Ix a licitació el contracte per a l’adjudicació dels serveis preventius per a esdeveniments culturals, esportius, festius i d’interès social organitzats o amb participació de l’Ajuntament de Crevillent

  • El concurs ascendeix a 104.030,32€ i estableix una sèrie de requisits perquè Crevillent compte amb uns serveis preventius concorde a les seves festes d’Interès Turístic Internacional i a tots els esdeveniments que es realitzen en la localitat

Crevillent (17/08/2022).- Des de l’arribada del Govern del Canvi a Crevillent, s’ha modificat de manera notòria els serveis preventius en tots els esdeveniments culturals, esportius i d’interès social organitzats o amb participació de l’Ajuntament. El primer que es va fer, va ser contractar un tècnic competent en emergències que redacta un pla d’emergències per a cada esdeveniment que done lloc a una concentració de masses, establint així, la llei Valenciana d’espectacles públics i la norma bàsica d’autoprotecció. El pla, prèviament coordinat, se segueix de manera rigorosa per: policia, protecció civil, emergències i la regidoria de sanitat i les diferents regidories que hagen de participar en aquest acte ja sigui cultural, esportiu, festiu o d’interès social, amb l’única finalitat de dotar de seguretat, de personal i d’ambulància a cada esdeveniment.

En la redacció d’aquest plec han participat les Regidories de Sanitat, Esports, Cultura, Protecció Ciutadana i el tècnic d’emergències per a conjuminar en un sol contracte totes les necessitats de l’ambulància per als diferents esdeveniments que es realitzen en la localitat, en els quals organitza l’Ajuntament a través de les diferents regidories o en el seu conjunt.

Seguint aquesta necessitat de crear un contracte unificat de tots els esdeveniments, s’han tingut en compte: els actes esportius, els actes que se celebren a l’auditori de la casa de cultura, els que se celebraran amb la posada en marxa tant de la piscina com del Teatre Chapí, les festes i processons de barris i pedanies, les activitats que es realitzen al carrer per part de les diferents regidories i de les festes grans de Crevillent, com són la Setmana Santa i els Moros i Cristians.

Per a Gema Candelaria Asencio, regidora de Sanitat, era necessari unir esforços i donar una resposta integradora a tots els esdeveniments i que cada acte compte amb les ambulàncies i serveis de prevenció que ens exigeix d’acord a la normativa valenciana d’espectacles públics i amb les peculiaritats de cada esdeveniment. D’aquí, la necessitat de treure una licitació d’acord al que necessitem després de l’estudi realitzat i les converses mantingudes no sols amb les diferents regidories, sinó amb les persones que formen part de les associacions culturals i esportives i sobretot amb la Federació de Confraries de Setmana Santa i amb l’Associació de Moros i Cristians, entre altres subjectes implicats.

En aquest anàlisi, s’han valorat les peculiaritats de cada acte. Entre les dades extretes es pot observar: la quantitat de gent que acudeix o participa, els carrers o edificis que alberguen els actes, el risc que comporta, la coordinació entre els equips d’emergències, l’estacionalitat, la normativa 836/2012 de 25 de maig, que regula les ambulàncies i el personal.

Es desprèn de l’estudi, que són necessàries 1800 hores per a ambulància A1, 1276 hores per a ambulància tipus B i es puntua fins amb 49 punts les diferents bosses d’hores d’ambulància amb metge DUE i la resta del personal d’emergència. Així com estableix la llei de contractes del sector públic, es tenen en compte també condicions especials d’execució en el contracte com: socials, mediambientals i el control, que tant des d’emergències i des de Sanitat es durà a terme de cada servei realitzant i exigint a cada tècnic de cada regidoria implicada una memòria de l’activitat realitzada amb les seves incidències i el grau de satisfacció en el servei realitzat.

Amb aquest nou contracte, que esperem tenir en servei per a cobrir les Festes de Moros i Cristians, es pretén situar a Crevillent entre els municipis millor dotats de serveis i coordinació en emergències sanitàries. A més, amb l’arribada en el seu moment de l’ambulància 24 hores, en la qual tant ha treballat la Regidoria de Sanitat per a estar dins del plec de la Generalitat, ens dotaran d’una gran seguretat i confiança no sols per als crevillentins i crevillentines sinó per als visitants, en una vila que incrementa cada vegada més els seus actes i festes al carrer.

La Regidoria de Sanitat serà la que coordine aquest contracte al costat del cap d’emergències i vol agrair la implicació en la redacció del mateix al tècnic d’esports, Álvaro Peláez, i al tècnic d’emergències, Rubén López, per plasmar la realitat de les necessitats dels serveis preventius en la nostra localitat.

Segons la regidora de Sanitat, Gema Candelaria, el plec ja està disponible des de fa uns dies en la Plataforma de Contractació del Sector Públic i ja hi ha empreses interessades a realitzar una oferta d’acord al plec, perquè el termini d’execució del contracte és per 1 any i prorrogable a 3 anys més.

Sale a licitación el contrato para la adjudicación de los servicios preventivos para eventos culturales, deportivos, festivos y de interés social organizados o con participación del Ayuntamiento de Crevillent

  • El concurso asciende a 104.030,32€ y establece una serie de requisitos para que Crevillent cuente con unos servicios preventivos acorde a sus fiestas de Interés Turístico Internacional y a todos los eventos que se realizan en la localidad

Crevillent (17/08/2022).- Desde la llegada del Gobierno del Cambio a Crevillent, se ha modificado de forma notoria los servicios preventivos en todos los eventos culturales, deportivos y de interés social organizados o con participación del Ayuntamiento. Lo primero que se hizo, fue contratar a un técnico competente en emergencias que redacta un plan de emergencias para cada evento que dé lugar a una concentración de masas, estableciendo así, la ley Valenciana de espectáculos públicos y la norma básica de autoprotección. El plan, previamente coordinado, se sigue de forma rigurosa por: policía, protección civil, emergencias y la concejalía de sanidad y las diferentes concejalías que tengan que participar en dicho acto ya sea cultural, deportivo, festivo o de interés social, con la única finalidad de dotar de seguridad, de personal y de ambulancia a cada evento.

En la redacción de este pliego han participado las Concejalías de Sanidad, Deportes, Cultura, Protección Ciudadana y el técnico de emergencias para aunar en un solo contrato todas las necesidades de la ambulancia para los diferentes eventos que se realizan en la localidad, en los que organiza el Ayuntamiento a través de las diferentes concejalías o en su conjunto.

Siguiendo esta necesidad de crear un contrato unificado de todos los eventos, se han tenido en cuenta: los actos deportivos, los actos que se celebran en el auditorio de la casa de cultura, los que van a celebrarse con la puesta en marcha tanto de la piscina como del Teatro Chapí, las fiestas y procesiones de barrios y pedanías, las actividades que se realizan en la calle por parte de las diferentes concejalías y de las fiestas grandes de Crevillent, como son la Semana Santa y los Moros y Cristianos.

Para Gema Candelaria Asencio, concejala de Sanidad, era necesario aunar esfuerzos y dar una respuesta integradora a todos los eventos y que cada acto cuente con las ambulancias y servicios de prevención que nos exige de acuerdo a la normativa valenciana de espectáculos públicos y a las peculiaridades de cada evento. De ahí, la necesidad de sacar una licitación acorde a lo que necesitamos tras el estudio realizado y las conversaciones mantenidas no solo con las diferentes concejalías, sino con las personas que forman parte de las asociaciones culturales y deportivas y sobre todo con la Federación de Cofradías de Semana Santa y con la Asociación de Moros y Cristianos, entre otros sujetos implicados.

En dicho análisis, se han valorado las peculiaridades de cada acto. Entre los datos extraídos se puede observar: la cantidad de gente que acude o participa, las calles o edificios que albergan los actos, el riesgo que conlleva, la coordinación entre los equipos de emergencias, la estacionalidad, la normativa 836/2012 de 25 de mayo, que regula las ambulancias y el personal.

Se desprende del estudio, que son necesarias 1800 horas para ambulancia A1, 1276 horas para ambulancia tipo B y se puntúa hasta con 49 puntos las diferentes bolsas de horas de ambulancia con médico DUE y el resto del personal de emergencia. Así como establece la ley de contratos del sector público, se tienen en cuenta también condiciones especiales de ejecución en el contrato como: sociales, medioambientales y el control, que tanto desde emergencias y desde Sanidad se va a llevar a cabo de cada servicio realizando y exigiendo a cada técnico de cada concejalía implicada una memoria de la actividad realizada con sus incidencias y el grado de satisfacción en el servicio realizado.

Con este nuevo contrato, que esperamos tener en servicio para cubrir las Fiestas de Moros y Cristianos, se pretende situar a Crevillent entre los municipios mejor dotados de servicios y coordinación en emergencias sanitarias. Además, con la llegada en su momento de la ambulancia 24 horas, en la que tanto ha trabajado la Concejalía de Sanidad para estar dentro del pliego de la Generalitat, nos van a dotar de una gran seguridad y confianza no solo para los crevillentinos y crevillentinas sino para los visitantes, en una villa que incrementa cada vez más sus actos y fiestas en la calle.

La Concejalía de Sanidad va a ser la que coordine este contrato junto al jefe de emergencias y quiere agradecer la implicación en la redacción del mismo al técnico de deportes, Álvaro Peláez, y al técnico de emergencias, Rubén López, por plasmar la realidad de las necesidades de los servicios preventivos en nuestra localidad.

Según la concejala de Sanidad, Gema Candelaria, el pliego ya está disponible desde hace unos días en la Plataforma de Contratación del Sector Público y ya hay empresas interesadas en realizar una oferta de acorde al pliego, pues el plazo de ejecución del contrato es por 1 año y prorrogable a 3 años más.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• En el día de ayer falló el Premio Cebrián en el que estuvo presente el concejal de Educación Antonio Candel Rives

• El autor, bajo el pseudónimo de Arena Brown, en principio no quiere desvelar su verdadera identidad, pero se sabe que es un empresario valenciano con mucha experiencia y mucha pasión por la historia de la economía y cómo circula el dinero

19 julio 2024

• El cierre se producirá para mañana sábado 20 de julio, ya que la alerta de riesgo importante es desde las 13:00 hasta las 20:00 horas de este día, por temperaturas que podrían alcanzar los 42ºC

• Entre las medidas adoptadas se encuentran el cierre del cementerio municipal, el cierre del Parque de Montaña de San Cayetano y el cierre del área recreativa de la Palaya. Además se recomienda encarecidamente no realizar actividades físicas, ni deportivas al aire libre así como extremar la precaución especialmente en las personas mayores y los niños por ser más propensos a sufrir golpes de calor

19 julio 2024

• La edil del área, Pilar Mas Mas, ha afirmado que también se han desarrollado las webs departamentales de Deportes, Turismo y Transparencia

• Los trabajos informáticos han contado con la financiación de los fondos Next Generation Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea por un valor de 49.610 euros

19 julio 2024