Comença el termini per a sol·licitar les ajudes municipals a autònoms i xicotets empresaris de Crevillent

 • L’Ajuntament de Crevillent manté l’augment de 10.000€ que es va realitzar l’any anterior, arribant a un total de 80.000€ per a ajudar a autònoms i xicotets empresaris amb alguns de les seues despeses i millores en els seus negocis. Com a novetat, enguany s’agilitzaran els tràmits, fent-les arribar als beneficiaris a mesura que es vagen concedint i per ordre de sol·licitud, sense necessitat d’esperar que finalitze el termini

Crevillent (09/03/2023).- Un any més, l’Ajuntament de Crevillent ha aprovat en ple les noves bases dirigides a autònoms i xicotets empresaris de Crevillent. L’objectiu d’aquestes ajudes és mitigar les despeses derivades del lloguer, promoure la modernització i innovació de negocis i mantindre als nous emprenedors actius.

Com a novetat, les ajudes s’aniran donant a mesura que es vaja gestionat, sense esperar al final del termini. Amb això es pretén afavorir que autònoms i xicotets empresaris reben aquestes ajudes al més prompte possible.

L’alcalde, José Manuel Penalva, ha explicat que com a novetat, «les ajudes s’aniran donant a mesura que es vaja gestionat, sense esperar al final del termini. Amb això es pretén afavorir que autònoms i xicotets empresaris reben aquestes ajudes al més prompte possible«. Les ajudes es podran començar a sol·licitar a a partir de hui, 9 de març, de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Crevillent.

Penalva ha declarat, en referència a aquestes, que “des de l’Ajuntament hem de facilitar la vida als nostres veïns i veïnes en la mesura que els nostres recursos ens ho permeten. Apostem i continuarem apostant per aquestes ajudes perquè entenem que és una manera de donar suport als nostres autònoms i xicotets empresaris, que moltes vegades no ho tenen fàcil, més encara en moments com els que hem viscut”.

Els 80.000€ destinats a aquest propòsit es divideixen en tres línies d’ajudes. Com en els exercicis anteriors, una d’elles va dirigida a nous emprenedors per a servir-los d’impuls (35.000 €). En aquest cas, la quantitat màxima a rebre pels sol·licitants és de 2.500€ i alguns dels requisits a complir per a ser beneficiar-vos de la mateixa són:

 • Estar donat d’alta com a autònom després de l’1 d’octubre del 2022.

 • Les despeses subvencionables han de ser deguts a la posada en marxa del negoci des de 3 mesos abans de l’alta de la sol·licitud com a autònom.

Quant a les ajudes per a pagament del lloguer dels establiments (15.000 €), la quantitat pot aconseguir els 750€ per sol·licitant i alguns dels requisits per a ser beneficiari són:

 • No estar donats d’alta com a autònom més de 5 anys.

 • Els rebuts que poden presentar del pagament del lloguer han de ser de l’any 2023.

L’última línia està destinada per a actuacions d’innovació i/o modernització en els negocis (30.000 €). En aquest cas la quantitat màxima per als seus possibles beneficiaris és de 900€. Igual que en les dues anteriors, els sol·licitants han de complir una sèrie de requisits, entre el qual destaca el següent:

 • Les despeses subvencionables que es presenten han d’haver sigut realitzats des de l’1 de gener de 2023, i fins a la data de presentació de la sol·licitud.

La data límit de presentació d’instàncies per a sol·licitar l’ajuda és el 2 d’octubre de 2023. El nombre màxim de treballadors que poden tindre els autònoms que sol·liciten aquestes ajudes és de 10. Aquestes ajudes són incompatibles entre elles, per la qual cosa els sol·licitants només podran ser beneficiaris d’una de les línies, amb l’objectiu d’arribar al major nombre de persones possible. És molt important que els pagaments de les despeses que es presenten com a subvencionables no s’hagen efectuat en efectiu.

La regidora d’Economia Sostenible, Estefanía Salines Peral, ha explicat que “ja van quatre anys seguits oferint aquestes ajudes, per la qual cosa vull felicitar els tècnics i administratius de l’Agència de Desenvolupament Local per la bona faena que han fet, i continuen fent, per a oferir el millor servei a la ciutadania de Crevillent. Des del Govern del Canvi continuarem mantenint aquestes ajudes i millorant tots aquells aspectes que siguen possibles per a posar-li les coses més fàcils als nostres autònoms, emprenedors i xicotets empresaris”.

Finalment, l’edil ha informat que per a la resolució de dubtes respecte a aquestes ajudes, els ciutadans i ciutadanes poden dirigir-se a les dependències de l’Agència de Desenvolupament Local, lloc on podran obtindre tota la informació necessària. A més, ha animat a tots els autònoms i xicotets empresaris al fet que sol·liciten aquestes ajudes i enguany espera poder repartir el 100% del capital destinat a aquest efecte.

 

Comienza el plazo para solicitar las ayudas municipales a autónomos y pequeños empresarios de Crevillent

 • El Ayuntamiento de Crevillent mantiene el aumento de 10.000€ que se realizó el año anterior, llegando a un total de 80.000€ para ayudar a autónomos y pequeños empresarios con algunos de sus gastos y mejoras en sus negocios. Como novedad, este año se agilizarán los trámites, haciéndolas llegar a los beneficiarios a medida que se vayan concediendo y por orden de solicitud, sin necesidad de esperar a que finalice el plazo

Crevillent (09/03/2023).- Un año más, el Ayuntamiento de Crevillent ha aprobado en pleno las nuevas bases dirigidas a autónomos y pequeños empresarios de Crevillent. El objetivo de estas ayudas es mitigar los gastos derivados del alquiler, promover la modernización e innovación de negocios y mantener a los nuevos emprendedores activos.

Como novedad, las ayudas se irán dando a medida que se vaya gestionado, sin esperar al término del plazo. Con ello se pretende favorecer que autónomos y pequeños empresarios reciban estas ayudas lo antes posible.

El alcalde, José Manuel Penalva, ha explicado que como novedad, «las ayudas se irán dando a medida que se vaya gestionado, sin esperar al término del plazo. Con ello se pretende favorecer que autónomos y pequeños empresarios reciban estas ayudas lo antes posible». Las ayudas se podrán empezar a solicitar a partir de hoy, 9 de marzo, de manera telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Crevillent.

Penalva ha declarado, en referencia a las mismas, que “desde el Ayuntamiento debemos facilitar la vida a nuestros vecinos y vecinas en la medida que nuestros recursos nos lo permiten. Apostamos y seguiremos apostando por estas ayudas puesto que entendemos que es una manera de dar apoyo a nuestros autónomos y pequeños empresarios, que muchas veces no lo tienen fácil, más aún en momentos como los que hemos vivido”.

Los 80.000€ destinados a este propósito se dividen en tres líneas de ayudas. Como en los ejercicios anteriores, una de ellas va dirigida a nuevos emprendedores para servirles de impulso (35.000€). En este caso, la cantidad máxima a recibir por los solicitantes es de 2.500€ y algunos de los requisitos a cumplir para ser beneficiaros de la misma son:

 • Estar dado de alta como autónomo después del 1 de octubre del 2022.

 • Los gastos subvencionables deben ser debidos a la puesta en marcha del negocio desde 3 meses antes del alta de la solicitud como autónomo.

En cuanto a las ayudas para pago del alquiler de los establecimientos (15.000 €), la cantidad puede alcanzar los 750€ por solicitante y algunos de los requisitos para ser beneficiario son:

 • No estar dados de alta como autónomo más de 5 años.

 • Los recibos que pueden presentar del pago del alquiler tienen que ser del año 2023.

La última línea está destinada para actuaciones de innovación y/o modernización en los negocios (30.000 €). En este caso la cantidad máxima para sus posibles beneficiarios es de 900€. Al igual que en las dos anteriores, los solicitantes tienen que cumplir una serie de requisitos, entre el que destaca el siguiente:

 • Los gastos subvencionables que se presenten tienen que haber sido realizados desde el 1 de enero de 2023, y hasta la fecha de presentación de la solicitud.

La fecha tope de presentación de instancias para solicitar la ayuda es el 2 de octubre de 2023. El número máximo de trabajadores que pueden tener los autónomos que soliciten estas ayudas es de 10. Estas ayudas son incompatibles entre ellas, por lo que los solicitantes solo podrán ser beneficiarios de una de las líneas, con el objetivo de llegar al mayor número de personas posible. Es muy importante que los pagos de los gastos que se presenten como subvencionables no se hayan efectuado en efectivo.

La concejala de Economía Sostenible, Estefanía Salinas Peral, ha explicado que “ya van cuatro años seguidos ofreciendo estas ayudas, por lo que quiero felicitar a los técnicos y administrativos de la Agencia de Desarrollo Local por el buen trabajo que han hecho, y continúaN haciendo, para ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía de Crevillent. Desde el Govern del Canvi seguiremos manteniendo estas ayudas y mejorando todos aquellos aspectos que sean posibles para ponerle las cosas más fáciles a nuestros autónomos, emprendedores y pequeños empresarios”.

Por último, la edil ha informado que para la resolución de dudas con respecto a estas ayudas, los ciudadanos y ciudadanas pueden dirigirse a las dependencias de la Agencia de Desarrollo Local, lugar donde podrán obtener toda la información necesaria. Además, ha animado a todos los autónomos y pequeños empresarios a que soliciten estas ayudas y este año espera poder repartir el 100% del capital destinado a tal efecto.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El concurso, organizado también por la Asociación de Creadores de Crevillent, se llevará a cabo el próximo sábado 20 de julio en horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en la Plaza de la Comunidad Valenciana

• La concejala del área, Mónica San Emeterio, manifiesta que “es un evento creativo y emocionante, destinado a reunir a personas de todas las edades apasionadas por el arte y la naturaleza. En este día especial, celebraremos la belleza del entorno al aire libre y fomentamos la expresión artística en un ambiente inspirador”

12 julio 2024

• Durante el mes de julio y primeros días de agosto tienen lugar los actos de presentación de los capitanes y bellezas de las doce comparsas de Moros y Cristianos de la localidad, donde el Archivo conserva una importante documentación con más de 400 programas de fiestas y actos

11 julio 2024

• Esta iniciativa, orientada a niños y niñas de 4 a 12 años, se llevará a cabo del 2 al 6 de septiembre con un horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en el Centre Jove “Juan Antonio Cebrián”

• El concejal de Igualdad, Paco Verdú Ros, ha destacado que “la idea de esta escuela de verano que abarca la primera semana de septiembre tiene como objetivo facilitar la conciliación de padres y madres de la localidad, ya que tenemos en cuenta que durante los primeros días del mes de septiembre es cuando muchos padres y madres vuelven a sus trabajos y, en cambio, sus hijos e hijas se incorporan a las clases más tarde”

11 julio 2024