Crevillent aprova en ple el pressupost de 2022 per més de 25 milions d’euros

  • Alguns dels projectes recollits en els pressupostos són la posada en marxa del nou Teatre Chapí i la urbanització del seu entorn, l’inici de les obres de construcció d’una Piscina Municipal d’Estiu i la redacció del projecte per a la remodelació del Mercat d’Abast

Crevillent (23/12/2021).- L’Ajuntament de Crevillent ha aprovat hui en el ple ordinari de desembre el pressupost municipal de 2022, que enguany ascendeix a un total de 25.050.719 euros, amb un increment del 4% respecte al pressupost de l’any anterior.

Aquest increment, que es xifra en un milió d’euros més, es destinarà fonamentalment a l’ampliació i millora de les infraestructures i serveis per a la ciutadania. En ell ha contribuït l’augment de les aportacions de l’Estat que per a l’any vinent pujarà en 846.824 €.

Entre els principals projectes recollits en el pressupost estan la urbanització de l’entorn del Teatre Chapí i l’adaptació d’aquesta infraestructura per a la seua posada en marxa, l’inici de les actuacions per a la construcció d’una Piscina Municipal d’Estiu i l’elaboració del projecte d’urbanització del Mercat d’Abast.

Les prestacions a la ciutadania es veuran ampliades gràcies a l’increment del personal en àrees on hi havia deficiències com a Serveis Socials, on s’adaptarà la plantilla a la nova llei millorant l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat amb 6 nous llocs, o la Policia Local, amb 5 nous agents i la creació de noves unitats que suposarà un avanç en matèria de seguretat gràcies a una major atenció policial.

Són també uns pressupostos que aposten per l’ocupació. Als 80.000€ dirigits al foment de l’ocupació se suma el fort increment del Pla Conjunt d’Ocupació que s’ha incrementat en 220.000 €, aconseguint la xifra de 300.000 € per a tots els programes d’ocupació que serviran per a donar treball i formació durant un any a un total de 106 persones (59 dels programes EMPUJU-ECOVID, 24 de T’AVALEM, 13 del Taller d’Ocupació Vila de Crevillent i 10 de l’EMCORP. L’oferta d’ocupació més àmplia que s’ha donat fins ara a l’Ajuntament de Crevillent.

Hi haurà més inversió per a projectes triats per la ciutadania consolidant-se els pressupostos participatius, que permetran als veïns i veïnes decidir el destí dels 80.000 € dedicats a projectes que milloraran els barris i pedanies. A més es contemplen importants inversions per a millorar les infraestructures i les vies públiques com els 200.000€ destinats a millorar les conduccions de sanejament com la connexió del col·lector general de la Rambla.

També es renovarà l’escenari per a la Proclamació de Festes i el castell de Moros i Cristians i s’instal·laran nous jocs infantils inclusius i accessibles en diversos punts de la localitat. A més, està previst posar en marxa la primera ordenança d’habitatge per a ajudar a dinamitzar el mercat d’habitatges de lloguer i millorar els recursos residencials. 2022 serà l’any també en el qual es desenvoluparà el projecte de remodelació del dispensari de salut de San Felipe Neri i el servei de neteja incrementarà els seus esforços un 10%.

S’impulsarà el compromís del Govern Municipal amb l’Agenda 2030 mitjançant la formació d’un comité assessor i amb mesures concretes que busquen el compliments dels ODS, un projecte transversal que, entre altres mesures, recull la incorporació d’un cinqué contenidor per a les restes orgàniques, fomentant la recollida selectiva, i que es beneficiarà de la incorporació d’un Tècnic de Medi Ambient.

El pressupost ha sigut validat amb el vot a favor dels grups municipals de Compromís, PSOE i L’Esquerra, en contra del PP i Vox, i l’abstenció de Ciutadans. S’ha aprovat per unanimitat la modificació de l’article 16 de l’Acord Econòmic i Social, el complement de productivitat de diversos departaments i el Reglament d’horaris i permisos del personal municipal.

Mentre que la modificació puntual de la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament ha comptat amb el vistiplau de Compromís, PSOE, L’Esquerra i Ciutadans i l’abstenció de PP i Vox. La moció del Partit Popular de Crevillent sobre el suport a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i Policies Locals ha tingut els vots favorables de Vox i Ciutadans i en contra de Compromís, PSOE i L’Esquerra.

 

Crevillent aprueba en pleno el presupuesto de 2022 por más de 25 millones de euros

  • Algunos de los proyectos recogidos en los presupuestos son la puesta en marcha del nuevo Teatro Chapí y la urbanización de su entorno, el inicio de las obras de construcción de una Piscina Municipal de Verano y la redacción del proyecto para la remodelación del Mercado de Abastos

Crevillent (23/12/2021).- El Ayuntamiento de Crevillent ha aprobado hoy en el pleno ordinario de diciembre el presupuesto municipal de 2022, que este año asciende a un total de 25.050.719 euros, con un incremento del 4% respecto al presupuesto del año anterior.

Este incremento, que se cifra en un millón de euros más, se destinará fundamentalmente a la ampliación y mejora de las infraestructuras y servicios para la ciudadanía. En él ha contribuido el aumento de las aportaciones del Estado que para el próximo año subirá en 846.824 €.

Entre los principales proyectos recogidos en el presupuesto están la urbanización del entorno del Teatro Chapí y la adaptación de esta infraestructura para su puesta en marcha, el inicio de las actuaciones para la construcción de una Piscina Municipal de Verano y la elaboración del proyecto de urbanización del Mercado de Abastos.

Las prestaciones a la ciudadanía se verán ampliadas gracias al incremento del personal en áreas donde había carencias como Servicios Sociales, donde se adaptará la plantilla a la nueva ley mejorando la atención a las personas en situación de vulnerabilidad con 6 nuevos puestos, o la Policía Local, con 5 nuevos agentes y la creación de nuevas unidades que va a suponer un avance en materia de seguridad gracias a una mayor atención policial.

Son también unos presupuestos que apuestan por el empleo. A los 80.000€ dirigidos al fomento del empleo se suma el fuerte incremento del Plan Conjunto de Empleo que se ha incrementado en 220.000 €, alcanzando la cifra de 300.000 € para todos los programas de empleo que van a servir para dar trabajo y formación durante un año a un total de 106 personas (59 de los programas EMPUJU-ECOVID, 24 de T’AVALEM, 13 del Taller de Empleo Villa de Crevillent y 10 del EMCORP. La oferta de empleo más amplia que se ha dado hasta ahora en el Ayuntamiento de Crevillent.

Habrá más inversión para proyectos elegidos por la ciudadanía consolidándose los presupuestos participativos, que permitirán a los vecinos y vecinas decidir el destino de los 80.000 € dedicados a proyectos que mejorarán los barrios y pedanías. Además se contemplan importantes inversiones para mejorar las infraestructuras y las vías públicas como los 200.000€ destinados a mejorar las conducciones de saneamiento como la conexión del colector general de la Rambla.

También se renovará el escenario para la Proclamación de Fiestas y el castillo de Moros y Cristianos y se instalarán nuevos juegos infantiles inclusivos y accesibles en varios puntos de la localidad. Además, está previsto poner en marcha la primera ordenanza de vivienda para ayudar a dinamizar el mercado de viviendas de alquiler y mejorar los recursos habitacionales. 2022 será el año también en el que se desarrollará el proyecto de remodelación del dispensario de salud de San Felipe Neri y el servicio de limpieza incrementará sus esfuerzos un 10%.

Se impulsa el compromiso del Gobierno Municipal con la Agenda 2030 mediante la formación de un comité asesor y con medidas concretas que buscan el cumplimientos de los ODS, un proyecto transversal que, entre otras medidas, recoge la incorporación de un quinto contenedor para los restos orgánicos, fomentando la recogida selectiva, y que se beneficiará de la incorporación de un Técnico de Medio Ambiente.

El presupuesto ha sido adelante con el voto a favor de los grupos municipales de Compromís, PSOE y L’Esquerra, en contra del PP y Vox, y la abstención de Ciudadanos. Se ha aprobado por unanimidad la modificación del artículo 16 del Acuerdo Económico y Social, el complemento de productividad de varios departamentos y el Reglamento de horarios y permisos del personal municipal.

Mientras que la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento ha contado con el visto bueno de Compromís, PSOE, L’Esquerra y Ciudadanos y la abstención de PP y Vox. La moción del Partido Popular de Crevillent sobre el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Locales ha tenido los votos favorables de Vox y Ciudadanos y en contra de Compromís, PSOE y L’Esquerra.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El concurso, organizado también por la Asociación de Creadores de Crevillent, se llevará a cabo el próximo sábado 20 de julio en horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en la Plaza de la Comunidad Valenciana

• La concejala del área, Mónica San Emeterio, manifiesta que “es un evento creativo y emocionante, destinado a reunir a personas de todas las edades apasionadas por el arte y la naturaleza. En este día especial, celebraremos la belleza del entorno al aire libre y fomentamos la expresión artística en un ambiente inspirador”

12 julio 2024

• Durante el mes de julio y primeros días de agosto tienen lugar los actos de presentación de los capitanes y bellezas de las doce comparsas de Moros y Cristianos de la localidad, donde el Archivo conserva una importante documentación con más de 400 programas de fiestas y actos

11 julio 2024

• Esta iniciativa, orientada a niños y niñas de 4 a 12 años, se llevará a cabo del 2 al 6 de septiembre con un horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en el Centre Jove “Juan Antonio Cebrián”

• El concejal de Igualdad, Paco Verdú Ros, ha destacado que “la idea de esta escuela de verano que abarca la primera semana de septiembre tiene como objetivo facilitar la conciliación de padres y madres de la localidad, ya que tenemos en cuenta que durante los primeros días del mes de septiembre es cuando muchos padres y madres vuelven a sus trabajos y, en cambio, sus hijos e hijas se incorporan a las clases más tarde”

11 julio 2024