructura de generació, és a dir, les cèl·lules fotovoltaiques que conformen COMPTEM. En la seua primera fase, al tancament del present any, s’espera que el municipi compte amb 7 cèl·lules d’autoconsum col·lectiu i un total d’11 pantalles de les quals una serà un monopastos en un accés principal, 5 MUPIs en emplaçaments exteriors concorreguts, com els recentment inaugurats en Plaça de la Constitució i Plaça de la Comunitat Valenciana, i 5 pantalles a l’interior d’edificis públics.

A través d’aquests panells la ciutadania podrà conéixer aspectes clau del comportament energètic de Crevillent. Es recopilarà, analitzarà i estructurarà informació relativa als consums energètics del municipi de Crevillent, referida als seus cost i distribució horària, així com a les dades estadístiques generals de major transcendència per al coneixement general de la ciutadania, identificant els hàbits o patrons característics presents en l’accés o consum d’energia. També es facilitarà informació d’interés per a la ciutadania amb consells destinats a millorar l’eficiència energètica de les llars i la reducció de la factura elèctrica.

 

Crevillent inicia el despliegue de su pionero sistema de información energética y municipal a través del proyecto COMPTEM

  • Esta mañana el Ayuntamiento de Crevillent y Enercoop han puesto en marcha dos pantallas exteriores, de gran formato, que contarán con información energética y municipal, de carácter institucional, cultural, deportivo y social en las plazas de la Constitución y de la Comunidad Valenciana. Coincidiendo con el despliegue de la comunidad energética, se irán sumando nuevos elementos como un tercer MUPI en Ronda Sur

Crevillent (25/01/2023).- La Cooperativa Eléctrica y el Ayuntamiento de Crevillent han inaugurado hoy la fase de pruebas de un Sistema Público de Información Energética y Municipal con la puesta en marcha de sus dos primeros elementos. Se trata de dos pantallas de gran formato, tipo MUPI, ubicadas en la Plaza de la Constitución y en la Plaza de la Comunitat Valenciana, a las que pronto se sumará una nueva en Ronda Sur.

Arranca así la implantación de un sistema de información energética y municipal a través de paneles digitales, pionero en España. El objetivo de este sistema es doble: por una parte, acercar la energía a los ciudadanos introduciendo la variable divulgativa y de cultura energética como un elemento más de la idiosincrasia del municipio de Crevillent, de forma que esté presente en la toma de decisiones de sus habitantes y que puedan decidir cómo y cuándo consumen la energía; por otra, la divulgación y promoción de información institucional y de las actividades organizadas desde el ayuntamiento, así como de las que realicen las entidades culturales, deportivas y sociales de la localidad. Además, estos paneles también servirán como puntos de información ante situaciones de emergencia.

En el acto de presentación de este sistema digital se ha contado con la asistencia del alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, y del presidente de la Cooperativa Eléctrica de Crevillent, Guillermo Belso. En su intervención, el alcalde ha destacado la colaboración de las dos entidades en “un proyecto que se alinea con la Agenda 2030 y que permitirá la sustitución de la cartelería en formato papel, que genera suciedad urbana y una mala imagen en las fachadas, por información digital actualizada, mucho más ecológica y limpia. Estos MUPIs son el resultado del canon por la ocupación de vía pública de la cesión de 21 espacios públicos, la gran mayoría en cubiertas de edificios de titularidad municipal. El objetivo es que la ciudadanía se beneficie tanto de ahorros energéticos, a través del desarrollo de la comunidad energética y de las energías renovables, como de esta retribución en especie a través de los paneles digitales que llegarán a todos los rincones de la localidad”.

En palabras de Guillermo Belso, presidente de la Cooperativa Eléctrica de Crevillent, “con esta acción que hoy llevamos a cabo se materializa el tercer pilar de nuestra comunidad energética. Ya contamos con hasta 5 células de autoconsumo colectivo ejecutadas y dos más proyectadas para el presente año, una aplicación móvil con la que controlar y comprender nuestros hábitos de consumo energético, y ahora también, los primeros elementos de los que será el mayor Sistema Público de Información Energética de España. Energía y cultura son dos conceptos estrechamente vinculados en Crevillent tras casi un siglo de cooperativismo eléctrico. Que seamos la primera comunidad energética de España, o que implantemos el primer sistema público de información energética, es una expresión más de la cultura crevillentina”.

El sistema de información se irá desplegando de forma gradual en paralelo al despliegue de la infraestructura de generación, es decir, las células fotovoltaicas que conforman COMPTEM. En su primera fase, al cierre del presente año, se espera que el municipio cuente con 7 células de autoconsumo colectivo y un total de 11 pantallas de las cuales una será un monopastos en un acceso principal, 5 MUPIs en emplazamientos exteriores concurridos, como los recientemente inaugurados en Plaza de la Constitución y Plaza de la Comunitat Valenciana, y 5 pantallas en el interior de edificios públicos.

A través de estos paneles la ciudadanía podrá conocer aspectos clave del comportamiento energético de Crevillent. Se recopilará, analizará y estructurará información relativa a los consumos energéticos del municipio de Crevillent, referida a sus coste y distribución horaria, así como a los datos estadísticos generales de mayor trascendencia para el conocimiento general de la ciudadanía, identificando los hábitos o patrones característicos presentes en el acceso o consumo de energía. También se facilitará información de interés para la ciudadanía con consejos destinados a mejorar la eficiencia energética de los hogares y la reducción de la factura eléctrica.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar