Crevillent aprova en ple noves denominacions en la seua llista de carrers

  • L’Ajuntament dona llum verda al conveni amb l’IVAJ per a l’expedició del Carnet Jove, a les subvencions dirigides a les associacions i entitats per al desenvolupament de programes mediambientals i les dirigides a la promoció de la participació ciutadana, i aprova també la imatge corporativa de l’Agenda 2030 de Crevillent i una ordenança per al foment de l’oferta d’habitatge en arrendament

Crevillent (28/03/2022).- L’Ajuntament de Crevillent ha començat el ple ordinari de març celebrat hui, dia 28, amb l’aprovació d’una declaració institucional per a la igualtat efectiva de dones i homes, amb motiu de la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona.

En l’apartat de Bon Govern i Hisenda s’ha donat el vistiplau a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), així com al reconeixement d’activitat d’interés municipal per a la bonificació de l’Impost de Béns immobles dels habitatges destinats a arrendament social de la Generalitat Valenciana.

D’altra banda, ha sigut aprovada la renovació de la denominació d’algunes vies i espais públics de Crevillent, amb l’objectiu d’abordar el compliment de la Llei de Memòria Història i destacar la importància d’algunes entitats i personatges històrics de la localitat, a la mateixa vegada que s’amplia la presència de dones en la llista de carrers crevillentina.

Las noves denominacions són Societat Unió Musical, Heula, Isabel-Clara Simó, Daniel Jiménez de Cisneros, Jaume El Barbut, Asunción Lledó, Avinguda del Voluntariat, Plaça Isabel Alfonso i Plaça de l’Alcalde Manuel Menargues Vicens, que substituiran el nom actual dels carrers Augusto Aznar, Enrique Valera, Maciá Rives, Ramiro de Maeztu, Salvador Mas, Francisco Candela, Anselmo Mas, Plaça Sierpes i Plaça de l’Ajuntament. A més, s’emplaçaran dos nous monuments, un en reconeixement al personal sanitari a la Plaça Al-Safra i un altre dedicat a l’escultor Miguel Ruiz a la Plaça Metge Lledó.

La Corporació ha donat llum verda de manera unànime al conveni de col·laboració entre l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i l’Ajuntament de Crevillent per a l’emissió del Carnet Jove. A partir d’ara, les i els joves d’entre 14 i 30 anys podran sol·licitar l’expedició del carnet al Centre Jove sense necessitat de desplaçar-se a altres localitats i optar de tots els descomptes i avantatges que ofereix. Així mateix, els comerços crevillentins podran adherir-se a aquesta xarxa, impulsant i promovent al seu torn l’economia local.

Ha sigut aprovada també la imatge corporativa de l’Agenda 2030 de Crevillent, amb la creació d’un nou logotip municipal que conté el cercle de colors característic dels ODS i la inicial del nom de la localitat. Així com les subvencions dirigides a les associacions i entitats de Crevillent per al desenvolupament de programes mediambientals.

En matèria d’Habitatge, ha eixit avant la nova Ordenança Reguladora de les Ajudes per al Foment de l’oferta d’habitatge en arrendament, que busca servir d’impuls el mercat d’immobles de lloguer al municipi.

Mentre que en Assumptes d’urgència s’ha aprovat la modificació de l’Ordenança fiscal de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), així com de les bases de les subvencions a associacions destinades a la promoció de la participació ciutadana de Crevillent, corresponents a l’exercici 2022.

S’ha desenvolupat, d’altra banda, l’aprovació de l’expedient de contractació del servei d’ensenyament i gestió del taller ocupacional de llenguatge musical i piano de l’Ajuntament, i la convalidació de l’adjudicació del contracte del servei d’ensenyament i gestió del taller ocupacional de guitarra.

Quant a les mocions, ha sigut rebutjada la del Grup Municipal de VOX per al suport integral a les dones davant d’un embaràs inesperat, que ha tingut els vots favorables de Ciutadans i del Grup Popular i en contra els de Compromís, PSOE i L’Esquerra. El mateix ha succeït amb la presentada pel Grup Municipal del Partit Popular per a exigir al Govern d’Espanya que no duga a terme la denominada harmonització fiscal i que abaixe els impostos que suporten els espanyols, que ha comptat amb el vot a favor de Ciutadans, l’abstenció de Vox, i els vots en contra dels partits que conformen el Govern municipal.

 

Crevillent aprueba en pleno nuevas denominaciones en su callejero

  • El Ayuntamiento da luz verde al convenio con el IVAJ para la expedición del Carnet Jove, a las subvenciones dirigidas a las asociaciones y entidades para el desarrollo de programas medioambientales y las dirigidas a la promoción de la participación ciudadana, y aprueba también la imagen corporativa de la Agenda 2030 de Crevillent y una ordenanza para el fomento de la oferta de vivienda en arrendamiento

Crevillent (28/03/2022).- El Ayuntamiento de Crevillent ha comenzado el pleno ordinario de marzo celebrado hoy, día 28, con la aprobación de una declaración institucional para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

En el apartado de Buen Gobierno y Hacienda se ha dado el visto bueno a la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía), así como al reconocimiento de actividad de interés municipal para la bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles de las viviendas destinadas a arrendamiento social de la Generalitat Valenciana.

Por otro lado, ha sido aprobada la renovación de la denominación de algunas vías y espacios públicos de Crevillent, con el objetivo de abordar el cumplimiento de la Ley de Memoria Historia y destacar la importancia de algunas entidades y personajes históricos de la localidad, a la misma vez que se amplía la presencia de mujeres en el callejero crevillentino.

Las nuevas denominaciones son Sociedad Unión Musical, Heula, Isabel Clara Simó, Daniel Jiménez de Cisneros, Jaume El Barbut, Asunción Lledó, Avenida del Voluntariado, Plaza Isabel Alfonso y Plaza del Alcalde Manuel Menargues Vicens, que vendrán a sustituir el nombre actual de las calles Augusto Aznar, Enrique Valera, Maciá Rives, Ramiro de Maeztu, Salvador Mas, Francisco Candela, Anselmo Mas, Plaza Sierpes y Plaza del Ayuntamiento. Además, se emplazarán dos nuevos monumentos, uno en reconocimiento al personal sanitario en la Plaza Al-Safra y otro dedicado al escultor Miguel Ruiz en la Plaza Médico Lledó.

La Corporación ha dado luz verde de manera unánime al convenio de colaboración entre el Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) y el Ayuntamiento de Crevillent para la emisión del Carnet Jove. A partir de ahora, las y los jóvenes de entre 14 y 30 años podrán solicitar la expedición del carnet en el Centre Jove sin necesidad de desplazarse a otras localidades y optar de todos los descuentos y ventajas que ofrece. Asimismo, los comercios crevillentinos podrán adherirse a esta red, impulsando y promoviendo a su vez la economía local.

Ha sido aprobada también la imagen corporativa de la Agenda 2030 de Crevillent, con la creación de un nuevo logotipo municipal que contiene el círculo de colores característico de los ODS y la inicial del nombre de la localidad. Así como las subvenciones dirigidas a las asociaciones y entidades de Crevillent para el desarrollo de programas medioambientales.

En materia de Vivienda, ha salido adelante la nueva Ordenanza Reguladora de las Ayudas para el Fomento de la oferta de vivienda en arrendamiento, que busca servir de impulso al mercado de inmuebles de alquiler en el municipio.

Mientras que en Asuntos de urgencia se ha aprobado la modificación de la Ordenanza fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), así como de las bases de las subvenciones a asociaciones destinadas a la promoción de la participación ciudadana de Crevillent, correspondientes al ejercicio 2022.

Se ha desarrollado, por otra parte, la aprobación del expediente de contratación del servicio de enseñanza y gestión del taller ocupacional de lenguaje musical y piano del Ayuntamiento, y la convalidación de la adjudicación del contrato del servicio de enseñanza y gestión del taller ocupacional de guitarra.

En cuanto a las mociones, ha sido rechazada la del Grupo Municipal de VOX para el apoyo integral a las mujeres ante un embarazo inesperado ha tenido con los votos favorables de Ciudadanos y del Grupo Popular y en contra de Compromís, PSOE y L’Esquerra. Lo mismo ha sucedido con la presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular para exigir al Gobierno de España que no lleve a cabo la denominada armonización fiscal y que baje los impuestos que soportan los españoles que ha contado. En este caso, se ha contado con el apoyo de Ciudadanos, la abstención de Vox, y los votos en contra de los partidos que conforman el Gobierno municipal.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• En el día de ayer falló el Premio Cebrián en el que estuvo presente el concejal de Educación Antonio Candel Rives

• El autor, bajo el pseudónimo de Arena Brown, en principio no quiere desvelar su verdadera identidad, pero se sabe que es un empresario valenciano con mucha experiencia y mucha pasión por la historia de la economía y cómo circula el dinero

19 julio 2024

• El cierre se producirá para mañana sábado 20 de julio, ya que la alerta de riesgo importante es desde las 13:00 hasta las 20:00 horas de este día, por temperaturas que podrían alcanzar los 42ºC

• Entre las medidas adoptadas se encuentran el cierre del cementerio municipal, el cierre del Parque de Montaña de San Cayetano y el cierre del área recreativa de la Palaya. Además se recomienda encarecidamente no realizar actividades físicas, ni deportivas al aire libre así como extremar la precaución especialmente en las personas mayores y los niños por ser más propensos a sufrir golpes de calor

19 julio 2024

• La edil del área, Pilar Mas Mas, ha afirmado que también se han desarrollado las webs departamentales de Deportes, Turismo y Transparencia

• Los trabajos informáticos han contado con la financiación de los fondos Next Generation Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea por un valor de 49.610 euros

19 julio 2024