Canvis a l’Ajuntament de Crevillent per a agilitzar i impulsar projectes pendents en l’àrea Urbanisme

  • L’alcalde de Crevillent, afirma que l’objectiu és ser més ràpids i efectius en tràmits com les llicències d’obres, la finalització de la implementació del Pla Estratègic Industrial i actuacions urbanístiques, així com reforçar les àrees d’Habitatge i Serveis Públics, a més de la implantació del Pla Municipal de l’Agenda 2030, que s’ha aprovat en el dia de hui

Crevillent (30/01/2023).- L’alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, anuncia que febrer començarà amb una reestructuració d’algunes àrees municipals. Un dels canvis serà la substitució de l’actual màxim responsable d’Urbanisme, que passarà a tindre les funcions d’assessorament i responsabilitat en el departament d’Habitatge i s’encarregarà de la inspecció i gestió jurídica dels Serveis Públics i la Inspecció d’Edificis de més de 50 anys.

Un dels motius d’aquests canvis se sustenta en la idea que, com s’ha pogut comprovar, un dels reptes per al futur de l’administració passa per reforçar i estructurar l’Oficina d’Habitatge impulsada en aquesta legislatura. Encapçalada per la regidora Gema Candelaria, les funcions d’aquest departament necessiten un major reforç atesa l’actual situació immobiliària, que passa per execucions hipotecàries, desnonaments i el tràmit d’ajudes en matèria de lloguer i rehabilitació, entre d’altres.

D’altra banda, en l’àrea de Serveis Públics es necessita una inspecció i control permanent dels contractes privatitzats, ja que fins ara es mancava d’aquest servei; amb l’experiència d’aquest tècnic, es podria millorar el compliment dels contractes. De la mateixa manera, el parc immobiliari de Crevillent es va envellint i és necessari el compliment legal que tots els edificis disposen de la certificació tècnica per a assegurar l’habitabilitat i evitar el risc sobre les persones.

Així mateix -assenyala l’alcalde- “és fonamental i necessari l’impuls de l’àrea d’Urbanisme, amb canvis normatius i estructurals, per a agilitzar l’obtenció de llicències d’obres per part de la ciutadania i les autoritzacions en aquesta matèria, la implementació del Pla Estratègic Industrial, avançar en assumptes pendents com la finalització i recepció dels polígons del Boch, la Ceràmica i el residencial d’El Pinar o el desenvolupament del polígon de Vila Rosa de cara a la pròxima legislatura. També per al desenvolupament de nous projectes de futur que permetran implantar l’Agenda 2030”.

A més, serà necessari als pròxims anys realitzar modificacions puntuals del Pla General de 2011, ja que el temps ha demostrat que és un obstacle per a resoldre els actuals problemes urbanístics, perquè impossibilita disposar de sòl dotacional i de serveis i inversions interessants per al municipi. Són temes estratègics en els que s’ha d’avançar i que iniciatives com l’Agenda Urbana 2030 de Crevillent, que ha comptat amb la participació dels agents socials i econòmics, posen de manifest.

És per això, afirma l’alcalde, que “aquest govern ha començat ja a preparar els equips humans, amb l’experiència necessària, per als reptes que es plantegen de cara als pròxims anys. El Govern Municipal està convençut que aquests canvis són necessaris i serviran perquè en els primers mesos de la legislatura pròxima es puga visibilitzar un canvi notable en aquests aspectes”.

 

Cambios en el Ayuntamiento de Crevillent para agilizar e impulsar proyectos pendientes en el área Urbanismo

  • El alcalde de Crevillent, afirma que el objetivo es ser más rápidos y efectivos en trámites como las licencias de obras, la finalización de la implementación del Plan Estratégico Industrial y actuaciones urbanísticas, así como reforzar las áreas de Vivienda y Servicios Públicos, además de la implantación del Plan Municipal de la Agenda 2030, que se ha aprobado hoy en pleno

Crevillent (30/01/2023).- El alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, anuncia que febrero comenzará con una reestructuración de algunas áreas municipales. Uno de los cambios será la sustitución del actual máximo responsable de Urbanismo, que pasará a tener las funciones de asesoramiento y responsabilidad en el departamento de Vivienda y se encargará de la inspección y gestión jurídica de los Servicios Públicos y la Inspección de Edificios de más de 50 años.

Uno de los motivos de estos cambios se sustenta en la idea de que, como se ha podido comprobar, entre los retos para el futuro de la administración está reforzar y estructurar la Oficina de Vivienda impulsada en esta legislatura. Encabezada por la concejala Gema Candelaria, las funciones de este departamento necesitan mayores recursos dada la actual situación inmobiliaria que pasa por ejecuciones hipotecarias, desahucios y el trámite de ayudas en materia de alquiler y rehabilitación, entre otros.

Por otra parte, en el área de Servicios Públicos se precisa de una inspección y control permanente de los contratos privatizados, ya que hasta ahora se carecía de este servicio; con la experiencia de este técnico, se podría mejorar el cumplimento de los mismos. De la misma forma, el parque inmobiliario de Crevillent se va envejeciendo y es necesario el cumplimiento legal de que todos los edificios dispongan de la certificación técnica para asegurar la habitabilidad y evitar el riesgo sobre las personas.

Asimismo -señala el alcalde- “es fundamental y necesario el impulso del área de Urbanismo, con cambios normativos y estructurales, para agilizar la obtención de licencias de obras por parte de la ciudadanía y las autorizaciones en esta materia, la implementación del Plan Estratégico Industrial, avanzar en asuntos pendientes como la finalización y recepción de los polígonos del Boch, la Cerámica y el residencial del Pinar o el desarrollo del polígono de Villa Rosa de cara a la próxima legislatura. También para el desarrollo de nuevos proyectos de futuro que permitirán implantar la Agenda 2030”.

Además, será necesario en los próximos años realizar modificaciones puntuales del Plan General de 2011, ya que el tiempo ha demostrado que es un obstáculo para resolver los actuales problemas urbanísticos, imposibilitando disponer de suelo dotacional y de servicios e inversiones interesantes para el municipio. Son temas estratégicos en los que se debe avanzar y que iniciativas como la Agenda Urbana 2030 de Crevillent, que ha contado con la participación de los agentes sociales y económicos, ponen de manifiesto.

Es por ello, afirma el alcalde, que “este gobierno ha comenzado ya a preparar los equipos humanos, con la experiencia necesaria, para los retos que se plantean de cara a los próximos años. El Gobierno Municipal está convencido que estos cambios son necesarios y van a servir para que en los primeros meses de la legislatura próxima se pueda visibilizar un cambio notable en estos aspectos”.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El concurso, organizado también por la Asociación de Creadores de Crevillent, se llevará a cabo el próximo sábado 20 de julio en horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en la Plaza de la Comunidad Valenciana

• La concejala del área, Mónica San Emeterio, manifiesta que “es un evento creativo y emocionante, destinado a reunir a personas de todas las edades apasionadas por el arte y la naturaleza. En este día especial, celebraremos la belleza del entorno al aire libre y fomentamos la expresión artística en un ambiente inspirador”

12 julio 2024

• Durante el mes de julio y primeros días de agosto tienen lugar los actos de presentación de los capitanes y bellezas de las doce comparsas de Moros y Cristianos de la localidad, donde el Archivo conserva una importante documentación con más de 400 programas de fiestas y actos

11 julio 2024

• Esta iniciativa, orientada a niños y niñas de 4 a 12 años, se llevará a cabo del 2 al 6 de septiembre con un horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en el Centre Jove “Juan Antonio Cebrián”

• El concejal de Igualdad, Paco Verdú Ros, ha destacado que “la idea de esta escuela de verano que abarca la primera semana de septiembre tiene como objetivo facilitar la conciliación de padres y madres de la localidad, ya que tenemos en cuenta que durante los primeros días del mes de septiembre es cuando muchos padres y madres vuelven a sus trabajos y, en cambio, sus hijos e hijas se incorporan a las clases más tarde”

11 julio 2024