Crevillent busca ser una ciutat més verda i sostenible amb l’aprovació de la seua Agenda 2030

  • Amb el “Pla Municipal Agenda Urbana 2030” aprovat en ple, l’Ajuntament de Crevillent marca les seues directrius per al desenvolupament socioeconòmic durant els pròxims anys i la implantació de mesures encaminades a la protecció del medi ambient, la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic

Crevillent (09/02/2023).- Crevillent en aquests últims anys ha apostat per implantar polítiques i mesures encaminades cap a la sostenibilitat, la protecció i la cura del medi ambient, la justícia social, la lluita contra el canvi climàtic i els seus efectes i l’impuls de fonts d’energia renovables, totes elles alineades amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, creats per Nacions Unides.

Amb aquesta mateixa finalitat, l’Ajuntament de Crevillent ha impulsat la redacció de l’Agenda Urbana Crevillent 2030, que va ser aprovada en la sessió plenària del gener passat i que concreta línies d’actuació municipal que se seguiran d’ací al futur.

El motiu pel qual hem creat el Pla Municipal de l’Agenda Urbana de Crevillent és fomentar polítiques de desenvolupament urbà, equitatiu i just sota els fonaments de la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental. En la nostra pròpia agenda municipal 2030 tenim plantejat un mètode de treball i un procés estipulat per als diferents camps d’actuació, un pla estratègic que concreta el camí a seguir a Crevillent i que advoca pel compliment dels ODS” afirma l’alcalde, José Manuel Penalva Casanova.

Estem davant una fita històrica perquè per primera vegada tenim un pla de ciutat integral. El procés d’elaboració i implementació de l’Agenda Urbana de Crevillent ha constat de diversos processos com la recollida de dades, l’anàlisi i diagnòstic de la situació actual, la participació ciutadana mitjançant reunions, tallers i enquestes, o la definició d’objectius i propostes. Amb les dades obtingudes s’ha establit un llistat d’accions amb el seu corresponent cronograma i pressupost estimat, amb l’objectiu de millorar la nostra ciutat”, assenyala Penalva.

Ara, amb aquesta revisió completa del nostre municipi, arriba el moment d’implantar actuacions. No es tracta només d’un projecte mediambiental, és molt més, perquè inclou accions a tots els nivells per a tindre a Crevillent espais verds on disfrutar de l’aire lliure, zones segures i netes per a passejar i perquè juguen els xiquets i les xiquetes, carrers amb menys trànsit i, per tant, menys contaminació… S’ha donat a llum a un pla estratègic on s’estableixen 59 accions en 10 eixos diferents: mediambientals, urbans, d’energia i de l’aigua, mobilitat sostenible, pobresa, ocupació i activitat econòmica, habitatge, digitalització o ciutat intel·ligent, participació i transparència”, explica l’alcalde.

Aquest és, possiblement, un dels treballs més importants que el Govern Municipal ha tirat avant des de la Regidoria de Medi Ambient en col·laboració amb la resta d’àrees de l’administració local, a través del grup de treball creat per a aquesta comesa i format per tècnics municipals i diferents membres de la Corporació Municipal. Entre altres accions, el 27 de juliol de 2020, el Ple de l’Ajuntament de Crevillent va aprovar la sol·licitud d’adhesió a la “Xarxa d’Entitats Locals per al Desenvolupament de l’Agenda 2030, que va comptar amb el vistiplau de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) el 16 de desembre de 2020.

En paraules de la regidora de Medi Ambient i Lluita contra el Canvi Climàtic, Estefanía Salinas Peral, “l’agenda és el quadern on anotem les indicacions d’allò que hem de fer i 2030 és l’any que tenim de termini per a fer-les. Ho anotem perquè no se’ns oblide i perquè ens ocupem d’això, dedicant el nostre temps i els nostres recursos municipals per a dur-ho a terme. És una forma de, amb l’assessorament adequat, saber quins recursos es necessiten, planificar accions i conéixer aproximadament la duració estimada per a dur-ho a terme. Planifiquem quan i com posar en marxa els canvis que necessitem implementar per a millorar i mantindre, en les condicions més òptimes, el nostre poble”.

Des de l’Ajuntament de Crevillent es pretén ajudar a mantindre i millorar l’entorn en el qual vivim, tenint en compte que hi ha zones, espais i matèries en què es pot millorar. Per exemple, és una realitat que l’aire que respirem està cada vegada més contaminat per l’augment de cotxes, que també impliquen més soroll, més fum… Davant d’això es pot potenciar la mobilitat sostenible amb els desplaçaments caminant o amb bici, per posar un exemple” afig l’edil.

 

Crevillent busca ser una ciudad más verde y sostenible con la aprobación de su Agenda 2030

  • Con el “Plan Municipal Agenda Urbana 2030” aprobado en pleno, el Ayuntamiento de Crevillent marca sus directrices para el desarrollo socieconómico durante los próximos años y la implantación de medidas encaminadas a la protección del medio ambiente, la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático

Crevillent (09/02/2023).- Crevillent en estos últimos años ha apostado por implantar políticas y medidas encaminadas hacia la sostenibilidad, la protección y cuidado del medio ambiente, la justicia social, la lucha contra el cambio climático y sus efectos y el impulso de fuentes de energía renovables, todas ellas alineadas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, creados por Naciones Unidas.

Con esta misma finalidad, el Ayuntamiento de Crevillent ha impulsado la redacción de la Agenda Urbana Crevillent 2030, que fue aprobada en la sesión plenaria del pasado enero y que concreta líneas de actuación municipal que se seguirán de aquí al futuro.

El motivo por el que hemos creado el Plan Municipal de la Agenda Urbana de Crevillent es fomentar políticas de desarrollo urbano, equitativo y justo bajo los fundamentos de la sostenibilidad económica, social y medio ambiental. En nuestra propia agenda municipal 2030 tenemos planteado un método de trabajo y un proceso estipulado para los distintos campos de actuación, un plan estratégico que concreta el camino a seguir en Crevillent y que aboga por el cumplimiento de los ODS” afirma el alcalde, José Manuel Penalva Casanova.

Estamos ante un hito histórico porque por primera vez tenemos un plan de ciudad integral. El proceso de elaboración e implementación de la Agenda Urbana de Crevillent ha constado de varios procesos como la toma de datos, el análisis y diagnóstico de la situación actual, la participación ciudadana mediante reuniones, talleres y encuestas, o la definición de objetivos y propuestas. Con los datos obtenidos se ha establecido un listado de acciones con su correspondiente cronograma y presupuesto estimado con el objetivo de mejorar nuestra ciudad”, señala Penalva.

Ahora, con esta revisión completa de nuestro municipio, llega el momento de implantar actuaciones. No se trata solo de un proyecto medioambiental, es mucho más, porque incluye acciones a todos los niveles para tener en Crevillent espacios verdes donde disfrutar del aire libre, zonas seguras y limpias para pasear y para que jueguen los niños y niñas, calles con menos tráfico y por lo tanto menos contaminación… Se ha dado a luz a un plan estratégico donde se establecen 59 acciones en 10 ejes diferentes: medioambientales, urbanos, de energía y del agua, movilidad sostenible, pobreza, empleo y actividad económica, vivienda, digitalización o ciudad inteligente, participación y transparencia”, explica el alcalde.

Este es, posiblemente, uno de los trabajos más importantes que el Gobierno Municipal ha sacado adelante desde la Concejalía de Medio Ambiente en colaboración con el resto de áreas de la administración local, a través del grupo de trabajo creado para este cometido y formado por técnicos municipales y diferentes miembros de la Corporación Municipal. Entre otras acciones, el 27 de julio de 2020, el Pleno del Ayuntamiento de Crevillent aprobó la solicitud de adhesión a la “Red de Entidades Locales para el Desarrollo de la Agenda 2030, que contó con el visto bueno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el 16 de diciembre de 2020.

En palabras de la concejala de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Estefanía Salinas Peral, “la agenda es el cuaderno donde anotamos las indicaciones de aquello que tenemos que hacer y 2030 es el año que tenemos de plazo para hacerlas. Lo anotamos para que no se nos olvide y para que nos ocupemos de ello, dedicando nuestro tiempo y nuestros recursos municipales para llevarlo a cabo. Es una forma de, con el asesoramiento adecuado, saber qué recursos se necesitan, planificar acciones y conocer aproximadamente la duración estimada para llevarlo a cabo. Planificamos cuándo y cómo poner en marcha los cambios que necesitamos implementar para mejorar y mantener en las condiciones más óptimas nuestro pueblo”.

Desde el Ayuntamiento de Crevillent se pretende ayudar a mantener y mejorar el entorno en el que vivimos, teniendo en cuenta de que hay zonas, espacios y materias en que se puede mejorar. Por ejemplo, es una realidad que el aire que respiramos está cada vez más contaminado por el aumento de coches que también implican más ruido, más humo… Ante esto se puede potenciar la movilidad sostenible con los desplazamientos andando o en bici, por poner un ejemplo” añade la edil.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• En el día de ayer falló el Premio Cebrián en el que estuvo presente el concejal de Educación Antonio Candel Rives

• El autor, bajo el pseudónimo de Arena Brown, en principio no quiere desvelar su verdadera identidad, pero se sabe que es un empresario valenciano con mucha experiencia y mucha pasión por la historia de la economía y cómo circula el dinero

19 julio 2024

• El cierre se producirá para mañana sábado 20 de julio, ya que la alerta de riesgo importante es desde las 13:00 hasta las 20:00 horas de este día, por temperaturas que podrían alcanzar los 42ºC

• Entre las medidas adoptadas se encuentran el cierre del cementerio municipal, el cierre del Parque de Montaña de San Cayetano y el cierre del área recreativa de la Palaya. Además se recomienda encarecidamente no realizar actividades físicas, ni deportivas al aire libre así como extremar la precaución especialmente en las personas mayores y los niños por ser más propensos a sufrir golpes de calor

19 julio 2024

• La edil del área, Pilar Mas Mas, ha afirmado que también se han desarrollado las webs departamentales de Deportes, Turismo y Transparencia

• Los trabajos informáticos han contado con la financiación de los fondos Next Generation Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea por un valor de 49.610 euros

19 julio 2024