Aprovades en ple les ajudes per a clubs i esportistes de Crevillent i les dirigides a millorar l’accessibilitat en els habitatges

  • L’Ajuntament de Crevillent ha donat també el vistiplau en el Ple Ordinari de juliol a la modificació del contracte de recollida, transport de residus sòlids urbans i neteja urbana per a implementar nous serveis com el cinqué contenidor, la instal·lació de contenidors d’envasos lleugers en l’extraradi i l’ampliació de la recollida de la poda i estris en les zones del camp

Crevillent (25/07/2022).- El Ple de l’Ajuntament de Crevillent ha començat la sessió ordinària del mes de juliol amb l’aprovació del compte general del passat exercici, i amb el suport unànime de les bases reguladores de les Subvencions per a la promoció de l’accessibilitat a l’interior de l’habitatge de l’àrea de Drets Socials i Desenvolupament Humà, corresponent a l’anualitat 2022.

La sessió plenària ha continuat amb la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per ocupació del subsol, sòl i vol de la via pública, amb l’objectiu d’adaptar-la per a fer-la més operativa en cedir la seua gestió a SUMA, la qual ha sigut aprovada amb el vot favorable de tots els grups polítics.

També ha comptat amb el beneplàcit de tots els grups municipals la modificació de l’ordenança fiscal que regula el preu per la utilització de les instal·lacions esportives i les seues dependències annexes, mitjançant la qual s’ha establit un preu d’11 €/ hora per a menors i 15 €/ hora per a adults per l’ús de la pista de futbol platja; i de 6 €/ hora per a menors i 8 €/ hora per a persones adultes per cadascuna de les pistes de voleibol platja.

Posteriorment, s’ha donat llum verda a la modificació de crèdits MP34-CE, amb 12 vots a favor, 7 abstencions i 2 en contra; i a l’expedient de modificació de crèdits MP37-SC, amb 19 vots a favor i 2 en contra. Així com a l’aprovació de la modificació de les Bases d’Execució del Pressupost, que ha tirat avant amb els vots favorables de tots els membres de la Corporació i permetrà un major control dels comptes municipals per part del departament d’Intervenció.

D’altra banda, s’ha aprovat amb el suport de tots els grups la modificació puntual de la Relació de Llocs de treball, amb la finalitat d’adequar-la a les necessitats reals i per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública dins de l’administració local.

S’han aprovat, amb la votació a favor de tots els grups municipals, les diferents bases per a les ajudes a entitats i clubs esportius corresponent a la temporada 2021-2022. Per a les bases de concurrència núm. 1, destinades a l’organització d’activitats locals esportives i no competitives, es destinarà un import de 28.000 €, mentre que les bases de concurrència núm. 2 per a la participació dels clubs esportius en competicions federades i en competicions i activitats no federades comptaran amb un import de 108.000 €.

Així mateix, les bases núm. 3, d’ajudes a esportistes individuals locals de Crevillent de les modalitats sènior, absoluts, màsters, i veterans, per la participació en competicions federades o oficials augmentaran dels 3.000 euros de l’any anterior als 4.500 euros. Al seu torn, les bases núm. 4 comptaran amb 4.000 € per a sufragar les despeses en formació d’ensenyaments esportius per a persones empadronades a Crevillent. Al mateix temps que les bases núm. 5, d’ajudes a esportistes individuals locals de les categories de l’esport base o promeses de Crevillent, que tindran un import de 5.000 €.

Hi ha hagut unanimitat també en l’aprovació del complement de productivitat per a l’Oficina Tècnica Municipal, amb l’objectiu d’agilitar la redacció de plecs i afavorir un millor funcionament de l’administració local davant l’acumulació de treball en l’àrea. Mentre que la modificació del contracte del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans, neteja urbana i gestió de l’Ecoparc ha comptat amb els vots favorables de tots els grups polítics excepte Vox, que s’ha abstingut. A través d’aquesta modificació s’implantarà nous serveis com el cinqué contenidor, contenidors d’envasos lleugers en l’extraradi per a la recollida selectiva, l’ampliació de la recollida amb pala de la poda i els estris dels punts de contenidors de les zones de camp i una hidrolimpiadora extra per al servei ordinari.

D’altra banda, s’ha donat compte de la Memòria de Gestió Municipal del Primer Semestre de 2022, de l’estat de compliment de les mocions aprovades en sessions plenàries i del nomenament del Jutge de Pau Titular i Substitut del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i de totes les resolucions d’Alcaldia i acords de la Junta de Govern Local.

Finalment, la moció del Grup Popular per a garantir l’atenció mèdica en els SAMU a la Comunitat Valenciana ha sigut rebutjada amb 11 en contra, 8 vots a favor, i dues abstencions.

 

Aprobadas en pleno las ayudas para clubes y deportistas de Crevillent y las dirigidas a mejorar la accesibilidad en las viviendas

  • El Ayuntamiento de Crevillent ha dado también el visto bueno en el Pleno Ordinario de julio a la modificación del contrato de recogida, transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza urbana para implementar nuevos servicios como el quinto contenedor, la instalación de contenedores de envases ligeros en el extrarradio y la ampliación de la recogida de la poda y enseres en las zonas del campo

Crevillent (25/07/2022).- El Pleno del Ayuntamiento de Crevillent ha comenzado la sesión ordinaria del mes de julio con la aprobación de la cuenta general del pasado ejercicio, y con el respaldo unánime de las bases reguladoras de las Subvenciones para la promoción de la accesibilidad en el interior de la vivienda del área de Derechos Sociales y Desarrollo Humano, correspondiente a la anualidad 2022.

La sesión plenaria ha continuado con la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, con el objetivo de adaptarla para hacerla más operativa al ceder su gestión a SUMA, la cual ha sido aprobada con el voto favorable de todos los grupos políticos.

También ha contado con el beneplácito de todos los grupos municipales la modificación de la ordenanza fiscal que regula el precio por la utilización de las instalaciones deportivas y sus dependencias anexas, mediante la que se ha establecido un precio de 11 €/ hora para menores y 15 €/ hora para adultos por el uso de la pista de fútbol playa; y de 6 €/ hora para menores y 8 €/ hora para personas adultas por cada una de las pistas de voleibol playa.

Posteriormente, se ha dado luz verde a la modificación de créditos MP34-CE, con 12 votos a favor, 7 abstenciones y 2 en contra; y al expediente de modificación de créditos MP37-SC, con 19 votos a favor y 2 en contra. Así como a la aprobación de la modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto, que ha salido adelante con los votos favorables de todos los miembros de la Corporación y permitirá un mayor control de las cuentas municipales por parte del departamento de Intervención.

Por otro lado, se ha aprobado con el apoyo de todos los grupos la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), con la finalidad de adecuarla a las necesidades reales y para la reducción de la temporalidad en el empleo público dentro de la administración local.

Han salido adelante con la votación a favor de todos los grupos municipales las diferentes bases para las ayudas a entidades y clubes deportivos correspondiente a la temporada del 2021-2022. Para las bases de concurrencia nº1, destinadas a la organización de actividades locales deportivas y no competitivas, se destinará un importe de 28.000 €, mientras que las bases de concurrencia nº2 para la participación de los clubes deportivos en competiciones federadas y en competiciones y actividades no federadas extralocales contarán con un importe de 108.000 €.

Asimismo, las bases nº3, de ayudas a deportistas individuales locales de Crevillent de las modalidades sénior, absolutos, másters, y veteranos, por la participación en competiciones federadas u oficiales aumentarán de los 3.000 euros del año anterior a los 4.500 euros. A su vez, las bases nº4 contarán con 4.000 € para sufragar los gastos en formación de enseñanzas deportivas para personas empadronadas en Crevillent. Al tiempo que las bases nº5, de ayudas a deportistas individuales locales de las categorías del deporte base o promesas de Crevillent, que tendrán un importe de 5.000 €.

Ha habido unanimidad también en la aprobación del complemento de productividad para la Oficina Técnica Municipal, con el objetivo de agilizar la redacción de pliegos y favorecer un mejor funcionamiento de la administración local ante la acumulación de trabajo en el área. Mientras que la modificación del contrato del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, limpieza urbana y gestión del Ecoparque ha contado con los votos favorables de todos los grupos políticos salvo Vox, que se ha abstenido. A través de esta modificación se implantará nuevos servicios como el quinto contenedor, contenedores de envases ligeros en el extrarradio para la recogida selectiva, la ampliación de la recogida con pala de la poda y los enseres de los puntos de contenedores de las zonas de campo y una hidrolimpiadora extra para el servicio ordinario.

Por otra parte, se ha dado cuenta de la Memoria de Gestión Municipal del Primer Semestre de 2022, del estado de cumplimiento de las mociones aprobadas en sesiones plenarias y del nombramiento del Juez de Paz Titular y Sustituto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y de todas las resoluciones de Alcaldía y acuerdos de la Junta de Gobierno Local.

Por último, la moción del Grupo Popular para garantizar la atención médica en los SAMU en la Comunidad Valenciana ha sido rechazada con 11 en contra, 8 votos a favor, y dos abstenciones.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• Las entidades interesadas disponen de plazo hasta el próximo 16 de agosto para formalizar su solicitud de subvención para proyectos o actividades relacionadas con la acción social

23 julio 2024

• Esta imagen pertenece al calendario fotográfico editado por el Archivo correspondiendo así a las instalaciones deportivas construidas por el Ayuntamiento de Crevillent en la pedanía de El Realengo

23 julio 2024

• En el día de ayer falló el Premio Cebrián en el que estuvo presente el concejal de Educación Antonio Candel Rives

• El autor, bajo el pseudónimo de Arena Brown, en principio no quiere desvelar su verdadera identidad, pero se sabe que es un empresario valenciano con mucha experiencia y mucha pasión por la historia de la economía y cómo circula el dinero

19 julio 2024