Avancen les gestions per a la reactivació de l’Arborètum integrat en el CEMA Els Molins de Crevillent

  • La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Local, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Isaura Navarro, l’alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, i el president de la Fundació Mediterráneo, Luis Boyer, signen un protocol per a formalitzar el seu compromís per a la rehabilitació i posada en funcionament de l’arborètum forestal, amb els seus itineraris educatius, i de l’Aula de la Naturalesa

Crevillent (17/02/2023).- Aquest divendres, 18 de febrer, s’han reunit en el Saló de Plens de l’Ajuntament de Crevillent la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Local, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Isaura Navarro, l’alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, i el president de la Fundació Mediterráneo, Luis Manuel Boyer, per a signar un protocol que defineix les línies de coordinació i cooperació entre les tres institucions per a la rehabilitació i posada en marxa de l’Arborètum i l’Aula Natura, espai d’educació mediambiental integrat en el CEMA Els Molins, tots dos en estat d’abandonament des de fa més d’una dècada.

L’arborètum forestal va ser instal·lat per ICONA l’any 1987; s’hi van plantar exemplars de setanta-set espècies i es van crear diversos itineraris per a mostrar els tipus d’hàbitats forestals i les problemàtiques que els afecten (amb matèries que anaven des de la història evolutiva de la vegetació fins a la colonització per espècies foranes i invasores), amb finalitat educativa i amb l’objectiu de transmetre valors i sensibilitats respecte a les problemàtiques vigents en aquell moment, moltes de les quals continuen sent rellevants en l’actualitat per la seua vinculació amb el canvi climàtic. Així mateix, en aquest mateix període es va construir una Aula de la Naturalesa, on s’explicava als visitants les característiques de l’itinerari de l’arborètum que es visitava.

Aquest protocol pretén formalitzar, per part de la Generalitat Valenciana, l’Ajuntament de Crevillent i Fundació Mediterráneo, tant la recuperació i manteniment de forma continuada de l’espai natural i de l’aula, com la voluntat de col·laboració de les tres parts per al desenvolupament de programes educatius en l’àrea dels Molins, i inclou explorar les vies de finançament per a dur a terme les inversions necessàries.

La Conselleria té intenció de redactar en un futur pròxim un projecte d’adequació i millora de l’espai de l’arborètum que contemplarà les accions per a la seua posada en valor mitjançant la cura dels exemplars existents, la incorporació de noves plantes i arbres, l’adequació de les instal·lacions i infraestructura de reg, la creació d’itineraris formatius i el disseny i impressió de panells informatius.

En aquest aspecte, Isaura Navarro ha ressaltat “la importància de conservar espais naturals com el que ara recupera Crevillent per a impulsar l’educació ambiental. Una manera de contribuir a conscienciar la ciutadania dels valors de la biodiversitat, que formen part del paisatge de les nostres terres“.

Per part seua, l’alcalde de Crevillent ha agraït a la consellera Isaura Navarro i al seu equip el ferm compromís per recuperar aquest espai, cosa que permetrà “desenvolupar activitats d’educació mediambiental on es podran estudiar i observar diferents espècies d’arbres, tant autòctons com forans, i avaluar el seu impacte en l’entorn natural i conéixer millor la flora i la fauna i els processos d’erosió de la nostra serra davant els diferents factors meteorològics com la pluja o el vent. Penalva ha manifestat que aquesta col·laboració al costat de la Generalitat i la Fundació Mediterráneo redundarà en una gran millora de l’entorn

Igualment, Luis Boyer ha destacat que per a la Fundació Meditarráneo és una gran satisfacció la recuperació de l’Arborètum situat en el nostre CEMA Els Molins. Vull agrair a l’Ajuntament i, especialment, a la Conselleria que les tasques de recuperació d’aquest espai hagen arrancat ja, fins i tot abans de signar aquest protocol”. Boyer ha afegit que la Fundació té una xarxa de centres d’educació ambiental molt àmplia, entre ells Els Molins, de gran “rellevància per a la societat i per al futur del nostre entorn, així que estem oberts a qualsevol iniciativa que permeta continuar posant en valor i a la disposició de la ciutadania els nostres centres de medi ambient”.

En el dia de hui, s’ha acordat també la creació d’una Comissió Mixta per al seguiment d’aquest protocol, que es reunirà almenys una vegada a l’any i, en cas necessari, quan una de les parts ho sol·licite, i que tindrà com a finalitat la creació d’un conveni que reculla els compromisos de les institucions per a la consecució dels objectius detallats en el document signat hui.

 

Avanzan las gestiones para la reactivación del Arboreto integrado en el CEMA Los Molinos de Crevillent

  • La consellera de Agricultura, Desarrollo Local, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Isaura Navarro, el alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, y el presidente de la Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, firman un protocolo para formalizar su compromiso para la rehabilitación y puesta en funcionamiento del arboreto forestal con sus itinerarios educativos y del Aula de la Naturaleza

Crevillent (17/02/2023).- Este viernes, 18 de febrero, se han reunido en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Crevillent la consellera de Agricultura, Desarrollo Local, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Isaura Navarro, el alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, y el presidente de la Fundación Mediterráneo, Luis Manuel Boyer, para firmar un protocolo que define las líneas de coordinación y cooperación entre las tres instituciones para la rehabilitación y puesta en marcha del Arboreto y el Aula Natura, espacio de educación medioambiental integrado en el CEMA Los Molinos, ambos en estado de abandono desde hace más de una década.

El arboreto forestal fue instalado por ICONA en el año 1987; en él se plantaron ejemplares de setenta y siete especies y se crearon diversos itinerarios para mostrar los tipos de hábitats forestales y las problemáticas que les afectan (con materias que iban desde la historia evolutiva de la vegetación hasta la colonización por especies foráneas e invasoras), con finalidad educativa y con el objetivo de transmitir valores y sensibilidades respecto a las problemáticas vigentes en aquel momento, muchas de las cuales siguen siendo relevantes en la actualidad por su vinculación con el cambio climático. Asimismo, en este mismo periodo se construyó un Aula de la Naturaleza, dónde se explicaba a los visitantes las características del itinerario del arboreto que se visitaba.

Este protocolo pretende formalizar, por parte de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Crevillent y Fundación Mediterráneo, tanto la recuperación y mantenimiento de forma continuada del espacio natural y del aula como la voluntad de colaboración de las tres partes para el desarrollo de programas educativos en el área de Los Molinos, e incluye explorar las vías de financiación para llevar a cabo las inversiones necesarias.

La Conselleria tiene intención de redactar en un futuro próximo un proyecto de adecuación y mejora del espacio del arboreto que contemplará las acciones para su puesta en valor mediante el cuidado de los ejemplares existentes, la incorporación de nuevas plantas y árboles, la adecuación de las instalaciones e infraestructura de riego, la creación de itinerarios formativos y su diseño e impresión en paneles informativos.

En este aspecto, Isaura Navarro ha resaltado “la importancia de conservar espacios naturales como el que ahora recupera Crevillent para impulsar la educación ambiental. Una manera de contribuir a concienciar a la ciudadanía de los valores de la biodiversidad, que forman parte del paisaje de nuestras tierras“.

Por su parte, el alcalde de Crevillent ha agradecido a la consellera Isaura Navarro y a su equipo el firme compromiso por recuperar este espacio, algo que permitirá “desarrollar actividades de educación medioambiental donde se podrán estudiar y observar distintas especies de árboles, tanto autóctonos como foráneos, y evaluar su impacto en el entrono natural y conocer mejor la flora y la fauna y los procesos de erosión de nuestra sierra ante los distintos factores meteorológicos como la lluvia o el viento. Penalva ha manifestado que esta colaboración junto a la Generalitat y la Fundación Mediterráneo redundará en una gran mejora del entorno

Igualmente, Luis Boyer ha destacado “que para la Fundación Mediterráneo es una gran satisfacción la recuperación del Arboreto ubicado en nuestro CEMA Los Molinos.Quiero agradecer al Ayuntamiento y especialmente a la Conselleriaque las labores de recuperación de este espacio hayan arrancado ya, incluso antes de firmar este protocolo”. Boyer ha añadido que la Fundación tiene una redde centros de educación ambiental muy amplia, entre ellos Los Molinos, de gran “relevancia para la sociedad y para el futuro de nuestro entorno, así que estamos abiertos a cualquier iniciativa que permita seguir poniendo en valor y a disposición de la ciudadanía nuestros centros de medio ambiente”.

En el día de hoy, se ha acordado también la creación de una Comisión Mixta para el seguimiento de este protocolo, que se reunirá al menos una vez al año, y en su caso, cuando una de las partes lo solicite, y que tendrá como finalidad la creación de un convenio que recoja los compromisos de las instituciones para la consecución de los objetivos detallados en el documento firmado hoy.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El Ayuntamiento de Crevillent invierte un total de 13.650 euros en becas durante el curso 2023 – 2024 y el plazo para presentar la documentación es desde hoy 17 de julio hasta el 6 de agosto

• La concejala de Cultura, Mónica San Emeterio, destaca que “con estas ayudas queremos contribuir al fomento de cultura artístico-musical del municipio de Crevillent”. Además, manifiesta que “la mejora de las enseñanzas universitarias y el desarrollo de una educación de calidad son factores básicos dentro de la política educativa y cultural”

17 julio 2024

• Esta actuación, que tendrá una duración aproximadamente de tres semanas, supondrá un coste total de 18.089 euros

• La edil del área, Pilar Mas Mas, ha manifestado que “esta actuación persigue mejorar la visibilidad de las zonas en las que se va a trabajar y con ello la seguridad de las mismas”

16 julio 2024

• En los primeros días de julio, las familias que tenían la oportunidad se trasladaban al Pinet, en carros tirados por mulas y cargados de los enseres para montar las barracas, mientras los demás se marchaban hacia el 18 de julio

16 julio 2024