Crevillent aprova reinvertir 3,6 milions d’euros del superàvit de 2022

  • A través de la modificació de crèdits ratificada hui en el ple extraordinari, es reforça el pressupost de les regidories per a dur a terme accions com el llançament de nous Bons Consum, la renovació de jocs infantils, l’ampliació de programes de Serveis Socials i la reforma d’habitatges de titularitat municipal, entre altres

Crevillent (22/03/2023).- En la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Crevillent, celebrada ahir, 22 de març de 2023, en el Saló de Plens de la Casa Consistorial, s’ha aprovat una modificació de crèdits per a distribuir un total de 3.697.376 € amb càrrec al romanent de tresoreria de l’any 2022, que ascendeix a un import de 6.000.000 €.

Tal com ha indicat el regidor de Bon Govern, Gregorio Díaz-Marta, aquestes quantitats venen a reforçar les partides del pressupost de 2023 aprovat el desembre passat, especialment aquelles més susceptibles a la inflació. “Amb aquestes ampliacions, es consolida el pressupost per a potenciar l’economia local i optimitzar el funcionament dels serveis municipals per a enguany”, afig l’edil.

Per quart any consecutiu es tanca l’exercici amb un superàvit que es reinvertirà en les necessitats de la localitat previstes tant per a enguany com de cara al futur. Entre elles, l’alcalde, José Manuel Penalva, ha destacat que es reforçarà l’import dirigit als diferents plans i accions desenvolupades des de Serveis Socials. A més, es destinarà 135.000 euros als Bons Consum, 90.000 euros a jocs infantils, 90.000 euros per a dotar de vehicles a Jardins, 45.000 euros a projectes d’obres d’enderrocament per execució subsidiària i 40.000 euros per a la rehabilitació d’habitatges de titularitat municipal, entre altres.

Entre els punts de l’Ordre del Dia ha estat també l’aprovació de l’adaptació de quatre ordenances per a incloure que el mètode de pagament podrà ser l’autoliquidació. A través d’eixa fórmula es dona facilitats per al pagament i es proporciona una major rapidesa en les gestions, alhora que es dota a l’Ajuntament de liquiditat immediata.

Les ordenances modificades són: Taxa per ocupació de la via pública; Taxa sobre Llicències Urbanístiques o Activitats de Control; Impost Instal·lacions, Construccions i Obres; i Taxa per Expedició de Documents Administratius. D’aquesta manera es busca donar agilitat a tràmits com la concessió de llicències, per a reduir la càrrega administrativa, especialment en les àrees d’Urbanisme i Obres.

 

Crevillent aprueba reinvertir 3,6 millones de euros del superávit de 2022

  • A través de la modificación de créditos ratificada hoy en el pleno extraordinario, se refuerza el presupuesto de las concejalías para llevar a cabo acciones como el lanzamiento de nuevos Bonos Consumo, la renovación de juegos infantiles, la ampliación de programas de Servicios Sociales y la reforma de viviendas de titularidad municipal, entre otras

Crevillent (22/03/2023).- En la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Crevillent, celebrada ayer, 22 de marzo de 2023, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, se ha aprobado una modificación de créditos para distribuir un total de 3.697.376 € con cargo al remanente de tesorería del año 2022, que asciende a un montante de 6.000.000 €.

Tal y como ha indicado el concejal de Buen Gobierno, Gregorio Díaz-Marta, estas cantidades vienen a reforzar las partidas del presupuesto de 2023 aprobado el pasado diciembre, especialmente aquellas más susceptibles a la inflación. “Con estas ampliaciones, se consolida el presupuesto para potenciar la economía local y optimizar el funcionamiento de los servicios municipales para este año”, añade el edil.

Por cuarto año consecutivo se cierra el ejercicio con un superávit que va a reinvertirse en las necesidades de la localidad previstas tanto para este año como de cara al futuro. Entre ellas, el alcalde, José Manuel Penalva, ha destacado que se reforzará el importe dirigido a los diferentes planes y acciones desarrolladas desde Servicios Sociales. Además, se destinará 135.000 euros a los Bonos Consumo, 90.000 euros a juegos infantiles, 90.000 euros para dotar de vehículos a Jardines, 45.000 euros a proyectos de obras de derribo por ejecución subsidiaria y 40.000 euros para la rehabilitación de viviendas de titularidad municipal, entre otras.

Entre los puntos del Orden del Día ha estado también la aprobación de la adaptación de cuatro ordenanzas para incluir que el método de pago podrá ser la autoliquidación. A través de esa fórmula se da facilidades para el pago y se proporciona una mayor rapidez en las gestiones, a la vez que se dota al Ayuntamiento de liquidez inmediata.

Las ordenanzas modificadas son: Tasa por ocupación de la vía pública; Tasa sobre Licencias Urbanísticas o Actividades de Control; Impuesto Instalaciones, Construcciones y Obras; y Tasa por Expedición de Documentos Administrativos. De esta manera se busca dar agilidad a trámites como la concesión de licencias, al reducir la carga administrativa, especialmente en las áreas de Urbanismo y Obras.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar


• La alcaldesa Lourdes Aznar Miralles destaca en su exposición que “estamos gobernando para todos con el objetivo de conseguir un Crevillent de futuro, amable, moderno, con vida y humano”

• La primera edil ha subrayado la apuesta por conseguir un municipio con nuevas zonas industriales, cuidando las cosas del día a día con el arreglo de calles y caminos rurales, el mantenimiento de edificios e instalaciones deportivas municipales, el impulso del turismo y de grandes eventos deportivos, el refuerzo de la plantilla de la Policía Local con mayor número de efectivos y más formada que nunca, un plan de arbolado con más de 100 árboles plantados en un año, un plan de renovación de zonas de juegos infantiles, la mejora de la web municipal e introducción de procedimientos electrónicos para facilitar los trámites al ciudadano, la apuesta por nuevas zonas de aparcamiento, la apertura de cantinas y kioscos en espacios municipales, el embellecimiento de calles a través de arte urbano, así como actividades culturales y festivas que inyectan vida a Crevillent

• La alcaldesa ha manifestado que no se olvidan de grandes proyectos como la recuperación de la circunvalación de la N-340, el Teatro Chapí, un ambicioso proyecto de piscina municipal y la modernización del Mercado de Abastos con la reurbanización de su entorno

23 julio 2024

• Las entidades interesadas disponen de plazo hasta el próximo 16 de agosto para formalizar su solicitud de subvención para proyectos o actividades relacionadas con la acción social

23 julio 2024

• Esta imagen pertenece al calendario fotográfico editado por el Archivo correspondiendo así a las instalaciones deportivas construidas por el Ayuntamiento de Crevillent en la pedanía de El Realengo

23 julio 2024